• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416
     - โครงการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15
     - รูปแบบการเขียนบทความ
     - แบบยืนยันการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข-1)
     - ประวัติและผลงานทางวิชาการผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (เอกสารหมายเลข-2 สำหรับผู้นำเสนอแบบบรรยาย)

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     - คําแนะนําสําหรับผู้นิพนธ์
     - ตัวอย่างการเขียนบทความวิจัยภาษาไทย-สาขาวิทยาศาสตร์
     - ตัวอย่างการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ-สาขาวิทยาศาสตร์


สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     - คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
     - ตัวอย่างการเขียนบทความวิจัยภาษาไทย-สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้สนับสนุน

  •      
  •      
  •      
  •