การประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ และหารือแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการ ประจำปี 2562

การประชุมเพื่อพิจารณาข้อ

Read more