• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416
ทั้งหมด 41 คน
จำนวนหน้า 2 หน้า
Go Page :
ลำดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน สถานะ
1 ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินความเสียหายของฝายน้ำล้น ฝาย มข.-NZ แบบ 1 และฝาย มข.-NZ แบบ 2 ด้วยหลักการทางวิศวกรรม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : An evaluation of KKU-NZ type 1 and KKU-NZ type 2 weirs failure by engineering aspects
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายยุทธนา ยวงทอง | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
2 ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของข้อระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ในการจ้างก่อสร้างของราชการไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Review of the Problems and Obstacles of Regulations on Procurement, B.E. 2535 (1992) in Contracting for Constructions of Thai Government
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายบุญรักษ์ แวนบอเซอร์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กำลังพิจารณา
3 ชื่อผลงานภาษาไทย : การปรับแต่งพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของตัวกรองคาลมานโดยวิธีการทิ้งระเบิด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : optimum tuning parameter of kalman filter by boom optimisation
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายสมพร เตียเจริญ | สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
กำลังพิจารณา
4 ชื่อผลงานภาษาไทย : การปรับค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของตัวควบคุมพีไอดีดีด้วยวิธีทิ้งระเบิด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Optimal Tuning PIDD Controller Parameters by Boom Optimization Algorithm
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.ศราวุธ โพธิยา | สังกัด/ หน่วยงาน : Expro Oversea Inc.
กำลังพิจารณา
5 ชื่อผลงานภาษาไทย : การจัดสรรตารางการเดินรถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยวิธีทิ้งระเบิด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Dispatch Schedule Optimization Ready Mixed Concrete Trucks using Boom Optimization Algorithm
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.ศักดิ์ชัย ศรีจันทร์ดำ | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
กำลังพิจารณา
6 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด outcome-based education: รายงานผลเบื้องต้นของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Curriculum Development Based on Outcome-Based Education Concept: Preliminary Report of the Doctor of Pharmacy (PharmD) Program, Mahasarakham University
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
7 ชื่อผลงานภาษาไทย : การปรับค่าตัวควบคุมพีไอดีสำหรับระบบรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยวิธีหมากรุก
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Optimal Tuning PID Controller for Automatic Voltage Regulator System using Chess Algorithm
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายคณาวุฒิ โพธิยา | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
8 ชื่อผลงานภาษาไทย : การสังเคราะห์แคลเซียมคาร์บอเนตขนาดไมโครเมตรจากเปลือกไข่เหลือทิ้งโดยวิธีลำดับขั้น
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Synthesis of Micro-Sized Calcium Carbonate from Eggshell Waste via Hierarchy Process
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายสมชาย ลาดหาร | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
กำลังพิจารณา
9 ชื่อผลงานภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบาดเจ็บในผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน: A Case-crossover Study
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Associations between Alcohol Consumption and Injuries in Emergency Room Patients: A Case-crossover Study
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นางสาวณัฐวิภา ตั้งใจ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
10 ชื่อผลงานภาษาไทย : การตอบสนองในไอโอโนสเฟียร์บริเวณศูนย์สูตรต่อพายุแม่เหล็กโลกที่เวียนซ้ำในปี ค.ศ. 2007
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Equatorial Ionospheric Responses to Recurrent Geomagnetic Storms in 2007
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ธนา ยีรัมย์ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
11 ชื่อผลงานภาษาไทย : การผลิตน้ำร้อนด้วยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อนที่ติดครีบจากอากาศร้อนของเครื่องปรับอากาศ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Water Heating with Heat Pipe on Fins Heat Exchanger from Hot Air of Air Conditioner
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : รศ.ดร.พัฒนพล มีนา | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
12 ชื่อผลงานภาษาไทย : การค้นหาโค้งควบคุมที่เหมาะสมด้วยเทคนิค Wind Driven Optimization
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Optimal Rule Curves Search by Wind Driven Optimization Technique
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายรพีภัทร เตชะรุ่งเรืองสกุล | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
13 ชื่อผลงานภาษาไทย : การค้นหาโค้งควบคุมที่เหมาะสมด้วยเทคนิค Genetic Programming
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Optimal Rule Curves Search by Genetic Programming Technique
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวรัตน์สุดา งามเสริฐ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
14 ชื่อผลงานภาษาไทย : การอบแห้งสัปปะรดภูแลด้วยกระแสลมปะทะ: จลนพลศาสตร์การอบแห้งและสมรรถณะของเครื่องอบแห้ง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Impingement Drying of ‘Phulae’ Pineapple: Its Drying Kinetic and Performance of Dryer
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
15 ชื่อผลงานภาษาไทย : แผ่นบางนาโนนิกเกิลไฮดรอกไซด์สังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลอย่างง่าย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Nickel hydroxide nanoflakes synthesized by a simple hydrothermal method
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวชลิตา วิเศษรินทอง | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
16 ชื่อผลงานภาษาไทย : รากเหง้าความเชื่อการกล่าวคำสาบานหรือปฏิญาณตนในศาลก่อนพิจารณาคดี เปรียบเทียบกฎหมาย civil law, common law และ Islamic law : กรณีศึกษา ประเทศไทย อังกฤษ และมาเลเซีย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Comparison of the Origin of Belief in Swear an Oath or Affirmation in Court With civil law, common law and Islamic law : Case Study Thailand England and Malaysia
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายปรเมศวร์ กุมารบุญ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำลังพิจารณา
17 ชื่อผลงานภาษาไทย : การลดความชื้นของใบรางจืดโดยการตรวจสอบน้ำหนักแบบเวลาจริงในการอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Moisture reduction of laurel clock vine leaves with mass monitoring real time in combined microwave and hot air drying
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายธนภัทร นวลทูล | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
18 ชื่อผลงานภาษาไทย : ฟ้อนบูชาพระธาตุพนม : กระบวนการประดิษฐ์สร้างศิลปะการแสดงในประเพณีออกพรรษา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Forn Bhu Cha Phra Thard Panom : Artificial Process of Performing Art in End of Bhudist Lent Tradition
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายศุภกร ฉลองภาค | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
กำลังพิจารณา
19 ชื่อผลงานภาษาไทย : คุณสมบัติของบล็อกประสานที่ทำจากดินแดงและดินลูกรังที่พบในท้องถิ่น
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Properties of Interlocking Blocks Made from Red Soil and Laterite Soil Found in Locality
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายนพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำลังพิจารณา
20 ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินความพึงพอใจในการจัดพื้นที่สำนักงานให้เกิดความเหมาะสมสูงสุด กรณีศึกษา บริษัท จอห์นสัน คอนโทรล เวิลด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Survey of Employees’ Satisfactions Towards Workspace Optimization, Case Study of Johnson Control World Services (Thailand) Company Limited
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : การบัญชีและการจัดการ
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำลังพิจารณา
21 ชื่อผลงานภาษาไทย : การเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกลทางการเกษตรนาข้าวบ้านจำป่าหวายกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในจังหวัดพะเยา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Change in Agricultural Machinery in Jam Pa Wai Village and Economic Development in Phayao Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.มนตรา พงษ์นิล | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กำลังพิจารณา
22 ชื่อผลงานภาษาไทย : เชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากเฉาก๊วย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Grass-Jelly-Waste Refuse Derived Fuel
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายศักดิ์สิทธิ์ โสธรศักดิ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำลังพิจารณา
23 ชื่อผลงานภาษาไทย : การหาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์ด้วยวิธีหมากรุก
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Mathematical Functions Optimization by Chess Algorithm
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายคณาวุฒิ โพธิยา | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
24 ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาการปรับปรุงวงจรแบ่งกำลังงานด้วยสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปสำหรับกดความถี่ปลอมเทียม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Study improvement the power divider with microstrip coupled lines for harmonics suppression
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายสมชาติ โสนะแสง | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
กำลังพิจารณา
25 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาระบบการตรวจวัดโดยใช้การประมวลผลภาพสำหรับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นต่อเนื่องแบบสัมผัสจุดเดียว
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of a Measurement System based on Image Processing for Single-Point Incremental Sheet Metal Forming
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา

ผู้สนับสนุน

  •