• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416

1. แบบบรรยาย (Oral Presentation)

     - ให้นำเสนอ Microsoft Power Point
     - ส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม ส่งภายในวันที่ 19 เมษายน 2562


2. แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

     - ให้จัดทำโปสเตอร์ กว้าง 70 ซ.ม. สูง 110 ซ.ม.
     - ส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม ส่งภายในวันที่ 19 เมษายน 2562
     * หมายเหตุ : ผู้นำเสนอผลงานจะต้องนำโปสเตอร์มาติดตั้งก่อนการประชุมล่วงหน้า 1 วัน


3. สำหรับผลงานที่เป็นวิทยานิพนธ์

     1. ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของนิสิต/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศ
     2. ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วของผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศ
     3. ผลงานวิทยานิพนธ์จากข้อ 1และข้อ 2 ต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
     4. ขอบข่ายของวิทยานิพนธ์ให้อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
          4.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกายภาพ
          4.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
          4.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          4.4 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     5. ประเภทการนำเสนอผลงาน
          - การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำเสนอด้วย Microsoft Power Point ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที
          - การนำเสนอแบบโปสเตอร์(Poster Presentation) ต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด ให้ ทั้งนี้การตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยขึ้นอยู่กับการคัดเลือกของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     6. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     7. ผลงานวิจัยเรื่องเต็มต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน
     8. สำหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับพิเศษ) และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์(ฉบับพิเศษ) จะถูกนำเผยแพร่บนเว็บไซต์วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (http://journal.msu.ac.th/) รวมทั้งเล่มบทคัดย่อ


4. การนำเสนอแบบโปสเตอร์

     เตรียมโปสเตอร์ ขนาดความกว้าง 70 เซนติเมตร ความสูง 110 เซนติเมตร สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษรในโปสเตอร์ให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 0.5 เซนติเมตร สามารถอ่านได้ชัดเจนในระยะห่าง 1 เมตร เนื้อหาภายในโปสเตอร์ประกอบด้วย
     - บทนำ
     - วิธีการวิจัย
     - อภิปรายผลการวิจัย
     - สรุปผลการวิจัย
     - กิติกรรมประกาศ
     - รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม
และให้มีรูปถ่ายของผู้นำเสนอผลงานลงในโปสเตอร์ด้วย
     1. ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของนิสิต/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศ
     2. ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วของผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศ
     3. ผลงานวิทยานิพนธ์จากข้อ 1 และข้อ 2 ต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
   


รางวัลการนำเสนอผลงาน

     รางวัลชนะเลิศการนำเสนอภาคบรรยาย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
     รางวัลชมเชยการนำเสนอภาคบรรยาย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
     รางวัลชนะเลิศการนำเสนอภาคโปสเตอร์ จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
     รางวัลชมเชยการนำเสนอภาคโปสเตอร์ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท


กำหนดการในการเปิดรับผลงานวิจัย

วัน/เดือน /ปี กิจกรรม
6 มีนาคม 2562 - 19 เมษายน 2562
เปิดรับผลงานวิจัย
1-31 พฤษภาคม 2562
ส่งผลงานวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
13 มิถุนายน 2562
ประกาศผลการพิจารณาผลงานวิจัย/ แจ้งชำระค่าลงทะเบียน
5 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562
นำเสนอผลงานวิจัย

ผู้สนับสนุน

  •      
  •      
  •      
  •