• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416
ทั้งหมด 157 คน
จำนวนหน้า 7 หน้า
Go Page :
ลำดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 ชื่อ-สกุล : นายทดสอบบอย ระบบบอย
สังกัด/ หน่วยงาน : กองวิจัย
18 พ.ค. 63
2 ชื่อ-สกุล : นายทดสอบบอย ระบบบอย
สังกัด/ หน่วยงาน : กองวิจัย
18 พ.ค. 63
3 ชื่อ-สกุล : ดร.อังคณา จันทรพลพันธ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
26 ส.ค 62
4 ชื่อ-สกุล : ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะการบัญชีและการจัดการ
26 ส.ค 62
5 ชื่อ-สกุล : ผศ.วรวุฒิ จำลองนาค
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
26 ส.ค 62
6 ชื่อ-สกุล : ผศ.สิริพร ลาวัลย์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
23 ส.ค 62
7 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.วรรณี สมัปปิโต
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
23 ส.ค 62
8 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ศรีนวล จันทไทย
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
23 ส.ค 62
9 ชื่อ-สกุล : นายฐากูร อัญฤาชัย
สังกัด/ หน่วยงาน : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุววรณ
23 ส.ค 62
10 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ทัตดาว ภาษีผล
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
21 ส.ค 62
11 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 ส.ค 62
12 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บุษกร ทองใบ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19 ส.ค 62
13 ชื่อ-สกุล : นางสาวชิสาพัชร์ ชูทอง
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
19 ส.ค 62
14 ชื่อ-สกุล : นายศุภกร เหล่าทองสาร
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 ส.ค 62
15 ชื่อ-สกุล : ดร.คณิต แวงวาสิต
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 ส.ค 62
16 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.กมลหทัย แวงวาสิต
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 ส.ค 62
17 ชื่อ-สกุล : ดร.ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 ส.ค 62
18 ชื่อ-สกุล : นางสาวอมรรัตน์ ครุธทรง
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11 ส.ค 62
19 ชื่อ-สกุล : นางสาวขวัญชนก ศิริรัตน์
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ส.ค 62
20 ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐริกา บุญรักษา
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ส.ค 62
21 ชื่อ-สกุล : นางสาวชลิตา วิเศษรินทอง
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศสาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ส.ค 62
22 ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
6 ส.ค 62
23 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัญญา นนทะลี
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 ส.ค 62
24 ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐกมล แสนอินทร์
สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
6 ส.ค 62
25 ชื่อ-สกุล : ดร.กมลฉัตร ตราชู
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์
6 ส.ค 62

ผู้สนับสนุน

  •      
  •      
  •      
  •