• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416
ทั้งหมด 56 คน
จำนวนหน้า 3 หน้า
Go Page :
ลำดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน สถานะ
1 ชื่อผลงานภาษาไทย : การใช้คุณสมบัติดินเหนียวรวมกับปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี เพื่อใช้ปรับปรุงดินมีปัญหา ในการทดลองปลูกดาวเรือง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The use of clay features combined with organic fertilizer, chemical fertilizer to improve soil problems. Marigold growing experiment
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
ผู้นำเสนอ : นางสาวจันทร์ฉาย มะโนบาล | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กำลังพิจารณา
2 ชื่อผลงานภาษาไทย : “การจัดการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เพื่อเป้าหมายการดูแลผู้ป่วยที่บ้านด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : “Interprofessional Education in Mahasarakham University” for Humanized Patient Home Care Goal
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : สถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.เมธี พิริยการนนท์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
3 ชื่อผลงานภาษาไทย : การใช้คุณสมบัติของดินเหนียวอัตราที่แตกต่างกัน ปรับปรุงดินที่เป็นปัญหา ในการปลูกดาวเรืองในจังหวัดสุรินทร์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The use of different clay properties. Soil improvement is problematic. To grow marigold in Surin province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
ผู้นำเสนอ : นางสาวกุสุมา บุญยอ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กำลังพิจารณา
4 ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาอัตราการไหลของน้ำที่เหมาะสมภายในแผงผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมที่ใช้ครีบระบายความร้อนด้านล่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกร่วมซิลิคอนขนาด 20 วัตต์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The water flow rates optimization study in the photovoltaic/thermal module: in case of using aluminum fins fixed under the 20 watts mc-Si PV module
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.อนุสรณ์ แสงประจักษ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
5 ชื่อผลงานภาษาไทย : การใช้คุณสมบัติดินเหนียวรวมกับปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี เพื่อใช้ปรับปรุงดินมีปัญหา ในการทดลองปลูกดาวเรือง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The use of clay features combined with organic fertilizer, chemical fertilizer to improve soil problems. Marigold growing experiment.
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
ผู้นำเสนอ : นางสาววนิดา คำสด | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กำลังพิจารณา
6 ชื่อผลงานภาษาไทย : ความสัมพันธ์ของพืชสกุล Bacopa จากลำดับนิวคลีโอไทด์ของคลอโรพลาสต์ยีน matK
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Interspecific Relationship in Genus Bacopa based on matK Chloroplast Sequences
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.จุฑาพร แสงประจักษ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
7 ชื่อผลงานภาษาไทย : ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Factors affected the cultivation of moral and ethical principle to students at Mahasarakham University
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวอนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์ | สังกัด/ หน่วยงาน : กองกิจการนิสิต
กำลังพิจารณา
8 ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาเบื้องต้นของความหลากชนิดและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของปลากัดป่าอีสานจากจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Preliminary Study of Species Richness and Morphometric Characteristics of Siamese Fighting Fish from Maha Sarakham Province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : ประมง
ผู้นำเสนอ : ดร.เอกพล วังคะฮาต | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
9 ชื่อผลงานภาษาไทย : ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากใบองุ่นป่า (Ampelocissus martinii Planch.) ที่ผ่านการแยกส่วนด้วยซิลิกาคอลัมน์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Phytochemical content and antioxidant activity of wild grape (Ampelocissus matinii Planch.) leaf extract fractionated by silica column
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีัสุวรรณ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
10 ชื่อผลงานภาษาไทย : แนวความคิดการสร้างอาคารวัสดุดิน : เครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน “ธรณีวิทยา-บรรพชีวิน-ภูมิปัญญาชุมชน”
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Building-construction with soil materials Concept: Common learning Tools “Geology-Palaeontology-Community wisdom”
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : สถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวสายทอง ศิลา | สังกัด/ หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
กำลังพิจารณา
11 ชื่อผลงานภาษาไทย : การสำรวจความต้องการด้านบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่ด้านบรรพชีวินวิทยา ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Survey of academic service needs in paleontological areas at Dinchi sub-district, Kham Muang, Kalasin Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาววิลัยรัตน์ สู้ณรงค์ | สังกัด/ หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
กำลังพิจารณา
12 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม การปลูกและแปรรูปสมุนไพรเกษตรอินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The development of training manual for the cultivation and processing of organic herbs for using utilization in the community
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.สมบัติ อัปมระกา | สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
13 ชื่อผลงานภาษาไทย : วงจรควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์มือถือ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Control Circuit for Turning ON-Off Electrical Equipment using a Mobile Phone
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำลังพิจารณา
14 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของระดับกำลังไฟฟ้าที่มีต่อความแม่นยำในการวัดค่าความต้านทานจำเพาะของดินด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายกระแส
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effects of Electrical Power Levels on Soil Resistivity Measurement using a Current Source Inverter
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำลังพิจารณา
15 ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินความเต็มใจที่จะจ่ายต่อการจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Assessing Willingness to Pay for Waste Management in Mahasarakham University
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.วจัสกร กาญจนะ | สังกัด/ หน่วยงาน : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
16 ชื่อผลงานภาษาไทย : สถานการณ์ปริมาณไอโอดีนของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคามประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Iodine situation of primary school children in Mahasarakam Province, Thailand
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ธิดารัตน์ สมดี | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
17 ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกและความคุ้มค่าจากโครงการการจัดการขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Assessment of Greenhouse Gas Reduction and Benefit-cost from Solid Waste Management Projects
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.วจัสกร กาญจนะ | สังกัด/ หน่วยงาน : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
18 ชื่อผลงานภาษาไทย : การวิเคราะห์อภิมานประสิทธิ์ศักย์ของยา Mirtazapine ในผู้ป่วยโรคไฟโบรมัยอัลเจีย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A meta-analysis on Efficacy of Mirtazapine in Fibromyalgia Syndrome
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : รศ.วิระพล ภิมาลย์ | สังกัด/ หน่วยงาน : กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
19 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาทักษะการทอผ้าด้วยกี่เอว
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Developing skills of weaving with a Back strap Loom
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางนิ่มนวล จันทรุญ | สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
กำลังพิจารณา
20 ชื่อผลงานภาษาไทย : ประสิทธิภาพของแสงยูวี กรดอินทรีย์ และคลื่นเหนือเสียงต่อการลดปริมาณของ Staphylococcus aureus ที่ปนเปื้อนผลมะเขือเทศ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Efficacy of UV light, Organic acids and Ultrasound on Staphylococcus aureus of Tomato Fruits
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
ผู้นำเสนอ : นางสาวบุษกร ทองใบ | สังกัด/ หน่วยงาน : คระเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
กำลังพิจารณา
21 ชื่อผลงานภาษาไทย : รูปแบบความมั่นคงทางอาหารและการจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Community Food security pattern and Food safety management of Lad-Pattana subdistrict, Mueang district, Mahasarakham province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสุวิมล สงกลาง | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
22 ชื่อผลงานภาษาไทย : พันธุศาสตร์เซลล์ของอึ่งอ่างที่นิยมบริโภคในจังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Cytogenetic of flavored edible microhylids in Kalasin province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
กำลังพิจารณา
23 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาเครื่องเขย่าถุงรับบริจาคโลหิต
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of a donated blood shaking machine
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.อุฤทธิิ์ เจริญอินทร์ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
24 ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์โรงคัดแยกขยะของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Assessment of Carbon Footprint on Waste Separation Plants of Mahasarakham University
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำเสนอ : ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
กำลังพิจารณา
25 ชื่อผลงานภาษาไทย : นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในทะเลจีนตะวันออก ค.ศ. 2016 ถึง 2017: นัยต่อประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : US Foreign Policy in East China Sea from 2016 to 2017: Implications for Thailand
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
กำลังพิจารณา

ผู้สนับสนุน

  •      
  •      
  •      
  •