เกี่ยวกับเรา

โครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกิดจากการขับเคลื่อนภารกิจเรื่อง “การบริการงานวิชาการแก่ชุมชน” ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนานิสิตสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ภายใต้หลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ “ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดหลักสำคัญคือ “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” โดยการบูรณาการผ่านภารกิจหลักสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หรือการ “เรียนรู้คู่บริการ” ระหว่าง “มหาวิทยาลัยกับชุมชน” โดยการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเชื่อมประสานให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างหลากหลาย กว้างขวาง  และมีประสิทธิภาพ