• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416
ทั้งหมด 253 คน
จำนวนหน้า 11 หน้า
Go Page :
ลำดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 ชื่อ-สกุล : นางประพร สานนท์
สังกัด/ หน่วยงาน : โรงพยาบาลเปือยน้อย จ.ขอนแก่น
13 ก.ค. 61
2 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวรรณ โสระมัด
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
12 ก.ค. 61
3 ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรี สิทธิจันทร์
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
12 ก.ค. 61
4 ชื่อ-สกุล : นางสาวเจนจิรา จิรัมย์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์/เคมี
12 ก.ค. 61
5 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภัคศิริ คำก้อน
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์/เคมี
12 ก.ค. 61
6 ชื่อ-สกุล : ดร.สุรศักดิ์ ขันคำ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
4 ก.ค. 61
7 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 ก.ค. 61
8 ชื่อ-สกุล : นายณัฐพล จันทร์อินทร์
สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2 ก.ค. 61
9 ชื่อ-สกุล : ดร.อรรถพล หมู่มี
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28 มิ.ย. 61
10 ชื่อ-สกุล : นายธีรพล พรมโสภา
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28 มิ.ย. 61
11 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25 มิ.ย. 61
12 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25 มิ.ย. 61
13 ชื่อ-สกุล : นางสาววิไลวรรณ ศรีหาตา
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
22 มิ.ย. 61
14 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.วราภรณ์ สุทธิสา
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21 มิ.ย. 61
15 ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนาวลี เสนาวงศ์
สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 มิ.ย. 61
16 ชื่อ-สกุล : ดร.ประสงค์ สายหงษ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยามหาสารคาม
13 มิ.ย. 61
17 ชื่อ-สกุล : นางคณิศรา แม็กนุสเซ่น
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
11 มิ.ย. 61
18 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ทัตดาว ภาษีผล
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
31 พ.ค. 61
19 ชื่อ-สกุล : ดร.อังคณา จันทรพลพันธ์
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารแลดภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
31 พ.ค. 61
20 ชื่อ-สกุล : นางสาวนริศา รื่นเริงบุญ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 พ.ค. 61
21 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
30 พ.ค. 61
22 ชื่อ-สกุล : นางสาวยุวดี ไชยเชษฐ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
28 พ.ค. 61
23 ชื่อ-สกุล : นางสาวจุฑามณี ชัยลา
สังกัด/ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม
22 พ.ค. 61
24 ชื่อ-สกุล : ดร.ณัฐกฤตา นามมนตรี
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 พ.ค. 61
25 ชื่อ-สกุล : นางสาวนันทพร อยู่สะอาด
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19 พ.ค. 61

ผู้สนับสนุน

  •      
  •