• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416

การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14

        มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางวิชาการทุกแขนงแก่ประชาชนในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ในการมุ่งเน้นการ ผลิตบัณฑิตตามเป้าประสงค์ สร้างผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำสู่การปฏิบัติได้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้พันธกิจที่สำคัญ 5 ประการ คือ
1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีคุณภาพมาตรฐาน สากล
2. สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชน
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน
5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ในการบริหารทุกภาคส่วนและสามารถตรวจสอบได้ จากวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นแหล่งสะสมขององค์ความรู้ในทุกด้านมาอย่างยาวนาน ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่และเป็นการสร้างเวทีและโอกาสในการแสดงผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัย อีกทั้งเป็นการผลักดันการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านวิชาการให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแก่บุคคลภายนอก
        กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัดโครงการ ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 “50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” (50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned) ระหว่างวันที่ 6-7 กันยาน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป อันจะเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ก่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการวิจัยให้บรรลุตามปรัชญา พันธกิจ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*** รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 14 ***

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทโปสเตอร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทบรรยาย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

***แจ้งประกาศ***

     - สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาประเภทโปสเตอร์ให้ดาวน์โหลดเอกสารเฉพาะหมายเลข 1 เท่านั้น

     - สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจาณาประเภทบรรยายให้ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข 1 และ 2

***หมายเหตุ*** หนังสือแจ้งผลการพิจารณาจะแจ้งทางไปรษณีย์ !!

download เอกสาร 1 และ 2


Download เอกสารประกอบ/ กำหนดการ การประชุมทางวิชาการ

วัน/เดือน /ปี กิจกรรม
5 มีนาคม 2561 - 18 พฤษภาคม 2561
เปิดรับผลงานวิจัย
19-31 พฤษภาคม 2561
ส่งผลงานวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
2 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลการพิจารณาผลงานวิจัย/ แจ้งชำระค่าลงทะเบียน
6 กันยายน 2561 - 7 กันยายน 2561
นำเสนอผลงานวิจัย


ผู้สนับสนุน

  •      
  •      
  •      
  •