• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416

การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15

        มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางวิชาการทุกแขนงแก่ประชาชนในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ในการมุ่งเน้นการ ผลิตบัณฑิตตามเป้าประสงค์ สร้างผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำสู่การปฏิบัติได้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้พันธกิจที่สำคัญ 5 ประการ คือ
1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีคุณภาพมาตรฐาน สากล
2. สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชน
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน
5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ในการบริหารทุกภาคส่วนและสามารถตรวจสอบได้ จากวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นแหล่งสะสมขององค์ความรู้ในทุกด้านมาอย่างยาวนาน ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่และเป็นการสร้างเวทีและโอกาสในการแสดงผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัย อีกทั้งเป็นการผลักดันการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านวิชาการให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแก่บุคคลภายนอก
        กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัดโครงการ ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 “51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” (51 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned) ระหว่างวันที่ 5-6 กันยาน 2562 ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป อันจะเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ก่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการวิจัยให้บรรลุตามปรัชญา พันธกิจ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัน/เดือน /ปี กิจกรรม
6 มีนาคม 2562 - 19 เมษายน 2562
เปิดรับผลงานวิจัย
24 พฤษภาคม 2562
ขยายเวลาเปิดรับผลงานวิจัย
1-31 พฤษภาคม 2562
ส่งผลงานวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจาณาบทความแล้วเสร็จ
ประกาศผลการพิจารณาผลงานวิจัย/ แจ้งชำระค่าลงทะเบียน
5 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562
นำเสนอผลงานวิจัย

หมายเหตุ :


1. ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอจะถูกตีพิมพ์บทความวิจัยในรูปแบบ Proceeding ของงานประชุมวิชาการ
2. อัตราค่าธรรมเนียม
   กรณีที่ 1 ถูกคัดเลือกให้นำเสนอจะถูกตีพิมพ์บทความวิจัยในรูปแบบ Proceeding ของงานประชุมวิชาการ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมดังนี้
    อัตราค่าลงทะเบียน
    บุคคลภายใน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
     อาจารย์/นิสิต 1,000 บาท
    บุคคลภายนอก
     อาจารย์/นิสิต/บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
   กรณีที่ 2 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากกองบรรณาธิการวารสาร จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้วิจัย และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ตามอัตราวารสารปกติ ดังนี้
1. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,000 บาท
2. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,000 บาท

ผู้สนับสนุน

  •      
  •      
  •      
  •