การประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ และหารือแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการ ประจำปี 2562

การประชุมเพื่อพิจารณาข้อ

Read more

“โครงการพัฒนาป่าโครงการข่าวและชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดมหาสารคาม”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2

Read more