โครงการขยายผลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอันลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 25

Read more

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการขยายผลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 25

Read more

นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและอบรมการใช้งานก๊าซชีวภาพ ณ บ้านคำคันโซ่ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 น

Read more

“โครงการขยายผลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอันลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม”

ㅇ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม

Read more