การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการทางวิชาการ ภายใต้พื้นที่ Area based

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 เพื่อหารือแนวทางการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานบริการวิชาการ ภายใต้พื้นที่ Area based ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุม และคณะกรรมการบริหารงานบริการทางวิชาการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

โดยมีประเด็นการประชุมหารือหลักๆ ดังนี้ คือ

1. การเปลี่ยนแปลงหมวดเงินโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. การพิจารณาแบบฟอร์มการประเมินการจัดกิจกรรมและโครงการ

3. การพิจารณากำหนดรูปแบบการจัดงานปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

4. การพิจารราประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า (ภายใต้พื้นที่ Area based)

สำหรับประเด็นแรก เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงหมวดเงินโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” จากที่สำนักงบประมาณได้มีการเปลี่ยนแปลงหมวดเงินโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากเดิมที่เป็น “หมวดอุดหนุน” มาเป็น “หมวดรายจ่ายอื่น” ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีความสอดคล้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยจึงได้มีการหารือร่วมกับกองคลังและพัสดุ  และกองแผน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ พิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณจากเดิมที่เป็น “หมวดอุดหนุน” มาเป็น “หมวดรายจ่ายอื่น” จึงนำมาซึ่งการรับรู้และรับทราบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารงานบริการทางวิชาการต่อไป

ประเด็นที่สอง  “การพิจารณาแบบฟอร์มการประเมินการจัดกิจกรรมและโครงการ” โดยที่ประชุมได้พิจารณาแบฟอร์ม และมติเห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการประเมินการจัดกิจกรรมและโครงการ โดยแบ่งเป็นแบบฟอร์มการประเมินการจัดกิจกรรมและโครงการ 3 แบบ คือ

1. แบบฟอร์มการประเมินการจัดกิจกรรมและโครงการ (สำหรับคณะกรรมการบริการทางวิชาการ)

2. แบบฟอร์มการประเมินการจัดกิจกรรมและโครงการ (สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ)

3. แบบฟอร์มการประเมินการจัดกิจกรรมและโครงการ (สำหรับชุมชน)

ประเด็นที่สาม “การพิจารณากำหนดรูปแบบการจัดงานปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560”

ที่ประชุมมีมติตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายให้มีชุมชนหรือองค์การเป้าหมายและพื้นที่ Area based ที่ชัดเจน ในการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม

ประเด็นสุดท้าย “การพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า (ภายใต้พื้นที่ Area based)”

ที่ประชุมมีมติตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายให้มีชุมชนหรือองค์การเป้าหมายและพื้นที่ Area based ที่ชัดเจน ในการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม และยังได้พิจารณาร่วมกันในการกำหนดประเด็นปัญหาเป็นฐาน Issue based โดยกำหนดพื้นที่อีก 4 พื้นที่ คือ

1. อบต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีประเด็นปัญหาและมีการพิจารณา คือ การแก้ไขปัญหาดินเค็ม การพัฒนาคุณภาพดิน และการเพิ่มผลผลิตพืชไร่

2. อบต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โดยมีประเด็นปัญหาและมีการพิจารณา คือ การกำจัดขยะอันตราย

3. สภาองค์กรชุมชน ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยมีประเด็นปัญหาและมีการพิจารณา คือ การจัดการขยะชุมชน

4. สภาองค์กรชุมชน ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยมีประเด็นปัญหาและมีการพิจารณา คือ การจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งเสริมข้าวพันธุ์ดี

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 เพื่อหารือแนวทางการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานบริการวิชาการ ภายใต้พื้นที่ Area based ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังกล่าว ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริการวิชาการแก่สังคมที่ถือเป็นความท้าทายหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีแนวนโยบายที่จะมุ่งเน้นให้เกิด “นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” และ “การสร้างชุมชนต้นแบบ” ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งนี้ ยังเป็นการบูรณาการแบบสหสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนและสร้างให้เกิดชุมชนเข้มแข็งต่อไป

Banner01IMG_6543 IMG_6545 IMG_6546 IMG_6547 IMG_6548 IMG_6558 IMG_6560 IMG_6562 IMG_6563 IMG_6566 IMG_6568 IMG_6569 IMG_6571 IMG_6572 IMG_6580 IMG_6581 IMG_6588 IMG_6591 IMG_6592

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *