• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416
- Click Download เอกสารประกอบ/ กำหนดการ การประชุมทางวิชาการ

วัน/เดือน /ปี กิจกรรม
5 มีนาคม 2561 - 18 พฤษภาคม 2561
เปิดรับผลงานวิจัย
19-31 พฤษภาคม 2561
ส่งผลงานวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
2 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลการพิจารณาผลงานวิจัย/ แจ้งชำระค่าลงทะเบียน
6 กันยายน 2561 - 7 กันยายน 2561
นำเสนอผลงานวิจัย

- Click Download เอกสารประกอบ/ กำหนดการ การประชุมทางวิชาการ

ผู้สนับสนุน

  •      
  •      
  •      
  •