• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416
ทั้งหมด 274 คน
จำนวนหน้า 11 หน้า
Go Page :
ลำดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 ชื่อ-สกุล : นายสิทธิกร วงศ์ศรี
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
19 ส.ค 61
2 ชื่อ-สกุล : ดร.ธายุกร พระบำรุง
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
19 ส.ค 61
3 ชื่อ-สกุล : นางสาววสิตา ชุมปัญญา
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
17 ส.ค 61
4 ชื่อ-สกุล : นายภนวัฒน์ ทองลือ
สังกัด/ หน่วยงาน : -
17 ส.ค 61
5 ชื่อ-สกุล : นายพรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
16 ส.ค 61
6 ชื่อ-สกุล : ดร.นันทณัฐ ศรีประเสริฐ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
16 ส.ค 61
7 ชื่อ-สกุล : นายธนพล เลิศคุณลักษณ์
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
15 ส.ค 61
8 ชื่อ-สกุล : นางสาวบุญฑริกา หวานอารมณ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 ส.ค 61
9 ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณิภา ถิ่นมุกดา
สังกัด/ หน่วยงาน : แพทยศาสตร์
15 ส.ค 61
10 ชื่อ-สกุล : นายณัฐพล สุกพวงแก้ว
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
15 ส.ค 61
11 ชื่อ-สกุล : นายกิตติพงษ์ หอมเนียม
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
15 ส.ค 61
12 ชื่อ-สกุล : ดร.นันทพร สุทธิ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14 ส.ค 61
13 ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิธร โมกไธสง
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
10 ส.ค 61
14 ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริณญา นางาม
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปหครอง
10 ส.ค 61
15 ชื่อ-สกุล : นางสาววราพร ไข่กระโทก
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
10 ส.ค 61
16 ชื่อ-สกุล : นายกิตติวินท์ ภาคภูมิ
สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 ส.ค 61
17 ชื่อ-สกุล : นางสาวเนตรนภา มุละสีวะ
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
8 ส.ค 61
18 ชื่อ-สกุล : นายธวัฒน์ชัย คุณะโคตร
สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 ส.ค 61
19 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สาน วิไล
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
3 ส.ค 61
20 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28 ก.ค. 61
21 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ณัฏฐนัณ แสนทวีสุข
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24 ก.ค. 61
22 ชื่อ-สกุล : นางประพร สานนท์
สังกัด/ หน่วยงาน : โรงพยาบาลเปือยน้อย จ.ขอนแก่น
13 ก.ค. 61
23 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวรรณ โสระมัด
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
12 ก.ค. 61
24 ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรี สิทธิจันทร์
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
12 ก.ค. 61
25 ชื่อ-สกุล : นางสาวเจนจิรา จิรัมย์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์/เคมี
12 ก.ค. 61

ผู้สนับสนุน

  •      
  •      
  •      
  •