การประชุมแผนการปฏิบัติโครงการ : การบูรณาการการสร้างชุมชนต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

การประชุมแผนการปฏิบัติโค

Read more

‘โครงการให้ความรู้แก่เด็กมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อลดความเสี่ยงในการตกเป็นผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกะทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560’

ㅇ โครงการหนึ่งหลักสูตรหน

Read more