• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416
ทั้งหมด 87 คน
จำนวนหน้า 4 หน้า
Go Page :
ลำดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 ชื่อ-สกุล : ผศ.ภัทรดร จั้นวันดี
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
21 เม.ย. 61
2 ชื่อ-สกุล : นางประภัสสร บัวนาค
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 เม.ย. 61
3 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ฤชุอร วรรณะ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19 เม.ย. 61
4 ชื่อ-สกุล : นางสาวรัชนีฉาย เฉยรอด
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 เม.ย. 61
5 ชื่อ-สกุล : ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
19 เม.ย. 61
6 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.พรรณธิภา เพชรบุญมี
สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
18 เม.ย. 61
7 ชื่อ-สกุล : นางอัจฉราวรรณ ภิบาล
สังกัด/ หน่วยงาน : อบจ.มหาสารคาม
17 เม.ย. 61
8 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัญญา มะลิวัลย์
สังกัด/ หน่วยงาน : โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
17 เม.ย. 61
9 ชื่อ-สกุล : นางสาวจีรนันท์ จันทยุทธ
สังกัด/ หน่วยงาน : ร.ร.ท่าขอนยางพิทยาคม อบจ.มหาสารคาม
17 เม.ย. 61
10 ชื่อ-สกุล : ดร.ศักดิ์ชัย ศรีจันทร์ดำ
สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
16 เม.ย. 61
11 ชื่อ-สกุล : นายวิรัตน์ นวนนุกูล
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16 เม.ย. 61
12 ชื่อ-สกุล : ดร.พิพัฒน์ ดุรงค์ดำรงชัย
สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 เม.ย. 61
13 ชื่อ-สกุล : นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล
สังกัด/ หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
16 เม.ย. 61
14 ชื่อ-สกุล : นางเครือมาศ ชินกร
สังกัด/ หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
16 เม.ย. 61
15 ชื่อ-สกุล : นางศิริลักษณ์ ชมภูคำ
สังกัด/ หน่วยงาน : สพป.มค.เขต 1
16 เม.ย. 61
16 ชื่อ-สกุล : ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
16 เม.ย. 61
17 ชื่อ-สกุล : นายสมพร เตียเจริญ
สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
16 เม.ย. 61
18 ชื่อ-สกุล : ผศ.เกสร วงศ์เกษม
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
16 เม.ย. 61
19 ชื่อ-สกุล : ดร.ศราวุธ โพธิยา
สังกัด/ หน่วยงาน : Expro Oversea Inc.
16 เม.ย. 61
20 ชื่อ-สกุล : นายสมชาย ลาดหาร
สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
16 เม.ย. 61
21 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ
สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
16 เม.ย. 61
22 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 เม.ย. 61
23 ชื่อ-สกุล : นายธีระวัฒน์ ทองวรรณ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 เม.ย. 61
24 ชื่อ-สกุล : นายทัตตวัฒน์ ดาราก้านตง
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 เม.ย. 61
25 ชื่อ-สกุล : นายนัฐพิทักษ์ สินธุชัย
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 เม.ย. 61

ผู้สนับสนุน

  •