• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416

การสมัครและส่งบทความวิจัย

     1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เข้าไปที่ => คลิกตรงนี้
     2. ลงทะเบียนนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
          - ลงทะเบียนออนไลน์ โดยเลือกประเภทการลงทะเบียนเป็น ลงทะเบียนนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
          - เข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมล์และพาสเวริ์ดที่ท่านระบุ เพื่อกรอกข้อมูลผลงานที่จะนำเสนอ
          - แนบไฟล์ผลงานที่ตีพิมพ์บทความเรื่องเต็ม ในรูปแบบของ Word และ PDF หากผลงานใดจัดรูปแบบไม่ถูกต้องจะไม่รับพิจารณาผลงาน
          - รอผลการพิจารณา โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://research.msu.ac.th/mrc15


          ***ผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานขอให้เช็คความเรียบร้อยของไฟล์งานและอัพโหลดไฟล์ผลงานให้เรียบร้อยในวันลงทะเบียน
          ทั้งนี้หากท่านไม่อัพโหลดผลงานตามวันที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการส่งผลงาน***


          

* เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 *


อัตราการลงทะเบียน

     สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จะได้รับกระเป๋าเอกสาร วารสารการประชุมทางวิชาการฉบับพิเศษ ใบประกาศเกียรติคุณ อาหารกลางวัน อาหารว่าง โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้
          - บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานละ 1,000 บาท
          - บุคลากรภายนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานละ 1,500 บาท (เฉพาะผู้ที่นำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์)
          - ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม แต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย ไม่เสียค่าลงทะเบียน
         

ผู้สนับสนุน

  •      
  •      
  •      
  •