“โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาและพัฒนาทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นอีสาน จังหวัดมหาสารคาม”

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนได้ร่วมสังเกตการณ์และประเมินโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2/2559 “โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาและพัฒนาทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นอีสาน จังหวัดมหาสารคาม” ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีผู้ดำเนินงาน คือ นางสาวธัญญรัตน์ อัศวนนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้อยู่ในขั้นตอนการแสดงผลงานจากการทำงานจากนักเรียนและนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ โดยจัดร่วมในงาน CA MSU Gift&Design Festival 2017 (โซน A16-17) ณ บริเวณลานหน้าตลาดน้อย

IMG_9966 IMG_9967 IMG_9968 IMG_9969 IMG_9970 IMG_9971 IMG_9972A