• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416
ทั้งหมด 12 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า
Go Page :
ลำดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน สถานะ
1 ชื่อผลงานภาษาไทย : พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคเรื้อรัง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Self care behaviors in school age patient with chronic illness
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นางบุญญภัสร์ ภูมิภู | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
2 ชื่อผลงานภาษาไทย : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจรีสอร์ทในจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Effective Management of Resort Business in Kanchanaburi province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : การบัญชีและการจัดการ
ผู้นำเสนอ : นางมณี ชินณรงค์ | สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะวิทยาการจัดการ
กำลังพิจารณา
3 ชื่อผลงานภาษาไทย : องค์ประกอบของสารกลุ่มไตรเทอร์พีนในเห็ด Phellinus gilvus
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Triterpenoid composition in Phellinus gilvus mushroom
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
4 ชื่อผลงานภาษาไทย : การออกแบบลวดลายผ้ามัดย้อมลายดอกติ้ว
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The die dye pattern design, “Lai Dok Tiw”
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางอัจฉรี จันทมูล | สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
5 ชื่อผลงานภาษาไทย : การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทัพกระบือ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Municipal Waste Management Participation of Tapkrabue Community, Surin Province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำเสนอ : นางสาวยุพเยาว์ โตคีรี | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กำลังพิจารณา
6 ชื่อผลงานภาษาไทย : ความหลากชนิดของพืชหัวกินได้ในท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Variety of native edible tuber crop in Surin province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : พืช
ผู้นำเสนอ : ดร.น้องนุช สารภี | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กำลังพิจารณา
7 ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินการปลดปล่อยมลพิษอากาศจากเครื่องพิมพ์และปัญหาสภาพแวดล้อมและอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องพิมพ์ในสำนักงาน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Assessment of Airborne Pollutant Emissions from Printers and Environmental Complaints and Symptoms Related to Printer Usage in Offices
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายกานต์ นามีผล | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำลังพิจารณา
8 ชื่อผลงานภาษาไทย : แนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนนา ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Design Guidelines for Improving the Environment of Child Development Center as a Community Level: A Case Study for Ban Don Na Child Development Center, Khamrueng Subdistrict, Kantharawichai District, Mahasarakham Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.รังสิทธิ์ ตันสุขี | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
9 ชื่อผลงานภาษาไทย : มาตรการในการวัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ: ศึกษาในมิติของกฎหมาย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Measures to Measure Welfare of the Elderly: A Study in Terms of law
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางรัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กำลังพิจารณา
10 ชื่อผลงานภาษาไทย : ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Predicting factors of Stroke Prevention Behavior of Older person with Diabetes Mellitus and Hypertension
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : รศ.ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มมส.
กำลังพิจารณา
11 ชื่อผลงานภาษาไทย : ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Factors Influencing to Budget Management Income of Mahasarakham University
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวรัตติยา สัจจภิรมย์ | สังกัด/ หน่วยงาน : กองแผนงาน
กำลังพิจารณา
12 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาของว่างโปรตีนสูงโดยใช้หญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปาก
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of high protein snack using stevioside for people living with HIV with oral problems
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นางสาวสมเจตน์ คงคอน | สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กำลังพิจารณา

ผู้สนับสนุน

  •