• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416
ทั้งหมด 27 คน
จำนวนหน้า 2 หน้า
Go Page :
ลำดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน สถานะ
1 ชื่อผลงานภาษาไทย : โปรแกรมและเครื่องมือเรียนรู้ชุมชนสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์: การประยุกต์ใช้ในนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Community Learning Programs and Tools for Pharmacy Students: Application for 5th Year Pharmacy Students of Mahasarakham University
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่ผ่าน
2 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ส่งเสริมความรู้แก่เด็กปฐมวัย เรื่อง ข้าวอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Development of Multimedia Learning for Early Childhood about Knowledge of Organic Rice in Kalasin Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวจีรนันท์ วัชรกุล | สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผ่าน
3 ชื่อผลงานภาษาไทย : โปรแกรมและเครื่องมือเรียนรู้ชุมชน: การนำมาใช้สำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Community-based learning program and tools: Applications for 5th year pharmacy students of Mahasarakham University
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่ผ่าน
4 ชื่อผลงานภาษาไทย : การเตรียมแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่เหลือทิ้ง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Preparation of CaO from eggshell waste
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผ่าน
5 ชื่อผลงานภาษาไทย : ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากชานอ้อย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Phytochemical contents and antioxidant activity of bagasse sugarcane extracts
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวปนัดดา เสนารัตน์ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผ่าน
6 ชื่อผลงานภาษาไทย : อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของข้าว
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Influence of organic fertilizer with bio-fertilizer and chemical fertilizer on growth, yield and antioxidant content of rice
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ระพีพรรณ ประจันตะเสน | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผ่าน
7 ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินการเข้าถึงและความเข้าใจสื่อสุขภาพของประชาชน ในจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Exposure and Understanding of Health Poster Message in Ubon Ratchathani Province.
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นางสาวปภัสรา คนหาญ | สังกัด/ หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันควบคุุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ผ่าน
8 ชื่อผลงานภาษาไทย : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบยานพาหนะของนักท่องเที่ยวสปป.ลาว
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Factors affecting the selection of transportation mode of Laos tourists
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์ | สังกัด/ หน่วยงาน : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
ผ่าน
9 ชื่อผลงานภาษาไทย : การสอนคณิตศาสตร์ของชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Teaching mathematics of the class in 21st century according to the expectations of students and parents. Demonstration School, Roi Et Rajabhat University
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายภาณุพงศ์ เสนารัตน์ | สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผ่าน
10 ชื่อผลงานภาษาไทย : การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเตรียมอนุภาคไข่ขาวด้วยวิธีทำให้เกิดอิมัลชันโดยการแพร่ของตัวทำละลาย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Optimal condition for egg white particles preparation by solvent emulsification diffusion method
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายสุใจ ทานิสุด | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผ่าน
11 ชื่อผลงานภาษาไทย : การเปรียบเทียบการสร้าง γδ T cells จาก PBMC โดยใช้ Concanavalin A และ Zoledronic Acid เป็นตัวกระตุ้น
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Generation of γδ T cells from PBMC using Concanavalin A compare with Zoledronic acid
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นายมนัสวี คนหลัก | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผ่าน
12 ชื่อผลงานภาษาไทย : ความหลากชนิดของหอยทากบก บริเวณภูเขาหินปูนบางลูกในจังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Species diversity of land snails in some limestone hills in Loei and Nong Bua Lamphu Provinces
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผ่าน
13 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของการใช้กล่องกันลืมต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of pillbox on medication adherence in patients with chronic kidney disease
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : ดร.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผ่าน
14 ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินผลเชื้อบาซิลลัสและสเตรปโตมัยซีสในการควบคุมเชื้อก่อโรคโดยชีววิธี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Evaluation of Bacillus sp. and Streptomyces sp. for biological control of some pathogen
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสุวภา ยศตะโคตร | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผ่าน
15 ชื่อผลงานภาษาไทย : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก กับสัดส่วนบทความวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนบนฐานข้อมูล Scopus
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Correlation Analysis between UI GreenMetric World University Ranking and ratio of Environment and Sustainability Research based on SCOPUS database
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวกุลชา เลิศสิทธิพันธ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผ่าน
16 ชื่อผลงานภาษาไทย : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในยุคการศึกษา 4.0 เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตรรษที่ 21 และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Changing style of learning in Education 4.0 Era to Promoting 21 st Century Skills and Learning Bahaviour of Pre-service Science Teacher
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวดวงจันทร์ แก้วกงพาน | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ผ่าน
17 ชื่อผลงานภาษาไทย : การเปรียบเทียบผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนไหวของมนุษย์จากการปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน กับการใช้รูปแบบการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ดีและรูปแบบการเรียนแบบปกติ ที่มีผลต่อการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีการนำตนเองในการเรียนรู้ต่างกัน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Comparison of results of basic science courses The story of human movement from the practice of native Isan dance With the use of good scientific thinking patterns and normal learning styles Affecting the critical thinking of mathayom suksa 2 students With different self-learning
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผ่าน
18 ชื่อผลงานภาษาไทย :
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Comparison Between Antifungal Activities of Xenorhabdus stockiae PB09 Cell-free Supernatants Derived from Shake-Flask Cultivation and Fermentation
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ประภัสสร บุษหมั่น | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ผ่าน
19 ชื่อผลงานภาษาไทย : ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชในกระเพาะอาหารของหอยแครง (Anadara granosa, Linnaeus, 1758) บริเวณหาดเลนงอกใหม่แหลมผักเบี้ยที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Species and Quantity of Phytoplankton in the Stomach of Blood Cockle(Anadara granosa, Linnaeus, 1758) at the New Mudflat Area of Laem Phak Bia Receiving Effluent from Phetchaburi Municipal Wastewater Treatment System, The King s Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project, Phetchaburi Province.
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำเสนอ : ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผ่าน
20 ชื่อผลงานภาษาไทย : อิทธิพลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อแหล่งอาศัยหอยหลอด (Solen spp.) บริเวณหาดเลนงอกใหม่แหลมผักเบี้ยที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Influence of Environment Factor on Habitation of Razor Clam (Solen spp.) at the New Mudflat Area of Laem Phak Bia Receiving Effluent from Phetchaburi Municipal Wastewater Treatment System, The King s Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project, Phetchaburi Province.
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำเสนอ : ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผ่าน
21 ชื่อผลงานภาษาไทย : พลวัตประชากรปูทะเล (Scylla spp.) บริเวณป่าชายเลนที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Population Dynamics of Mud Crab (Scylla spp.) at the Mangrove Forest of Laem Phak Bia Receiving Effluent from Phetchaburi Municipal Wastewater Treatment System, The King Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project, Phetchaburi Province.
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำเสนอ : ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผ่าน
22 ชื่อผลงานภาษาไทย : กิจกรรมทางกายของพระภิกษุสูงวัยในจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Practice on Physical Activities of the Elderly Monks in Sisaket Province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : ดร.เตชภณ ทองเติม | สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผ่าน
23 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาตัวแบบสำหรับพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Development Model for Student’s Score Prediction using Data Mining Technique
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาการสารสนเทศ
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.พรรณธิภา เพชรบุญมี | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผ่าน
24 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของมูลไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเบบี้ฮ่องเต้
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effects of vermicompost on growth and yield of baby pak choi
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : พืช
ผู้นำเสนอ : นางเบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
ผ่าน
25 ชื่อผลงานภาษาไทย : การผลิตเม็ดดินเผาน้ำหนักเบาจากดินตะกอนประปาและกากมันสำปะหลัง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Production of Lightweight Expended Clay Aggregate from Water Treatment Sludge and Cassava Sludge
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผ่าน

ผู้สนับสนุน

  •      
  •      
  •      
  •