การประชุมแผนการปฏิบัติโครงการ : การบูรณาการการสร้างชุมชนต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

การประชุมแผนการปฏิบัติโค

Read more

‘โครงการให้ความรู้แก่เด็กมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อลดความเสี่ยงในการตกเป็นผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกะทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560’

ㅇ โครงการหนึ่งหลักสูตรหน

Read more

โครงการ ‘หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน’ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสะพานไม้แกดำ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษา

Read more