“โครงการ 5 ประสานสร้างความรู้คู่ความดี” หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงเรียนบ้านวังบัววิทยาสามัคคี อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

Read more

โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง บ้านกุดใส้จ่อ ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

“หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

Read more