• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416
ทั้งหมด 268 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า
Go Page :
ลำดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน
1 ชื่อ-สกุล : นางพลอยพรรณ จิตราช
สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ
15 พ.ค. 61
2 ชื่อ-สกุล : นางสาวไพลิน แก้วดก
สังกัด/ หน่วยงาน : โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย
18 ก.ค. 60
3 ชื่อ-สกุล : นางญาติมา โสภานิช
สังกัด/ หน่วยงาน : โรงเรียนประชาพัฒนา
18 ก.ค. 60
4 ชื่อ-สกุล : นางสาวปาริชาติ อังกาบ
สังกัด/ หน่วยงาน : โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
18 ก.ค. 60
5 ชื่อ-สกุล : นางสาววราภรณ์ ไทยมิตร
สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
17 ก.ค. 60
6 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 ก.ค. 60
7 ชื่อ-สกุล : นางพนิดา เหล่าทองสาร
สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 ก.ค. 60
8 ชื่อ-สกุล : นางนิทรา จำลอง
สังกัด/ หน่วยงาน : รร.ชุมพลวิทยาสรรค์
1 ก.ค. 60
9 ชื่อ-สกุล : นางสาววันประเสริฐ ทุมพะลา
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
29 มิ.ย. 60
10 ชื่อ-สกุล : นายธีรพล พรมโสภา
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28 มิ.ย. 60
11 ชื่อ-สกุล : ดร.สุทธิรา ขุมกระโทก
สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
27 มิ.ย. 60
12 ชื่อ-สกุล : นายมนตรี วงค์ศิริวิทยา
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
26 มิ.ย. 60
13 ชื่อ-สกุล : นางพิมพ์ลิขิต แก้วหานาม
สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
23 มิ.ย. 60
14 ชื่อ-สกุล : ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม
22 มิ.ย. 60
15 ชื่อ-สกุล : นางสาวนงเยาว์ มีเทียน มีเทียน
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 มิ.ย. 60
16 ชื่อ-สกุล : นายสถิตย์ เจ็กมา
สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
15 มิ.ย. 60
17 ชื่อ-สกุล : นายอรรถพงษ์ พิลาแดง
สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14 มิ.ย. 60
18 ชื่อ-สกุล : ผศ.บัญชา พุฒิวนากุล
สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12 มิ.ย. 60
19 ชื่อ-สกุล : นางสาววิชุดา หล้าโฉม
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาตร์
6 มิ.ย. 60
20 ชื่อ-สกุล : นางสาวอรวรรณ บัณฑิต
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
6 มิ.ย. 60
21 ชื่อ-สกุล : ดร.ยุวดี ไชยเชษฐ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2 มิ.ย. 60
22 ชื่อ-สกุล : นายปฏิพล จำลอง
สังกัด/ หน่วยงาน : โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
2 มิ.ย. 60
23 ชื่อ-สกุล : นางสาวปิ่นมนัส วิโสรัมย์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1 มิ.ย. 60
24 ชื่อ-สกุล : นางสาวชลิตา วิเศษรินทอง
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 มิ.ย. 60
25 ชื่อ-สกุล : นายชยพล ชัยดำ
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเศรษศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
31 พ.ค. 60
26 ชื่อ-สกุล : ผศ.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
31 พ.ค. 60
27 ชื่อ-สกุล : ดร.สาน วิไล
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์
31 พ.ค. 60
28 ชื่อ-สกุล : นางสาวอนงนุช คณะศรี
สังกัด/ หน่วยงาน : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 พ.ค. 60
29 ชื่อ-สกุล : นางสาวอริพร ทวิเลิศ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 พ.ค. 60
30 ชื่อ-สกุล : นางสาวอาริตา นิยมปราชญ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
31 พ.ค. 60
31 ชื่อ-สกุล : นายนันทพงศ์ สิงห์นวลคำ
สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
31 พ.ค. 60
32 ชื่อ-สกุล : นางสาวลินจง โพชารี
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
31 พ.ค. 60
33 ชื่อ-สกุล : นางสาวจริยา นิโรรัมย์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 พ.ค. 60
34 ชื่อ-สกุล : ดร.ศรีนวล จันทไทย
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
35 ชื่อ-สกุล : นางสาวจินตนา นิราศภัย
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 พ.ค. 60
36 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาพร พันวัน
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 พ.ค. 60
37 ชื่อ-สกุล : นายธนกร พิลาแดง
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์
30 พ.ค. 60
38 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวนันท์ มาตรา
สังกัด/ หน่วยงาน : "_"
30 พ.ค. 60
39 ชื่อ-สกุล : นางสาวกันย์กิติมา ตาปะบุตร
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
40 ชื่อ-สกุล : นางสาวยุภาพร ไชยแสน
สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
41 ชื่อ-สกุล : นางสาวศรัญพร ทองลา
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 พ.ค. 60
42 ชื่อ-สกุล : นายจักรชัย ชิณโคตร
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
43 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนิษา เจริญทรัพย์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 พ.ค. 60
44 ชื่อ-สกุล : นายสุริยา บุญขันธ์
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
45 ชื่อ-สกุล : นางอังคณา จันทรพลพันธ์
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชเทคโนโลยีกรอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี หวิทยาาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
46 ชื่อ-สกุล : นายจักรพันธุ์ โชติมลทิน
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
47 ชื่อ-สกุล : นางสาววิริยดา เสาสิงห์
สังกัด/ หน่วยงาน : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 พ.ค. 60
48 ชื่อ-สกุล : นางสาวปรียาภรณ์ ปัญสุวรรณ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 พ.ค. 60
49 ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.พัฒนพล มีนา
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
50 ชื่อ-สกุล : นางสาวรสริน ทองลือ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 พ.ค. 60
51 ชื่อ-สกุล : นางสาววิริยดา เสาสิงห์
สังกัด/ หน่วยงาน : -
30 พ.ค. 60
52 ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าหมวด
สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
53 ชื่อ-สกุล : นายปรเมษฐ์ ดำชู
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 พ.ค. 60
54 ชื่อ-สกุล : ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
30 พ.ค. 60
55 ชื่อ-สกุล : นายรัชชานนท์ วงค์กลาง
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
56 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุรีรัตน์ คนเพียร
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
57 ชื่อ-สกุล : นายณัฐพงศ์ เพื่อนสงคราม
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
58 ชื่อ-สกุล : นายรังสรรค์ คำคอน
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
59 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
60 ชื่อ-สกุล : นายนบปนม แก้วหานาม
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
30 พ.ค. 60
61 ชื่อ-สกุล : นายรังสิทธิ์ ตันสุขี
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
62 ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
63 ชื่อ-สกุล : นายสมชาย วีระพล
สังกัด/ หน่วยงาน : กองบริการ
30 พ.ค. 60
64 ชื่อ-สกุล : นายอภิศักดิ์ ทำบุญ
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
65 ชื่อ-สกุล : ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์
สังกัด/ หน่วยงาน : ศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
66 ชื่อ-สกุล : นายเนติพงษ์ ยศสันเทียะ
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
67 ชื่อ-สกุล : นางคณิศรา แม็กนุสเซ่น
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
68 ชื่อ-สกุล : นายศาตตรา ศิริแก้ว
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
69 ชื่อ-สกุล : ดร.พัชรี ปัญญานาค
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
30 พ.ค. 60
70 ชื่อ-สกุล : ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์
สังกัด/ หน่วยงาน : พยาบาลศาสตร์
30 พ.ค. 60
71 ชื่อ-สกุล : นายกิตติศักดิ์ วิชัยโย
สังกัด/ หน่วยงาน : กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสิันธ์ 46150
30 พ.ค. 60
72 ชื่อ-สกุล : นายสุรพงศ์ รัตนะ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
73 ชื่อ-สกุล : นางนิ่มนวล จันทรุญ
สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและวัฒนธรรมอิสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
74 ชื่อ-สกุล : นายอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
30 พ.ค. 60
75 ชื่อ-สกุล : ผศ.เมธี พิริยการนนท์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
76 ชื่อ-สกุล : นางสาวนันทพร อยู่สะอาด
สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์
30 พ.ค. 60
77 ชื่อ-สกุล : ดร.อัจฉรี จันทมูล
สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
78 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาพร อาญาเมือง
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
79 ชื่อ-สกุล : นายเนติ ศรีหานู
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 พ.ค. 60
80 ชื่อ-สกุล : นางอัญชัน พิมพ์สวรรค์
สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
81 ชื่อ-สกุล : ดร.ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
30 พ.ค. 60
82 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ภูวดล โกมณเฑียร
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
83 ชื่อ-สกุล : นายญาณวุฒิ อุทรักษ์
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
84 ชื่อ-สกุล : นางสาวนุชนาฎ ปิ่นเมือง
สังกัด/ หน่วยงาน : นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
85 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
86 ชื่อ-สกุล : นายพีระพงษ์ เพ็ชร์ไทย
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส.
30 พ.ค. 60
87 ชื่อ-สกุล : นางสาวสิรินุช เข็มคง
สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 พ.ค. 60
88 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
89 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.พัชรี สิริตระกูลศักดิ์
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
30 พ.ค. 60
90 ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิญญา คชมาตย์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
30 พ.ค. 60
91 ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทราวดี ยานประสงค์
สังกัด/ หน่วยงาน : -
30 พ.ค. 60
92 ชื่อ-สกุล : นายผดุง นันอำไพ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 พ.ค. 60
93 ชื่อ-สกุล : นายสมชาย ลาดหาร
สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
29 พ.ค. 60
94 ชื่อ-สกุล : นายปฐมพงษ์ อัปมระกา
สังกัด/ หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต2
29 พ.ค. 60
95 ชื่อ-สกุล : นายธีธัช บัวศรี
สังกัด/ หน่วยงาน : นิสิตปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล
29 พ.ค. 60
96 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุุวรรณลี
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29 พ.ค. 60
97 ชื่อ-สกุล : ดร.ดาริการ์ บุญพันธ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
29 พ.ค. 60
98 ชื่อ-สกุล : นายนพปฎล เสงี่ยมศักดิ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 พ.ค. 60
99 ชื่อ-สกุล : นางจริยา แผ่นผา
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
29 พ.ค. 60
100 ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงมณี ปิ่นแก้ว
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
29 พ.ค. 60
101 ชื่อ-สกุล : นางวันเพ็ญ สมหอม
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
29 พ.ค. 60
102 ชื่อ-สกุล : นางสาวอรทัย ศรีคูณแสน
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
29 พ.ค. 60
103 ชื่อ-สกุล : นางกันยารัตน์ ชิราวุฒิ
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
29 พ.ค. 60
104 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.พรรณวดี จุรีมาศ
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์
29 พ.ค. 60
105 ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญญาภา ประกอบแสง
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
29 พ.ค. 60
106 ชื่อ-สกุล : นายวัชรากร ใจตรง
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก
29 พ.ค. 60
107 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สุมาลี นันทศิริพล
สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
29 พ.ค. 60
108 ชื่อ-สกุล : นายจตุภูมิ จวนชัยภูมิ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
29 พ.ค. 60
109 ชื่อ-สกุล : นายvibol nhek
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
29 พ.ค. 60
110 ชื่อ-สกุล : นางสาวอรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร
สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
29 พ.ค. 60
111 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29 พ.ค. 60
112 ชื่อ-สกุล : ดร.อุษาวดี สุตะภักดิ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
28 พ.ค. 60
113 ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญญรัตน์ ไชยคราม
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28 พ.ค. 60
114 ชื่อ-สกุล : นายตะวัน เขตปัญญา
สังกัด/ หน่วยงาน : โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
28 พ.ค. 60
115 ชื่อ-สกุล : นางสาวภูพิงศ์ ช่วยอุดม
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
28 พ.ค. 60
116 ชื่อ-สกุล : นายชัยชาญ ลอยแก้ว
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28 พ.ค. 60
117 ชื่อ-สกุล : นายอดิรุจ ตั้งศิริวัฒนวงศ์
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28 พ.ค. 60
118 ชื่อ-สกุล : ดร.สมคิด เจนกลาง
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28 พ.ค. 60
119 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิตร
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28 พ.ค. 60
120 ชื่อ-สกุล : นางสาวบุษกร ทองใบ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28 พ.ค. 60
121 ชื่อ-สกุล : นายอิทธิพล หินดี
สังกัด/ หน่วยงาน : อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สาถาบันการอาชีวะภาคกลาง 1
28 พ.ค. 60
122 ชื่อ-สกุล : นางสาวทรรศนกร สงครินทร์
สังกัด/ หน่วยงาน : นิสิตปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล
28 พ.ค. 60
123 ชื่อ-สกุล : นางสาวปทิตญา บุญรักษา
สังกัด/ หน่วยงาน : นิสิตปริญญาโท คณะวิทยาการสารเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
27 พ.ค. 60
124 ชื่อ-สกุล : ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
27 พ.ค. 60
125 ชื่อ-สกุล : นางสาวพรรณทิวา กว้างเงิน
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 พ.ค. 60
126 ชื่อ-สกุล : นางบุหงา แสงกิตติคุณ
สังกัด/ หน่วยงาน : นักศึกษาระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
27 พ.ค. 60
127 ชื่อ-สกุล : นายธรรมนูญ พรหมมาศ
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
27 พ.ค. 60
128 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ทัตดาว ภาษีผล
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
26 พ.ค. 60
129 ชื่อ-สกุล : นางสาวพิริยา พลหาญ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
26 พ.ค. 60
130 ชื่อ-สกุล : นางทัศนีย์ บัวระภา
สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
26 พ.ค. 60
131 ชื่อ-สกุล : นายจตุรงค์ สมอาจ
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ มนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
26 พ.ค. 60
132 ชื่อ-สกุล : ผศ.วิระพล ภิมาลย์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
26 พ.ค. 60
133 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
26 พ.ค. 60
134 ชื่อ-สกุล : ผศ.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
26 พ.ค. 60
135 ชื่อ-สกุล : นายสุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25 พ.ค. 60
136 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุธาสินี ถีระพันธ์
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
25 พ.ค. 60
137 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม
25 พ.ค. 60
138 ชื่อ-สกุล : ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
25 พ.ค. 60
139 ชื่อ-สกุล : นายอเหนก ดัสกรณ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24 พ.ค. 60
140 ชื่อ-สกุล : นางสุชญา โคตรวงษ์
สังกัด/ หน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
24 พ.ค. 60
141 ชื่อ-สกุล : นางสาวบังอร นารีรบ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24 พ.ค. 60
142 ชื่อ-สกุล : ดร.นิพัทธา น้อยประวัติ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส.
24 พ.ค. 60
143 ชื่อ-สกุล : นางสาวอนุธิดา ศรีภิรมย์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24 พ.ค. 60
144 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สิริภัค สุระพร
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24 พ.ค. 60
145 ชื่อ-สกุล : ผศ.วุฒิชัย วิเชียรไชย
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24 พ.ค. 60
146 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
23 พ.ค. 60
147 ชื่อ-สกุล : นายนันทพัทธ์ โนนศรีเมือง
สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
23 พ.ค. 60
148 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ชัยรัตน์ มดนาค
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
23 พ.ค. 60
149 ชื่อ-สกุล : นายวาสิทธิ์ นงนุช
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23 พ.ค. 60
150 ชื่อ-สกุล : นายพิศาล ศาสตร์แก้ว
สังกัด/ หน่วยงาน : โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
23 พ.ค. 60
151 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ฤชุอร วรรณะ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22 พ.ค. 60
152 ชื่อ-สกุล : นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ
สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
22 พ.ค. 60
153 ชื่อ-สกุล : ดร.กติกา สระมณีอินทร์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22 พ.ค. 60
154 ชื่อ-สกุล : นางสาววันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
22 พ.ค. 60
155 ชื่อ-สกุล : นางธัญญภัสสญ์ พวงศรีเคน
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
22 พ.ค. 60
156 ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนาพร ทำใหม
สังกัด/ หน่วยงาน : สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 พ.ค. 60
157 ชื่อ-สกุล : นางสาวปภัชญา คัชรินทร์
สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
22 พ.ค. 60
158 ชื่อ-สกุล : ดร.เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22 พ.ค. 60
159 ชื่อ-สกุล : นายสันทนา ภิรมย์เกียรติ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21 พ.ค. 60
160 ชื่อ-สกุล : นางหทัยรัตน์ บุษยพรรณพงศ์
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
21 พ.ค. 60
161 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
21 พ.ค. 60
162 ชื่อ-สกุล : นางสาวธนัณณ์ ขันทะยศ
สังกัด/ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
20 พ.ค. 60
163 ชื่อ-สกุล : นางสุลีพร อยู่หว้า
สังกัด/ หน่วยงาน : สำนักศืกษาทั่วไป
19 พ.ค. 60
164 ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริพรรณ บัวลา
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19 พ.ค. 60
165 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพัตรา มะโรงมืด
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19 พ.ค. 60
166 ชื่อ-สกุล : นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์
สังกัด/ หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19 พ.ค. 60
167 ชื่อ-สกุล : ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
19 พ.ค. 60
168 ชื่อ-สกุล : ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
19 พ.ค. 60
169 ชื่อ-สกุล : นางสาวพจี ศีลพันธ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19 พ.ค. 60
170 ชื่อ-สกุล : นายญานเวทย์ เหมือนพร้อม
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
19 พ.ค. 60
171 ชื่อ-สกุล : นางสาวประพร สาระถี
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาศาสตร์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ หมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19 พ.ค. 60
172 ชื่อ-สกุล : นางสาวอัจฉราภรณ์ ม่วงมุลตรี
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่
19 พ.ค. 60
173 ชื่อ-สกุล : ดร.ประสงค์ สายหงษ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19 พ.ค. 60
174 ชื่อ-สกุล : นางชลธิชา จันทร์แจ้ง
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี
18 พ.ค. 60
175 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพรรษา อามาตย์เสนา
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
18 พ.ค. 60
176 ชื่อ-สกุล : นายธัญภพ ศิริมาศเกษม
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ราชภัฏพระนคร
18 พ.ค. 60
177 ชื่อ-สกุล : นายพลตรี บุญหล้า
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18 พ.ค. 60
178 ชื่อ-สกุล : ดร.ณัฐกฤตา นามมนตรี
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18 พ.ค. 60
179 ชื่อ-สกุล : นายโยธิน พวงพิลา
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
17 พ.ค. 60
180 ชื่อ-สกุล : นายวิทยา บุตรพรม
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
17 พ.ค. 60
181 ชื่อ-สกุล : ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา
สังกัด/ หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
17 พ.ค. 60
182 ชื่อ-สกุล : นายพชร สมคำ
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17 พ.ค. 60
183 ชื่อ-สกุล : ดร.บุญมา สุนทราวิรัตน์
สังกัด/ หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน
17 พ.ค. 60
184 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17 พ.ค. 60
185 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
17 พ.ค. 60
186 ชื่อ-สกุล : พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ/ใจตรง, ดร.
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
17 พ.ค. 60
187 ชื่อ-สกุล : นางสาวปณิตา ครองยุทธ
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
17 พ.ค. 60
188 ชื่อ-สกุล : นางอัปสร ศรีจันลี
สังกัด/ หน่วยงาน : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17 พ.ค. 60
189 ชื่อ-สกุล : นางสาววิไลวรรณ สิมเชื้อ
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
17 พ.ค. 60
190 ชื่อ-สกุล : นายชัยทัต สุดสุข
สังกัด/ หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี)
16 พ.ค. 60
191 ชื่อ-สกุล : นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
16 พ.ค. 60
192 ชื่อ-สกุล : นางสาวเจนจิรา จิรัมย์
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
16 พ.ค. 60
193 ชื่อ-สกุล : นายสุใจ ทานิสุด
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
16 พ.ค. 60
194 ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรี สิทธิจันทร์
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
16 พ.ค. 60
195 ชื่อ-สกุล : ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
16 พ.ค. 60
196 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16 พ.ค. 60
197 ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
16 พ.ค. 60
198 ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริญญา ลาน้ำเที่ยง
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 พ.ค. 60
199 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 พ.ค. 60
200 ชื่อ-สกุล : นายจินดา คำแก้ว
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
15 พ.ค. 60
201 ชื่อ-สกุล : นางพิไลวรรณ เลิศวิจิตรวัฒนา
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15 พ.ค. 60
202 ชื่อ-สกุล : นางสาวพุทธามาศ ไชยมงค์
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 พ.ค. 60
203 ชื่อ-สกุล : นายมรุต เลิกนอก
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 พ.ค. 60
204 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 พ.ค. 60
205 ชื่อ-สกุล : นางกิ่งกาญจน์ โสภณพิศุตม์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 พ.ค. 60
206 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 พ.ค. 60
207 ชื่อ-สกุล : ดร.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15 พ.ค. 60
208 ชื่อ-สกุล : นายพิสิฐชัย โคสะสุ
สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
15 พ.ค. 60
209 ชื่อ-สกุล : นายพลภัทร เครือคำ
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสารธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
14 พ.ค. 60
210 ชื่อ-สกุล : นางสาวแจ่มนภา ใขคำ
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
12 พ.ค. 60
211 ชื่อ-สกุล : นางสาวชลิยา ศิริกาล
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
12 พ.ค. 60
212 ชื่อ-สกุล : นายยุรนันท์ โสมณวัตร
สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12 พ.ค. 60
213 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.จิระเดช มาจันแดง
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12 พ.ค. 60
214 ชื่อ-สกุล : นางสาวชัชฎาภรณ์ รักษาพวก
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
11 พ.ค. 60
215 ชื่อ-สกุล : นายเทพรัตน์ โคตรมงคล
สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11 พ.ค. 60
216 ชื่อ-สกุล : นายกฤต จันทรสมัย
สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11 พ.ค. 60
217 ชื่อ-สกุล : นายธนัมพร ทองลอง
สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11 พ.ค. 60
218 ชื่อ-สกุล : นางสาวภาลัดดา เนื่องแก้ว
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 พ.ค. 60
219 ชื่อ-สกุล : นางสาวประภัสสร ไกรรัตน์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
10 พ.ค. 60
220 ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงกมล เนาวะเศษ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
9 พ.ค. 60
221 ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.ประสงค์ สีหานาม
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
9 พ.ค. 60
222 ชื่อ-สกุล : นายภูริต สินภักดี
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 พ.ค. 60
223 ชื่อ-สกุล : นางสาวเอื้องฟ้า บุญธรรม
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 พ.ค. 60
224 ชื่อ-สกุล : นายสุชาติ ศรีรัตน์
สังกัด/ หน่วยงาน : กองสงเสริมการวิจัย
9 พ.ค. 60
225 ชื่อ-สกุล : ดร.จิรภา เพชร์สม
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 พ.ค. 60
226 ชื่อ-สกุล : ดร.สมบัติ อัปมระกา
สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 พ.ค. 60
227 ชื่อ-สกุล : นางแก้วใจ มาลีลัย
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
9 พ.ค. 60
228 ชื่อ-สกุล : ดร.โสภณวิชญ์ คำพิลัง
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมกาสารคาม
9 พ.ค. 60
229 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สมชาย แก้ววังชัย
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม
8 พ.ค. 60
230 ชื่อ-สกุล : ดร.ทัศน์วรรณ แก้ววังชัย
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มมส.
8 พ.ค. 60
231 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 พ.ค. 60
232 ชื่อ-สกุล : นายศุภกิจ ขานทะราชา
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
8 พ.ค. 60
233 ชื่อ-สกุล : นางสาวอังสุมาลิน นาคำ
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
5 พ.ค. 60
234 ชื่อ-สกุล : นางสาวปรียาภรณ์ นิลนนท์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
5 พ.ค. 60
235 ชื่อ-สกุล : นางสาวศิรินันท์ คำสี
สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
5 พ.ค. 60
236 ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิมาภรณ์ ไชยแก้ว
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
5 พ.ค. 60
237 ชื่อ-สกุล : นางสาวพลอยไพลิน ลีลาน้อย
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 พ.ค. 60
238 ชื่อ-สกุล : นางสาวบุญฑริกา หวานอารมณ์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
5 พ.ค. 60
239 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.เจษฎา จุรีมาศ
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 พ.ค. 60
240 ชื่อ-สกุล : นายสมชาย ศรีรักษา
สังกัด/ หน่วยงาน : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการิชาการ
4 พ.ค. 60
241 ชื่อ-สกุล : ดร.สิริยาภรณ์ แสงอรุณ
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
4 พ.ค. 60
242 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ขวัญฤทัย วงศาพรม
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสกส์ คณะวิทยาศาสตร์
3 พ.ค. 60
243 ชื่อ-สกุล : นายทรงฤทธิ์ พุทธลา
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
3 พ.ค. 60
244 ชื่อ-สกุล : นางสาวกรกนก สุริยะ
สังกัด/ หน่วยงาน : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
1 พ.ค. 60
245 ชื่อ-สกุล : นางสาวนิพัทธา น้อยประวัติ
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1 พ.ค. 60
246 ชื่อ-สกุล : นางสาวดาราลัย ไซมะเริง
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1 พ.ค. 60
247 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ลือชัย บุตคุป
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 พ.ค. 60
248 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ธนา ยีรัมย์
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
30 เม.ย. 60
249 ชื่อ-สกุล : ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
30 เม.ย. 60
250 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ปาริชาติ พุ่มขจร
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
30 เม.ย. 60
251 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ณัฏฐาเนตร นันทบุตร
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
29 เม.ย. 60
252 ชื่อ-สกุล : นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล
สังกัด/ หน่วยงาน : โรงเรียนบรบือ
29 เม.ย. 60
253 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สาน วิไล
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28 เม.ย. 60
254 ชื่อ-สกุล : ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
28 เม.ย. 60
255 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.จุฑาพร แสงประจักษ์
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28 เม.ย. 60
256 ชื่อ-สกุล : นายจามร ประเสริฐโส
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
27 เม.ย. 60
257 ชื่อ-สกุล : ดร.สุรดิษ ภาคสุชล
สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
27 เม.ย. 60
258 ชื่อ-สกุล : นางสาวภารดี ศรีภิรมย์
สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
27 เม.ย. 60
259 ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
27 เม.ย. 60
260 ชื่อ-สกุล : นางสาวชิสาพัชร์ ชูทอง
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
25 เม.ย. 60
261 ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงจันทร์ แก้วกงพาน
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
25 เม.ย. 60
262 ชื่อ-สกุล : ดร.ยศวริศ เสมามิ่ง
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
25 เม.ย. 60
263 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ
สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25 เม.ย. 60
264 ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.นพคุณ ภักดีณรงค์
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24 เม.ย. 60
265 ชื่อ-สกุล : นายสมชาติ โสนะแสง
สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
21 เม.ย. 60
266 ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
21 เม.ย. 60
267 ชื่อ-สกุล : นางสาวปวีณา วงษาสืบ
สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20 เม.ย. 60
268 ชื่อ-สกุล : นายสมชาย ศรีรักษา
สังกัด/ หน่วยงาน : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
18 เม.ย. 60

ผู้สนับสนุน

  •