• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416
ทั้งหมด 69 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า
Go Page :
ลำดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน สถานะ
1 ชื่อผลงานภาษาไทย : รูปแบบการบูรณาการระบบการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ในชุมชนชนบท
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Model of Health Care System Integration for the Elderly and Chronically Ill Patients in the community
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิตร | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
2 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด Sequence Characterized Amplified Region (SCAR) เพื่อการตรวจสอบชนิดพืชสมุนไพร Bacopa monnieri (L.) Wettst.
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of Sequence Characterized Amplified Region (SCAR) Marker for the Authentication of Medicinal Plant Bacopa monnieri (L.) Wettst.
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.จุฑาพร แสงประจักษ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
3 ชื่อผลงานภาษาไทย : คุณลักษณะทางเคมี และกายภาพของข้าวเหนียวแดงระหว่างการพัฒนาของเมล็ดข้าว 3 ระยะหลังการออกดอก
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Chemical and physical characteristics of red glutinous rice at three development stages after flowering
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
ผู้นำเสนอ : นางอังคณา จันทรพลพันธ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชเทคโนโลยีกรอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี หวิทยาาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
4 ชื่อผลงานภาษาไทย : ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Anemia pregnant women in Antenatal care clinic of Uthaithanee Hospital
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางหทัยรัตน์ บุษยพรรณพงศ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
กำลังพิจารณา
5 ชื่อผลงานภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของอาการและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Relationships between Perception of Symptom Severity and Quality of Life in Patients with Valvular Heart Disease
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
6 ชื่อผลงานภาษาไทย : “พลวัต” รูปแบบกับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์เมืองมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : “Dynamic” Style and Conservation of Architecture for the Identity of Maha Sarakham
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : สถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.เมธี พิริยการนนท์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
7 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาแบบให้คะแนนรูบริคในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกและการผดุงครรภ์ 2 : การศึกษานำร่อง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Development of Scoring Rubrics for Maternity and Newborn Nursing and Midwifery Practicum II: A Pilot Study.
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : รศ.ดร.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
8 ชื่อผลงานภาษาไทย : ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยพืชสมุนไพร 3 ชนิด ป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Efficiency of Three Herb Essential Oils Against Maize Weevil
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ฤชุอร วรรณะ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
9 ชื่อผลงานภาษาไทย : การเปรียบเทียบการใช้เหล็กปรับสภาพและไม่ปรับสภาพในการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Comparison of Modified and Non Modified Irons for Hydrogen Sulfide Adsorption
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำเสนอ : นายพลตรี บุญหล้า | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
10 ชื่อผลงานภาษาไทย : ชนิดของพืชอาหารจากก้อนเรณูของชันโรง (Trigona laeviceps) ในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Food plants species from pollen load of stingless bee (Trigona laeviceps) in area of Agriculture Occupation Promotion and Development Center, Khon Kaen Province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
11 ชื่อผลงานภาษาไทย : สำรวจพยาธิในระบบทางเดินอาหารของสุกรในโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Survey on Gastrointestinal Parasites of Slaughtered Pigs in Mahasarakham, Thailand
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : สัตว์
ผู้นำเสนอ : ดร.เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
12 ชื่อผลงานภาษาไทย : ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : University Student’s Satisfaction about Teaching and Learning Qualities: Science in Daily Life Course, Facualty of Science Lampang Rajabhat University
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวชิสาพัชร์ ชูทอง | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กำลังพิจารณา
13 ชื่อผลงานภาษาไทย : การวิเคราะห์หมู่บ้านเสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่มจังหวัดเลย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Analyzing the villages into landslide risk area in Loei province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำเสนอ : นายจตุรงค์ สมอาจ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ มนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
14 ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Study of factors by Using Research – based-learning for pre-service science teachers in Lampang Rajabhat University
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวดวงจันทร์ แก้วกงพาน | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กำลังพิจารณา
15 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนารูปแบบศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทผ้าไหมแพรวาฯ อาคารพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น บ้านโพน เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A study development of Phutai-Praewa silk art and culture center in museum and local culture Ban Phon ; Amphoe Kham Muang Kalasin province.
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : สถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวดาราลัย ไซมะเริง | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
กำลังพิจารณา
16 ชื่อผลงานภาษาไทย : ปริภูมิโครงสร้าง r เล็กสุดแบบเรียบสามัญ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Ordinary Smooth r- Minimal Structure Spaces
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวอรทัย ศรีคูณแสน | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
17 ชื่อผลงานภาษาไทย : ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในป่าดอนปู่ตา ของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Diversity and Utilization of Herbal Medicinein the Sacred Forest (Don Pu Ta) of Ethnic Groups Northeastern in Thailand
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.สมบัติ อัปมระกา | สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
18 ชื่อผลงานภาษาไทย : ประสิทธิภาพของน้ำมันปลาในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ติดเชื้อเอชไอวี: การวิเคราะห์อภิมาน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Efficacy of Fish oil on Lipid Profile in HIV Patients : A Meta-analysis
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นายกิตติศักดิ์ วิชัยโย | สังกัด/ หน่วยงาน : กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสิันธ์ 46150
กำลังพิจารณา
19 ชื่อผลงานภาษาไทย : รูปแบบการบูรณาการระบบการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ในชุมชนชนบท
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Model of Health Care System Integration for the Elderly and Chronically Ill Patients in the community
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิตร | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
20 ชื่อผลงานภาษาไทย : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิก และปริมาณสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ในสารสกัดตะขบฝรั่ง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Antioxidant Activities, Total Phenolic and Total Flavonoid Contents of Muntingia calabura crude extract
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายสุรพงศ์ รัตนะ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
21 ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาแนวทางการออกแบบห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ทางสถาปัตยกรรมภายใน กรณีศึกษา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : An investigation of physical patterns for interior learning classroom, Case study : Faculty of Architecture Urban Design and Creative art.
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางกิ่งกาญจน์ โสภณพิศุตม์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
22 ชื่อผลงานภาษาไทย : การตั้งถิ่นฐานชาวเขมรและชาวกูย : เส้นทางการอพยพและการดำรงอยู่ของวัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Settlement of Kmer and Kui: Migration Route and the Existence of Cultural in Buriram Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุุวรรณลี | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กำลังพิจารณา
23 ชื่อผลงานภาษาไทย : คุณสมบัติทางกายภาพและปริมาณสารสำคัญของสารสกัดตรีผลา ที่ผลิตด้วยเทคนิคทำแห้งแบบพ่นฝอย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Physical Properties and Phytochemical Contents of Triphala Extract Prepared by using Spray Dry Technique
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม
กำลังพิจารณา
24 ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาลวดลายผ้าเอกลักษณ์ประจำอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Study Fabric Pattern that Unique in Amphoe Kantharawichai, Maha Sarakham Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.อัจฉรี จันทมูล | สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
25 ชื่อผลงานภาษาไทย : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Administration under the Good Governance of Sub-district administration Organization in Kantharawichai District, Maha sarakham Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวพุทธามาศ ไชยมงค์ | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
26 ชื่อผลงานภาษาไทย : ศึกษาปัญหากระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ในเขตอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The study on process Human Resource management problems of Sub-District Administration Organization small, middle, and large sizes in Borabue District, Maha Sarakham Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายมรุต เลิกนอก | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
27 ชื่อผลงานภาษาไทย : สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS OF MATHAYOMSUKSA 1-3 STUDENTS IN DEMONSTRATION SCHOOL OF KHON KAEN UNIVERSITY
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวรัตนาพร ทำใหม | สังกัด/ หน่วยงาน : สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำลังพิจารณา
28 ชื่อผลงานภาษาไทย : พฤติกรรมและการเคลื่อนย้ายถิ่นของเด็กเร่ร่อน : กรณีศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Behavior and Immigration of Street Children: A Case Study of Khon Kaen Municipality, Khon Kaen Province, Thailand
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวนันทพร อยู่สะอาด | สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์
กำลังพิจารณา
29 ชื่อผลงานภาษาไทย : การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติในชุมชน บ้านขามเรียง หมู่ 20 ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The adoption of the National Health Assembly Resolution on tobacco to used in the Khamraing village community in Kantharawichai district, Mahasarakham province.
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นางสาวสุภาพร อาญาเมือง | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
30 ชื่อผลงานภาษาไทย : โครงสร้างไม้ต้น ความหลากชนิด และการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่าชุมชน บ้านหินลาด และบ้านหินลาด-เก่าน้อย ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Community Structure, Diversity and Carbon Sequestration in Biomass of community forests; Ban Hinlad and Ban Hinlad-Kao Noi, Wang Nang Subdistrict, Mueang District, Maha Sarakham Province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางอัญชัน พิมพ์สวรรค์ | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
31 ชื่อผลงานภาษาไทย : กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ของนักเรียนระดับปฐมวัย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Folktales and Storytelling for Promoting Positive Behaviors in Early Childhood Students
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.ประสงค์ สายหงษ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
32 ชื่อผลงานภาษาไทย : พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทยในจังหวัดนครพนม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Ethnobotany of Phu Thai ethnic group in Nakhon Phanom province, Thailand
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ | สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กำลังพิจารณา
33 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของฮอร์โมน IBA ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของยอดชำดาวเรือง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effects of IBA Hormone on Growth and Yield of Marigold Shoot Cutting
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.พัชรี สิริตระกูลศักดิ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
กำลังพิจารณา
34 ชื่อผลงานภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างอาการเหนื่อยล้าและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Relationships between fatigue and quality of life in the elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นางสาวอภิญญา คชมาตย์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
กำลังพิจารณา
35 ชื่อผลงานภาษาไทย : ชนิดของพรรณไม้ที่ให้ชันในป่าชุมชนโคกหินลาด หนองคู-นาดูน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Type of Plant Hard Resin in Khok Hinlad Nong Ku Nadoon Community Forest Wapi Pathum District, Maha Sarakham Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายปฐมพงษ์ อัปมระกา | สังกัด/ หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต2
กำลังพิจารณา
36 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะก่อนผ่าตัดในระบบการผ่าตัดแบบช่องทางด่วน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of Pre-Surgery Preparation Program in Fast Track Surgery for Patients with Breast Cancer
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นายตะวัน เขตปัญญา | สังกัด/ หน่วยงาน : โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
กำลังพิจารณา
37 ชื่อผลงานภาษาไทย : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกษตรดีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Farmer’s Opinions of Jasmine Rice Production by Good Agricultural Practice of Farmers in Maha Sarakham Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวพรรณทิวา กว้างเงิน | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำลังพิจารณา
38 ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินลักษณะทางการเกษตรบางประการ และผลผลิตของถั่วลิสง 6 พันธุ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The evaluation of some agronomic traits and yield of six peanut cultivars
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : พืช
ผู้นำเสนอ : ดร.ดาริการ์ บุญพันธ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
กำลังพิจารณา
39 ชื่อผลงานภาษาไทย : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Factors Related to Mental Health Problems in the Elderly, Tambon That, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นางสาวเบญญาภา ประกอบแสง | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
กำลังพิจารณา
40 ชื่อผลงานภาษาไทย : ปัจจัยที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Factors Affected to Emotional Quotient Among Secondary School Student Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นางกันยารัตน์ ชิราวุฒิ | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
กำลังพิจารณา
41 ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวลในระบบหัวเผา The burning of biomass fuel in burners
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The burning of biomass fuel in burners
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายวัชรากร ใจตรง | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก
กำลังพิจารณา
42 ชื่อผลงานภาษาไทย : การประยุกต์ระบบสารสนเทสภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์จุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน ในเขตเทศบาลตำบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Application of Geographic Information Systems to Analyze Road Accident Risk Spot in Chiang Yuen Municipality Mahasarakham Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวธัญญรัตน์ ไชยคราม | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
43 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของแสงยูวี กรดแลคติกและกรดฟูมาริกต่อ Escherichia coli ที่ปนเปื้อนต้นอ่อนทานตะวัน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of UV – light, lactic acid and fumaric acid on Escherichia coli of sunflower sprout
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
ผู้นำเสนอ : นางสาวบุษกร ทองใบ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
44 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาแบบประยุกต์ต่อพฤติกรรมการป้องกันฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Effects of Dental Health Education Applying Program for Dental Caries Prevention of Six Grade Students, Pracharatsamakkee 13, Ubon Ratchathani Province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นางแก้วใจ มาลีลัย | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
กำลังพิจารณา
45 ชื่อผลงานภาษาไทย : ประสิทธิภาพในการลดปริมาณโคลิฟอร์มที่ปนเปื้อนเนื้อหมูของกรดฟูมาริกและสารสกัดกาบมะพร้าว
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Decontamination efficiency of fumaric acid and coconut coir extract on coliforms of pork
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
ผู้นำเสนอ : นางสาวบุษกร ทองใบ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
46 ชื่อผลงานภาษาไทย : อิทธิพลของอัตราฟอสฟอรัสต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียว
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of phosphorus rates on growth and yield of waxy corn
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
47 ชื่อผลงานภาษาไทย : การเปลี่ยนแปลงของค่าการนำไฟฟ้าและความเป็นกรด-ด่างภายในหน้าตัดดินภายใต้การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Dynamics of electrical conductivity and pH throughout soil profiles as influenced by land use changes
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
48 ชื่อผลงานภาษาไทย : องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยเกรฟฟรุตและฤทธิ์ในการเป็นสารฆ่าแมลงต่อมอดแป้ง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Chemical Compositions of Grapefruit Essential Oil and Its Insecticidal Activity on Red Flour Beetle
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ฤชุอร วรรณะ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
49 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสมน้ำมะม่วงสเตอริไลซ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of Sterilized Soy Milk Mixed with Mango Juice
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ทัตดาว ภาษีผล | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
50 ชื่อผลงานภาษาไทย : การวิเคราะห์ข้อสอบและการจัดทำข้อสอบ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Test analysis and preparation the exam
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวสุธาสินี ถีระพันธ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
กำลังพิจารณา
51 ชื่อผลงานภาษาไทย : การวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของขี้กาเทศ (Citrullus colocynthis) ในการลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Meta-Analysis Efficacy of Citrullus colocynthis for Blood Glucose and Lipid Profile
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : ผศ.วิระพล ภิมาลย์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
กำลังพิจารณา
52 ชื่อผลงานภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรในประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Relationship of Social and Environment Responsibility and Competitiveness of Thai Export Businesses of Agricultural Products
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : การบัญชีและการจัดการ
ผู้นำเสนอ : นายนันทพัทธ์ โนนศรีเมือง | สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กำลังพิจารณา
53 ชื่อผลงานภาษาไทย : การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอลที่เน้นกระบวนการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Construction of The Process Test Volleyball Skill for Matthayomsuksa 1 Students in Chiang Yuen Phitthayakhom School
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายพิศาล ศาสตร์แก้ว | สังกัด/ หน่วยงาน : โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
กำลังพิจารณา
54 ชื่อผลงานภาษาไทย : ตัวตนความเป็นผู้ไทในนิทานผู้ไท อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Identity ofthe Phu Tai in the tales of Kham Muang district, Kalasin province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.ณัฐกฤตา นามมนตรี | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
55 ชื่อผลงานภาษาไทย : การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชุมชนลิตเติ้ลอิตาลีในประเทศสหรัฐอเมริกา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Cross-cultural adaptation of the Little Italy community in the United States
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางหทัยรัตน์ บุษยพรรณพงศ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
กำลังพิจารณา
56 ชื่อผลงานภาษาไทย : การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงาน ตามเกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The practice of Village Health Volunteers in the implementation of the village health management, Muangsrikai sub-district, Warinchamrab district, Ubon Ratchathani province.
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นายจินดา คำแก้ว | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
กำลังพิจารณา
57 ชื่อผลงานภาษาไทย : ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันจากสารสกัดจากอ้อยที่ผ่านการแยกบริสุทธิ์บางส่วนด้วยซิลิกาเจลคอลัมน์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Phytochemical contents and antioxidation activity of sugarcane extract partially purified by silica gel column
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวดวงกมล เนาวะเศษ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
กำลังพิจารณา
58 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อาเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Assessment of the Application Health Efficacy in Diabetes Type II Patients for their Caregivers, Warinchamrap District, Ubon Ratchathani Province.
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นางสาวปณิตา ครองยุทธ | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
กำลังพิจารณา
59 ชื่อผลงานภาษาไทย : ปัจจัยทำนายการตัดสินใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Predictor of Intention to Obtain Influenza Vaccine among Elderly People with Chronic diseases in Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นางสาวปณิตา ครองยุทธ | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
กำลังพิจารณา
60 ชื่อผลงานภาษาไทย : การรับรู้ความสามารถของตนเอง และ แรงสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Efficacy of Self and Social support. Affects the Preventive Behavior of Opisthorchiasis in people at Ubon Ratchathani Province.
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นายจินดา คำแก้ว | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
กำลังพิจารณา
61 ชื่อผลงานภาษาไทย : ช่วงอายุเป็นเรื่องสำคัญ? : เยาวชนไทยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Generation Matters?: Thai Youth and Political Participation
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
62 ชื่อผลงานภาษาไทย : การเตรียมอนุภาคเคราตินผสมอะกาโรสด้วยวิธีทำให้เกิดอิมัลชันโดยการแพร่ของตัวทำละลาย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Preparation of keratin/agarose blend particles by solvent emulsification diffusion method
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวชัชฎาภรณ์ รักษาพวก | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
กำลังพิจารณา
63 ชื่อผลงานภาษาไทย : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Factors related to Quality of Life in Elderly person, That Sub-district, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นางแก้วใจ มาลีลัย | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
กำลังพิจารณา
64 ชื่อผลงานภาษาไทย : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Factors Related to Village Health Volunteers Role on Elderly Health Promotion in That Sub-District, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นางแก้วใจ มาลีลัย | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
กำลังพิจารณา
65 ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินความต้องการน้ำชลประทานสำหรับพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Assessment of Irrigation Water Requirement for Off-Season Paddy Field within the confines of Lampao Irrigation Project, Kalasin Province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.จิระเดช มาจันแดง | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
66 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลการฝึกตาราง 9 ช่องและบันไดลิง ที่มีผลต่อปฏิกิริยาการตอบสนองของขาในนักเรียนหญิง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Effect of Nine-Squares and Ladders Training Program on Reaction time on Leg of Female students
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นายธนัมพร ทองลอง | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กำลังพิจารณา
67 ชื่อผลงานภาษาไทย : ศึกษาแหล่งกำเนิดนิวตรอนจากโปรตอนพลังงานต่ำสำหรับระบบ BNCT
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Study of Low Proton Energy-based Neutron Source for BNCT system
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวพลอยไพลิน ลีลาน้อย | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
68 ชื่อผลงานภาษาไทย : ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและปริมาณสารฟีโนลิกในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพที่ผลิตจากชาเขียวใบหม่อน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The antioxidant properties and phenolic profile of healthy alcoholic beverage from mulberry leaf green teas
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ลือชัย บุตคุป | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
69 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากฟางข้าว
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of Thermal Insulation from Rice Straw
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา

ผู้สนับสนุน

  •