• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

บทความ

ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิง รายวิชาโครงสร้างข้อมูลโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
Title Analysis of Using Behavior with E-Learning in Data Structure Subject Using Data Mining Techniques
ผู้แต่ง จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์, จรัญ แสนราช
Authors Jittima Panyapisit, Charan Sanrach
บทคัดย่อ

        งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิงที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล โดยใช้เทคนิคการหากฎความสัมพันธ์ 2) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล ประชากรจริงที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลบันทึกการใช้งานระบบอีเลิร์นนิงของผู้เรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเลือกเฉพาะข้อมูลผู้เรียนเข้ามาศึกษารายละเอียดแต่ละบทเรียนจำนวนรายการ 2,027 รายการ จากผู้เรียน 59 คน จากนั้นทำการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล โดยนำมาหาความถี่และแปลงค่าการเข้าใช้งานระบบอีเลร์นนิงในแต่ละบท แล้วนำข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) โดยใช้เทคนิคข้อมูลด้วยวิธีการหากฎความสัมพันธ์ (Association Rule) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานระบบอีเลิร์นนิงที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
        ผลการวิจัยนี้พบว่า 1) ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเข้าใช้ระบบอีเลร์นนิงที่มีความถี่สูงรายวิชาโครงสร้างข้อมูล ในบทเรียนเรื่องอาร์เรย์และกองซ้อน จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าสูงสุด คือเกรด A 2) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล สำหรับผู้เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คือ ผู้เรียนควรเริ่มศึกษาทำความเข้าใจกับเนื้อหาครึ่งแรกของภาคเรียนให้มากเพราะจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีโอกาสได้เกรด A สำหรับผู้สอนอาจหาเทคนิคการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน เกิดความเข้าใจ ขยันศึกษาค้นคว้า ฝึกฝนทบทวนบทเรียน ฯลฯ ตั้งแต่เนื้อหาในครึ่งแรกของภาคเรียนเพราะจะส่งผลต่อคะแนนเก็บสะสม หากผู้เรียนเร่งทำคะแนนในครึ่งภาคเรียนหลังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะได้ตํ่ากว่าผู้เรียนที่ขยันศึกษาทบทวนบทเรียนตั้งแต่บทแรกของรายวิชาซึ่งผู้เรียนกลุ่มนี้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด

คำสำคัญ เหมืองข้อมูล, กฎความสัมพันธ์, ข้อมูลบันทึกการใช้งานระบบอีเลิร์นนิง
Abstract

        The purposes of the research were 1) to analyze behavior of e-Learning system that affected on the learning achievement in Data Structure Subject using Data Mining techniques with Association Rule and 2) to find the ways to improve the teaching and learning in Data Structure Subject. The subject were composed of 2,027 data records of Log e-Learning from 59 students in Bachelor of Education Program in Computer Education, as a subject in the first semester of the academic year 2014 by selecting records of study from each chapter and transforming the data and setting patterns in WEKA by Association Rule to analyze behavior with e-Learning which have affected the learning achievement.
        The results indicated that, firstly students who have used e-Learning with high frequency in Arrays Chapter and Stacks Chapter achieved Grade A. Secondly, to improve teaching courses in Data Structures Subjects. The students should study and learn the content in the first half of the semester with intention. It will result in the achievement to have Grade A students for teachers so they might use learning and teaching techniques for helping the students to understand, keep practicing, repeat the lesson content etc. The first half of the semester the students are up to speed to make a better score in the last half of the semester. The learning achievement may be lower than the students who repeat the lesson content in first half of the semester which have higher learning achievement.

Keywords Data Mining, Association Rule, e-Learning Log.
รายละเอียดวารสาร