• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416
วัน/เดือน /ปี กิจกรรม
6 มีนาคม 2562 - 19 เมษายน 2562
เปิดรับผลงานวิจัย
24 พฤษภาคม 2562
ขยายเวลาเปิดรับผลงานวิจัย
1-31 พฤษภาคม 2562
ส่งผลงานวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
13 มิถุนายน 2562
ประกาศผลการพิจารณาผลงานวิจัย/ แจ้งชำระค่าลงทะเบียน
5 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562
นำเสนอผลงานวิจัย

ผู้สนับสนุน

  •      
  •      
  •      
  •