• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416
ทั้งหมด 106 คน
จำนวนหน้า 5 หน้า
Go Page :
ลำดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน สถานะ
1 ชื่อผลงานภาษาไทย : จิตรกรรมร่วมสมัยไทย : แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จากการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับความเป็นอัตลักษณ์ในกระแสสังคมบริโภค
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Contemporary Thai Painting: Inspiration on Creation of Cultural Hybridity and Identity in Current Social Consumption
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวจรรยาภรณ์ กิตติกูลคุณานนท์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
กำลังพิจารณา
2 ชื่อผลงานภาษาไทย : ความเชื่อที่ปรากฏในตำนานพระธาตุพระบุ ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Beliefs appear in the myth PHRA THAT PHRA BU Khan Subdistrict Wapi Pathum District Mahasarakham Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.ณัฐกฤตา นามมนตรี | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กำลังพิจารณา
3 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนอโศกในประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Self-sufficiency under Sufficiency Economy philosophy of Asoke communities in Thailand
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายธารา นาคณรงค์ | สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กำลังพิจารณา
4 ชื่อผลงานภาษาไทย : ความเชื่อที่ปรากฏในตำนานพระธาตุพระบุ ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ :
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.ณัฐกฤตา นามมนตรี | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กำลังพิจารณา
5 ชื่อผลงานภาษาไทย : พลังและภูมิปัญญาในผญา : กรณีศึกษาตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ :
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.ณัฐกฤตา นามมนตรี | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กำลังพิจารณา
6 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของกระเจี๊ยบแดง (Hisbiscus subdariffa L.) ต่อการทางานของเอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดสและการทางานของตับอ่อนในหนูอ้วนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Protective effect of roselle (Hisbiscus subdariffa L.) on alpha-glucosidase activity and pancreatic function in obese rats with insulin resistance
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นางสาวเบญจรัตน์ จันสน | สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
กำลังพิจารณา
7 ชื่อผลงานภาษาไทย : ศักยภาพมัคคุเทศก์ที่จะก่อให้เกิดความประทับใจหรือความชอบของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Competency of Tour Guide Affecting of Preference of Vietnamese Tourists in Ubon Ratchathani Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายไชยปกรณ์ ป้องญาติ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส
กำลังพิจารณา
8 ชื่อผลงานภาษาไทย : สายใยของชีวิตในรูปทรงครัวอีสาน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Relationship of Life in the Shape of the Kitchen East
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายจิรายุส รัตนศฤงค์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
9 ชื่อผลงานภาษาไทย : การจัดตารางสอนอัตโนมัติด้วยวิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรมร่วมกับการค้นหาเฉพาะที่
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The management of automatic timetable using Genetic Algorithm with Local Search
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาการสารสนเทศ
ผู้นำเสนอ : นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
10 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาแอปพลิเคชันพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้การผสานเทคนิคภาพเสมือนจริง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Developing Dinosaur Virtual Museum Application with Image-based Environment
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาการสารสนเทศ
ผู้นำเสนอ : นางพลอยพรรณ จิตราช | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ
กำลังพิจารณา
11 ชื่อผลงานภาษาไทย : ตัวแบบจำแนกลิงค์ไม่พึงประสงค์บนเฟสบุ๊ค
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Classification model of Malicious Link on Facebook
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาการสารสนเทศ
ผู้นำเสนอ : นายจตุภูมิ จวนชัยภูมิ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
12 ชื่อผลงานภาษาไทย : การออกแบบอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นเพื่อกระบวนการตากแห้ง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Developing Moisture Measurement for Drying Process
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวอินธุอร ปิลา | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
13 ชื่อผลงานภาษาไทย : กระบวนการดีไนตริฟิเคชันในกำจัดไนเตรทและซีโอดีในระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Denitrification Removal of Nitrate and COD in Sequencing Batch Reactor Wastewater Treatment
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายศุภกานต์ ศิริ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
กำลังพิจารณา
14 ชื่อผลงานภาษาไทย : การปรับปรุงโค้งควบคุมอ่างเก็บน้ำน้ำอูนโดยใช้วิธีหิ่งห้อย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Improvement Of Rule Curves Of Nam Un Reservoirs Using Firefly Algorithm
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายนัฐพงษ์ ศรีกมล | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
15 ชื่อผลงานภาษาไทย : การจำแนกหัวข้อกระดานข่าวของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยอัตโนมัติ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Automatic Classification of Subject Web board of Graduate School Mahasarakham University
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาการสารสนเทศ
ผู้นำเสนอ : นายจักรกฤษณ์ บุญสีลา | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
16 ชื่อผลงานภาษาไทย : สภาพการใช้ประโยชน์ ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ำ ลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : State of Using, Problem, Need, and Development Guideline in the area of Lam Dome Noi River Basin, Ubon Ratchathani Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายเสรี แท่นงา | สังกัด/ หน่วยงาน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กำลังพิจารณา
17 ชื่อผลงานภาษาไทย : การประยุกต์ใช้การค้นหาด้วยวิธีแบท ค้นหาโค้งควบคุมที่เหมาะสม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Application of Bat Algorithm for Searching Optimal Rule Curves
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายเอกพงษ์ มานิล | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
18 ชื่อผลงานภาษาไทย : รูปทรงชีวิตชนบท
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : From of the Countryside Life
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายอณุลักษณ์ โนนทิง | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
19 ชื่อผลงานภาษาไทย : การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับการตรวจจับมัลแวร์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A comparison of detecting Malware effectiveness using data mining techniques
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายวรารินทร์ ปัญญาวงษ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
กำลังพิจารณา
20 ชื่อผลงานภาษาไทย : ระบบติดตามพัฒนาการนักเรียนพิเศษด้วยสมาร์ตโฟน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Special Student Developmental Tracking System using Smartphone
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาการสารสนเทศ
ผู้นำเสนอ : นายธีรยุทธ คูณสุข | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาการสารสนเทศ
กำลังพิจารณา
21 ชื่อผลงานภาษาไทย : ความคาดหวังของประชาชนต่อสมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Expectation of People towards Competencies of Public Health Professional in Health Promotion Hospital
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นางสาววิลาวัณย์ ชาดา | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
22 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนอโศกในประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Self-sufficiency under Sufficiency Economy philosophy of Asoke communities in Thailand
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายธารา นาคณรงค์ | สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กำลังพิจารณา
23 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพยากรณ์การใช้หนังสือด้วยเทคนิคอนุกรมเวลา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Forecasting the amount of book usage by time series techniques
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาการสารสนเทศ
ผู้นำเสนอ : นายฉริยะ อัครวรรณ | สังกัด/ หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
24 ชื่อผลงานภาษาไทย : แบบจำลองสอนเสริมอัจฉริยะสำหรับการสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Intelligent supplementary learning Model for MSU IT-Exit-Exam of Undergraduate students
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาการสารสนเทศ
ผู้นำเสนอ : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
กำลังพิจารณา
25 ชื่อผลงานภาษาไทย : การคุ้มครองงานสร้างสรรค์ที่คาบเกี่ยวระหว่างงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์กับงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์:ศึกษากรณีการออกแบบลวดลายผ้าไหม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Creative overlap between works covered by copyright law and work protected by patent law product Design:A case study of silk Pattern Design
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายเเจตน์ภวินท์ อังศุชวาลนิตย์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา

ผู้สนับสนุน

  •      
  •      
  •      
  •