• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416
- Download เอกสารประกอบ/ กำหนดการ การประชุมทางวิชาการ

วัน/เดือน /ปี กิจกรรม
5 มีนาคม 2561 - 30 เมษายน 2561
เปิดรับผลงานวิจัย
1-31 พฤษภาคม 2561
ส่งผลงานวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
16 มิถุนายน 2561
ประกาศผลการพิจารณาผลงานวิจัย/ แจ้งชำระค่าลงทะเบียน
6 กันยายน 2561 - 7 กันยายน 2561
นำเสนอผลงานวิจัย

ผู้สนับสนุน

  •