• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416
ทั้งหมด 30 คน
จำนวนหน้า 2 หน้า
Go Page :
ลำดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน สถานะ
1 ชื่อผลงานภาษาไทย : ทดสอบไฟล์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : TestFile
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา :
ผู้นำเสนอ : นายทดสอบบอย ระบบบอย | สังกัด/ หน่วยงาน : กองวิจัย
กำลังพิจารณา
2 ชื่อผลงานภาษาไทย : โปรแกรมประยุกต์สำหรับการคำนวณหาค่าทางฟิสิกส์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Applications for physical calculated on the Android operating system
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาการสารสนเทศ
ผู้นำเสนอ : นางกลอยใจ ครุฑจ้อน | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผ่าน
3 ชื่อผลงานภาษาไทย : ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 แก้ไข ฉบับที่ 8 พ.ศ.2562
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Law Enforcement Issues under the Forestry Act B.E. 2484 (1942) Amendment No.8,2562
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.เจตน์ภวินท์ อังศุชวาลนิตย์ | สังกัด/ หน่วยงาน : นิิติศาสตร์
ไม่ผ่าน
4 ชื่อผลงานภาษาไทย : รัฐกระฎุมพีกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำของชาวนาไทยในยุคเผด็จการคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Capitalist State and the Depressed Rice Price Problem in NCPO Dictator Era
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายธวัชชัย ป้องศรี | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่ผ่าน
5 ชื่อผลงานภาษาไทย : การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Driving for Child and Youth Development Plan of Bueng Kan Province to the Participatory-Based Practice.
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสุภาวดี เวฬุบรรพ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
ผ่าน
6 ชื่อผลงานภาษาไทย : การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษบ้านพันลำ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Creating value added products of Ban Phanlam Village Organic Vegetable Community Enterprise.
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : การบัญชีและการจัดการ
ผู้นำเสนอ : นางสาวณัฐวรรณ ป้องกัน | สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
ผ่าน
7 ชื่อผลงานภาษาไทย : การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพด้วยสาหร่าย Chlorella sp. ในระบบโฟโตไบโอรีแอกเตอร์แบบท่อขดภายใต้แสงแอลอีดี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Biogas Quality Improvement with Chlorella sp. in Helical Tubular Photobioreactor in LED Light
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายธัญวัฒน์ กลั่นคูวัฒน์ | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิยาลัยแม่โจ้
ผ่าน
8 ชื่อผลงานภาษาไทย : ความเป็นสถาบันและรูปแบบที่เหมาะสมในการดำรงอยู่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในทัศนะของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : An Appropriate institutionalization and model in the existence of the Subdistrict chief and Village headman in the attitude of the Students in Public Administration and the Local Government Department in Ubon Ratchathani Rajabhat University
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายสุเชาวน์ มีหนองหว้า | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ไม่ผ่าน
9 ชื่อผลงานภาษาไทย : การเปลี่ยนแปลงแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 20: กำเนิดและพัฒนาการของสำนักอันนาลส์ ค.ศ. 1929-1945
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Change of French Approaches to History in the 20th Century: The Making and Development of the Annales School, 1929-1945 A.D.
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายมิตต ทรัพย์ผุด | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผ่าน
10 ชื่อผลงานภาษาไทย : ทุนวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมของ ชุมชน : กรณีศึกษาการท าเทียนพรรษาโบราณ อ าเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชานี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Cultural Capital and Local Wisdom for The Cultural Community Conservation :The Case Study of The Traditional Candle Making of Det Udom District, Ubonratchathani Province Provinc
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.เหมวรรณ เหมะนัค | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผ่าน
11 ชื่อผลงานภาษาไทย : การเปรียบเทียบสมรรถนะของซอฟท์แวร์ควบคุมสำหรับระบบแบ่งปันกำลังไฟฟ้าด้วยเทคนิคไทม์ดิวิชั่นมัลติเพลกเซอร์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Comparison of the performances of the control software for the load sharing system on time division multiplexing techniques
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายธนวัฒน์ นิลขาว | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผ่าน
12 ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาและส่งเสริมปราชญ์ผู้สูงอายุสู่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์พึ่งตนเอง กรณีศึกษา ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Learning and Promoting Aging philosopher to Local Model be self-reliant Creative Economy Case study Songplaey Subdistrict Namon District Kalasin Province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : สถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวกรรณิกา ถุนาพรรณ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ไม่ผ่าน
13 ชื่อผลงานภาษาไทย : อุปกรณ์ป้อนกลับระยะก้าวสำหรับการฝึกเดิน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Step-Length Feedback Apparatus for Gait Training
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผ่าน
14 ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาธรรมชาติและคุณสมบัติทั่วไปของการเจาะวัสดุด้วยไฟฟ้าเคมี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Study nature and general properties of electrochemical drilling
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายอมรเทพ จงปลื้มปิติ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์/มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผ่าน
15 ชื่อผลงานภาษาไทย : วิเคราะห์การสูญคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ในคำเรียกสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : An Analysis of the Lexical Loss in Southern Thai Language in Term of Words Used in Marine Environment
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวรัชนีฉาย เฉยรอด | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผ่าน
16 ชื่อผลงานภาษาไทย : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนชายแดนไทย ลาว และกัมพูชา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Ecotourism of Thai Lao and Cambodian border communities
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ไม่ผ่าน
17 ชื่อผลงานภาษาไทย : การเตรียมสีเลคจากใบประดับเฟื่องฟ้าสีม่วงแดงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปสติก
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Lake Preparation and Lipstick Development from Red Purple Paper Flower
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายณรงค์ฤทธิ์ หล้าพันธ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผ่าน
18 ชื่อผลงานภาษาไทย : การปรับปรุงประสิทธิภาพในการสั่งซื้อวัตถุดิบ กรณีศึกษาธุรกิจร้าน กวยจั๊บคุณแต
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Improving efficiency in ordering raw materials of Kuay Jap Kun Tair
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : การบัญชีและการจัดการ
ผู้นำเสนอ : นายไกรวี ดีเลิศ | สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่ผ่าน
19 ชื่อผลงานภาษาไทย : การออกแบบโครงสร้างเหล็กรับสายพานลำเลียงแร่โดยวิธีการสมดุลกล
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Design of Steel Structural Support of a Mineral Conveyor by Equilibrium Method
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.ศิวะ สิทธิพงศ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ไม่ผ่าน
20 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาสุขภาวะทางกายและจิตของผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลเมืองต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่ แบบมีส่วนร่วม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Participatory action research on physical and mental health development to elderly in Tonpao municipality, Chiang Mai
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : ดร.ปรีชญา ตาใจ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ผ่าน
21 ชื่อผลงานภาษาไทย : พิธีกรรมเหยาของหมอเหยาในหมู่บ้านกุดหว้าตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Yao ceremony of Yao healer in Kud Wa village Kud Wan District, Kajarin Narai District, Kalasin Province.
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวปิยาภรณ์ แสนศิลา | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
ผ่าน
22 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลกระทบของคุณภาพการบริการที่มีต่อต่อความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ ออกกำลังกาย ในเขตพื้นที่ขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : EFFECT OF SERVICE QUALITY ON SERVICE SATISFACTION FITNESS CENTER IN KHAMRING REGION, MAHASARAKHAM PROVINCE
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : การบัญชีและการจัดการ
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.อารีรัตน์ ปานศุภวัชร | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่ผ่าน
23 ชื่อผลงานภาษาไทย : ระบบเฝ้าติดตามเครื่องจักรสำหรับโรงสีข้าว
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Machine Monitoring System for a Rice Mill
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่ผ่าน
24 ชื่อผลงานภาษาไทย : ความต้านทานการสึกหรอแบบขัดสีชนิดสองวัตถุของเหล็กหล่อโครเมียมสูง 16% Cr-2% Mo ที่เติมวาเนเดียม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Two-body Abrasive Wear Resistance of 16% Cr-2% Mo Cast Iron with Vanadium
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายพิสิฐชัย โคสะสุ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ผ่าน
25 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลการเติมพลาสติกไซเซอร์ต่อสมบัติของฟิล์มพอลิแลคติคแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Effect of Adding Plasticizer on the Properties of Poly(lactic acid) and Poly(butylene adipate-co-terephthalate) Blended Films
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวภาลัดดา เนื่องแก้ว | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผ่าน

ผู้สนับสนุน

  •      
  •      
  •      
  •