• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416
ทั้งหมด 56 คน
จำนวนหน้า 3 หน้า
Go Page :
ลำดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน สถานะ
26 ชื่อผลงานภาษาไทย : กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของใบพืชสกุลหญ้าอ้อยก่ำ (วงศ์เข็ม) ในประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Comparative leaf anatomy of Hedyotis L. (Rubiaceae) in Thailand
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวปริมประภา ภูส่งสี | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
27 ชื่อผลงานภาษาไทย : ศิลปะไม้แกะสลัก : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ปรากฏในงานพุทธศิลป์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Wood carving: Contemporary art and culture that appeared in Buddhist art
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายสถิตย์ เจ็กมา | สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
กำลังพิจารณา
28 ชื่อผลงานภาษาไทย : การรับรู้ความกลมเกลียวในชุมชนกับการใช้สารเสพติด ของผู้เข้าบำบัดยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Perceived neighborhood cohesion and substance abuse among drug addicts in Northeast, Thailand
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.สุณีรัตน์ ยั่งยืน | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
29 ชื่อผลงานภาษาไทย : การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Participation in Water Management for Agriculture of Water User Group’s Members : A Case of Electric Water Pump Station of Donhun Sub-District, Muang District, Khon Kaen Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางปริมประภา รักษาภักดี | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำลังพิจารณา
30 ชื่อผลงานภาษาไทย : ความรู้และการปฏิบัติสำหรับการผลิตเส้นไหมไทยสาวมือตามมาตรฐาน มกษ.8000 ของเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Knowledge and Practices on Hand Reeled Thai Silk Yarn Production According to Thai Agricultural Standard (TAS) 8000 of Farmers in Chaiyaphum Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวศุภวรรณ ทิทา | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำลังพิจารณา
31 ชื่อผลงานภาษาไทย : ศึกษาความรู้ความเข้าใจและผลกระทบต่อความพึงพอใจของพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการทำสัญญายืมเงินและการเคลียร์เงินยืม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Case Study: Acknowledgement, Understanding and Affection on Satisfaction of Employee on Cash Advance Bond and Cash Advance Clearance, Mahidol University International
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางศิริพร เสนาะคำ | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
กำลังพิจารณา
32 ชื่อผลงานภาษาไทย : รายงานแรกการศึกษาแคริโอไทป์ของตุ๊กแกป่าไทรโยค (Cyrtodactylus saiyok)
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : First Karyotypic Study of the Sai Yok Bent-toed Gecko, Cyrtodactylus saiyok (Reptilia, Gekkonidae)
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายวีระ ทองเนตร | สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
33 ชื่อผลงานภาษาไทย : พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการปลูกพริกของเกษตรกร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Behaviors on Pesticide Application in Chilli Growing of Famers in Kham Sakaesang District, Nakhon Ratchasima Province.
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำเสนอ : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำลังพิจารณา
34 ชื่อผลงานภาษาไทย : การเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของประชาคมสัตว์หน้าดิน ในบริเวณพื้นที่บุ่งทาม ของลำน้ำชีตอนกลาง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Spatial and Temporal Changes of Benthic Community in Flood Plain Area of Middle Chi-river
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : ประมง
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ภัททิรา เกษมศิริ | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
35 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียนชุมนุมวิชาการ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนฐานปัญหา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Development in the 21st Century learning skills for students in academic group at Chiang Yuan Pittayakom School with Problem-based Learning
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวมยุรา สุภารี | สังกัด/ หน่วยงาน : โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
กำลังพิจารณา
36 ชื่อผลงานภาษาไทย : การวิเคราะห์อภิมานประสิทธิ์ศักย์ของหญ้าหนวดแมวในการลดระดับความดันโลหิต
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Meta-Analysis of Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. for Decreasing Blood Pressure
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : รศ.วิระพล ภิมาลย์ | สังกัด/ หน่วยงาน : กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
37 ชื่อผลงานภาษาไทย : คุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของขนมชั้นที่มีการลดปริมาณน้ำตาลซูโครสและปรับสูตรด้วยซอร์บิทอลและซูคราโลส
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Physical and sensory qualities of reduced-sucrose Kanom Chan reformulated with sorbitol and sucralose
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.สุดาทิพย์ อินทร์ชื่น | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
38 ชื่อผลงานภาษาไทย : ความหลากชนิดของหอยน้ำจืดในแม่น้ำพาน บ้านวังยูง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Species Diversity of Freshwater Molluscs in Phan River at Ban Wang Yung, Mueang District, Kalasin Province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
39 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยหุ่นจำลองเสมือนจริงต่อความมั่นใจในตนเองและความพึงพอใจของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effects of High Fidelity Simulation Based Learning on Self-Confidence and Satisfactions among the 3rd Years Nursing Student in Faculty of Nursing Mahasarakham University
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
40 ชื่อผลงานภาษาไทย : การออกแบบตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิกพีไอดีที่เหมาะสม สำหรับการควบคุม การผลิตไฟฟ้าอัตโนมัติ ของระบบไฟฟ้ากำลังแบบไม่เป็นเชิงเส้น ที่มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำเชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ใช้ตัวเก็บสะสมพลังงานแม่เหล็กแบบตัวนำยิ่งยวด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Optimal Fuzzy Logic-Proportional Integral Derivative Controllers for Automatic Generation Control of Nonlinear Hydro-Thermal Power System with Superconducting Magnetic Energy Storage
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.พิพัฒน์ ดุรงค์ดำรงชัย | สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำลังพิจารณา
41 ชื่อผลงานภาษาไทย : การสกัดไคตินและไคโตซานจากกระดองปูนาที่มีผลต่อการคงสภาพของมะเขือเทศ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Chitin And Chitosan Extraction From The Crab Shells on Effecting Tomato Stabilization
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางประภัสสร บัวนาค | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กำลังพิจารณา
42 ชื่อผลงานภาษาไทย : การวิเคราะห์องค์ประกอบความแข็งแกร่งในชีวิตของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : An Analysis of Resilient Element in Nursing Students, Faculty of Nursing, Mahasarakham University, Academic year 2015
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
43 ชื่อผลงานภาษาไทย : ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Predicting factors of Stroke Prevention Behavior of Older person with Diabetes Mellitus and Hypertension
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : รศ.ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มมส.
กำลังพิจารณา
44 ชื่อผลงานภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างอาการหายใจลำบากและอาการเหนื่อยล้าของผุ้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Relationships between dyspnea and fatigue in the elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นางสาวอภิญญา คชมาตย์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
45 ชื่อผลงานภาษาไทย : ศักยภาพ และแรงจูงใจที่มีผลต่อการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาบ้านปางขอน หมู่ 7 ต. ห้วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงราย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Potentiality and The Motivation Affecting the Participation in Community Enterprise: A Case Study of Baan Pang Khorn, Moo 7, Huay Chombhu sub-district, Muang, Chiang Rai
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวอวยพร ต๊ะวัน | สังกัด/ หน่วยงาน : หลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
กำลังพิจารณา
46 ชื่อผลงานภาษาไทย : พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคเรื้อรัง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Self care behaviors in school age patient with chronic illness
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นางบุญญภัสร์ ภูมิภู | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
47 ชื่อผลงานภาษาไทย : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจรีสอร์ทในจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Effective Management of Resort Business in Kanchanaburi province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : การบัญชีและการจัดการ
ผู้นำเสนอ : นางมณี ชินณรงค์ | สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะวิทยาการจัดการ
กำลังพิจารณา
48 ชื่อผลงานภาษาไทย : องค์ประกอบของสารกลุ่มไตรเทอร์พีนในเห็ด Phellinus gilvus
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Triterpenoid composition in Phellinus gilvus mushroom
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
49 ชื่อผลงานภาษาไทย : การออกแบบลวดลายผ้ามัดย้อมลายดอกติ้ว
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The die dye pattern design, “Lai Dok Tiw”
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางอัจฉรี จันทมูล | สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
50 ชื่อผลงานภาษาไทย : การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทัพกระบือ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Municipal Waste Management Participation of Tapkrabue Community, Surin Province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำเสนอ : นางสาวยุพเยาว์ โตคีรี | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กำลังพิจารณา

ผู้สนับสนุน

  •      
  •      
  •      
  •