• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416
ทั้งหมด 70 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า
Go Page :
ลำดับ รายชื่อผู้ลงทะเบียน สถานะ
1 ชื่อผลงานภาษาไทย : การปรับปรุงเส้นทางขนส่งน้ำแข็งด้วยวิธีฮิวริสติก
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Improvement of Ice Vehicle Routes with Heuristic Method
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายกฤต จันทรสมัย | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
2 ชื่อผลงานภาษาไทย : การผลิตถุงพลาสติกชีวภาพจากพอลิแลคติดแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลทและสารเพิ่มความยาวสายโซ่
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Production of Bioplastics Bags from Poly(lactic acid) Blended with Poly(butylene-adipate-co-terephtalate) and Chain Extender
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวภาลัดดา เนื่องแก้ว | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
3 ชื่อผลงานภาษาไทย : คุณสมบัติของบล็อกประสานที่ผลิตจากดินที่หาได้ในท้องถิ่น
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Properties of Interlocking Blocks Made from Local Soil
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายนพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำลังพิจารณา
4 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลการจัดการสอนเชิงรุกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงเรขาคณิตสู่ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในรูปแบบสะเต็มศึกษา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Results of Active Mathematical Learning Activity on Geometric Transformation and its applications using STEM Education Approach
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล | สังกัด/ หน่วยงาน : โรงเรียนบรบือ
กำลังพิจารณา
5 ชื่อผลงานภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในข้าว
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Correlation among Yield and Yield Components in Rice
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : พืช
ผู้นำเสนอ : ดร.พัชรี ปัญญานาค | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กำลังพิจารณา
6 ชื่อผลงานภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Guidelines of Tourist Development in Mahasarakham Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวลินจง โพชารี | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
กำลังพิจารณา
7 ชื่อผลงานภาษาไทย : การเตรียมเปลือกไข่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาผลิตไบโอดีเซล
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Heterogeneous catalyst derived from eggshells used as biodiesel production catalysts.
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำเสนอ : นางสาวภูพิงศ์ ช่วยอุดม | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
กำลังพิจารณา
8 ชื่อผลงานภาษาไทย : การถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั่งวาล์วกันกลับที่ติดครีบอะลูมิเนียม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Heat Transfer of Closed Loop Oscillating Heat Pipe with Check Valve on Aluminum Fin
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : รศ.ดร.พัฒนพล มีนา | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
9 ชื่อผลงานภาษาไทย : การทดลองหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพสำหรับการระบุเพศดักแด้ไหมเพศผู้
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Experiments on Imaging Parameters for Identification of Male Silkworm Pupae
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายจักรชัย ชิณโคตร | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
10 ชื่อผลงานภาษาไทย : ปัจจัยสู่ความสำเร็จการนำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในธุรกิจโฮสเทลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Flashpacker ในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Success factors of social media for Flashpacker of Hostel in Chaingmai
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : การบัญชีและการจัดการ
ผู้นำเสนอ : นายปรเมษฐ์ ดำชู | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กำลังพิจารณา
11 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของรูปแบบสนามแม่เหล็กถาวรต่อความกระด้างของน้ำ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effects of Permanent Magnetic Field on Water Hardness
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายพีระพงษ์ เพ็ชร์ไทย | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส.
กำลังพิจารณา
12 ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาพื้นที่ทำงานร่วมกันของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ ม.ใหม่
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A STUDY TO CO-WORKING SPACE FOR STUDENT OF MAHASARAKHAM UNIVERSITY, NEW CAMPUS
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : สถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวดวงมณี ปิ่นแก้ว | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
กำลังพิจารณา
13 ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินความถูกต้องของการรังวัดด้วยภาพด้วยภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบิน ต้นทุนต่ำ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Low Cost UAV Photogrammetry Accuracy Assessment
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายเนติ ศรีหานู | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำลังพิจารณา
14 ชื่อผลงานภาษาไทย : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : ADMINISTRATION BY GOOD GOVERNANCE IN SCHOOLS UNDER LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2.
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายธีธัช บัวศรี | สังกัด/ หน่วยงาน : นิสิตปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล
กำลังพิจารณา
15 ชื่อผลงานภาษาไทย : ประเมินความต้านทานของหนอนไหมไทยต่อโรคแกรสเซอรี่
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Resistance determination of Thai silkworm, Bombyx mori to grassery
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.สิริภัค สุระพร | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
16 ชื่อผลงานภาษาไทย : การตรวจจับการบุกรุกด้วยเทคนิคการจำแนกในการทำเหมืองข้อมูล
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Intrusion Detection Using Classification Techniques in Data Mining
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายผดุง นันอำไพ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
17 ชื่อผลงานภาษาไทย : การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำเหมืองข้อความโดยใช้ Naïve Bayes และ Gain
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Ratio Improving Performance of Text Mining using Naïve Bayes and Gain Ratio
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาการสารสนเทศ
ผู้นำเสนอ : นางสาวนุชนาฎ ปิ่นเมือง | สังกัด/ หน่วยงาน : นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
18 ชื่อผลงานภาษาไทย : ประสบการณ์อาการ และการรับรู้ความถี่ ความรุนแรง การรบกวนชีวิตประจำวันของอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยสูงอายุมะเร็งเต้านม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Symptom Experiences and Perception of Symptom Frequency, Symptom Severity, and daily life disturbance level of Adverse Drug Reaction among Elderly Patients with Breast Cancer Receiving Chemotherapy
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นางสาวพจี ศีลพันธ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
19 ชื่อผลงานภาษาไทย : การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดตรัง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Distribution and Utilization of Sago forest in Southern Thailand : Trang Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กำลังพิจารณา
20 ชื่อผลงานภาษาไทย : .
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : .
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายสมชาย วีระพล | สังกัด/ หน่วยงาน : กองบริการ
กำลังพิจารณา
21 ชื่อผลงานภาษาไทย : ตัวดูดซับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ด้วย SiC สำหรับการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริก
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : SiC Heat Absorber for Solar Thermoelectric Generator
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายพีระพงษ์ เพ็ชร์ไทย | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส.
กำลังพิจารณา
22 ชื่อผลงานภาษาไทย : สภาพอากาศและ CCQ ที่ส่งผลต่อระดับสัญญาณรบกวนของเครือข่ายแลนไร้สาย เขตจังหวัดยโสธร
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Weather and CCQ Affecting the Noise Level of Wireless Networks in Yasothon Province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายพีระพงษ์ เพ็ชร์ไทย | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส.
กำลังพิจารณา
23 ชื่อผลงานภาษาไทย : แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Good Teaching Practices in Inquiry-based Learning for Developing Grade 11th Students’ Scientific Reasoning Ability
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวสิรินุช เข็มคง | สังกัด/ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังพิจารณา
24 ชื่อผลงานภาษาไทย : การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดตรัง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Distribution and Utilization of Sago forest in Southern Thailand : Trang Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กำลังพิจารณา
25 ชื่อผลงานภาษาไทย : การรับรู้อาการข้างเคียงจากการได้รับยาเคมีบำบัดสูตรแท็กเซนครั้งแรกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Symptoms Perceptions of Side Effects after Receiving the First Cycle of Taxane – Containing Chemotherapy in Patients with Breast Cancer
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นางสาวอัจฉราภรณ์ ม่วงมุลตรี | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่
กำลังพิจารณา
26 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของภาระบรรทุกไนโตรเจนต่อการผลิตชีวมวลด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of Nitrogen Loading on Biomass Production from Napiergrass Constructed Wetland
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : ศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
27 ชื่อผลงานภาษาไทย : ตัวแบบตรวจจับการบุกรุกตามโพรโทคอลโดยใช้การผสมผสานของเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Protocol-based intrusion detection model using combination of data mining techniques
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาการสารสนเทศ
ผู้นำเสนอ : นายจตุภูมิ จวนชัยภูมิ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
28 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลการจัดการสอนเชิงรุกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงเรขาคณิตสู่ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในรูปแบบสะเต็มศึกษา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Results of Active Mathematical Learning Activity on Geometric Transformation and its applications using STEM Education Approach
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล | สังกัด/ หน่วยงาน : โรงเรียนบรบือ
กำลังพิจารณา
29 ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาการนำความร้อนทิ้งจากกระบวนการต้มระเหยน้ำอ้อยมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมน้ำตาลโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Study in Utilization of Heat Recovery from Juice Evaporation Process in the Sugar industry by using the Mathematical Method
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายศาตตรา ศิริแก้ว | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
30 ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินทางชีวกลศาสตร์ของท่าแอ่นวิทยา 90 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Biomechanical evaluation of An Withaya 90, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.กติกา สระมณีอินทร์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กำลังพิจารณา
31 ชื่อผลงานภาษาไทย : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำแผนทีดัชนีคุณภาพอากาศ : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรีและระยอง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Application of GIS for Air Quality Index Mapping: a case study of Chon Buri and Rayong Province
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายชัยชาญ ลอยแก้ว | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
32 ชื่อผลงานภาษาไทย : การสังเคราะห์แคลเซียมออกไซด์พื้นที่ผิวสูงจากเศษเปลือกไข่เหลือทิ้งอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการทางเคมี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Synthesis of High Surface Area of CaO from Industrial Eggshell Waste via Chemical Processes
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายสมชาย ลาดหาร | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
กำลังพิจารณา
33 ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินพื้นที่เหมาะสมสำหรับดูดทรายในแม่น้ำชี โดยการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Evaluation of Suitable Areas for Sand Harvesting in the Chi River using Remote Sensing and GIS
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายอดิรุจ ตั้งศิริวัฒนวงศ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
34 ชื่อผลงานภาษาไทย : การผลิตถุงพลาสติกชีวภาพจากพอลิแลคติดแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลทและสารเพิ่มความยาวสายโซ่
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Production of Bioplastics Bags from Poly(lactic acid) Blended with Poly(butylene-adipate-co-terephtalate) and Chain Extender
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวภาลัดดา เนื่องแก้ว | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
35 ชื่อผลงานภาษาไทย : การผลิตเส้นใยขนาดไมโครจากพอลิแลคไทด์แบบสเตอริโอคอมเพล็กซ์ ด้วยกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิ่ง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Production of Microfibers from Polylactide Stereocomplex by Electrospinning Process
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายอเหนก ดัสกรณ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
36 ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาภูมิปัญญาการทำน้ำด่างก่อหม้อคราม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The wisdom making alkaline water make indigo
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางนิ่มนวล จันทรุญ | สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและวัฒนธรรมอิสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
37 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของอุณหภูมิที่ใช้เผาต่อสมบัติทางเคมีของตะกอนจากโรงผลิตน้ำประปาและเถ้าชานอ้อย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of Burned Temperature on Chemical Properties of Sludge from Water Treatment Plant and Bagasse Ash
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายยุรนันท์ โสมณวัตร | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
38 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยของผักและผลไม้ในประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of surveillance system for the safety of vegetables and fruits in Thailand
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : ดร.อุษาวดี สุตะภักดิ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
กำลังพิจารณา
39 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของอุณหภูมิและระยะเวลา จากน้ำมันปาล์มทอดไก่ที่มีแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of Temperature and Reaction time. From Waste Fried Chicken Palm Oil with Calcium Oxide from Eggshell as a Catalyst on Biodiesel Production.
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายเทพรัตน์ โคตรมงคล | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
40 ชื่อผลงานภาษาไทย : การใช้ภาษาในการเขียนข่าวกับการรับรู้ของผู้รับสาร
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Language Use in News Writing and Readers’ Perception
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กำลังพิจารณา
41 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพยากรณ์การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Predicting the Occurrence of Accidents on the Roads using Data Mining Techniques
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาการสารสนเทศ
ผู้นำเสนอ : นางสาวปทิตญา บุญรักษา | สังกัด/ หน่วยงาน : นิสิตปริญญาโท คณะวิทยาการสารเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
42 ชื่อผลงานภาษาไทย : แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Adaptation Strategies of Dairy Entrepreneurs in Hat Yai City Municipality, Songkhla Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
กำลังพิจารณา
43 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพยากรณ์ราคาทองคำและน้ำมันด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Forecasting Gold and Oil Prices using Data Mining Techniques
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาการสารสนเทศ
ผู้นำเสนอ : นายvibol nhek | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
กำลังพิจารณา
44 ชื่อผลงานภาษาไทย : ปัจจัยทางด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Administrative factors affecting effectiveness of schools under the primary educational service upper northeast
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวทรรศนกร สงครินทร์ | สังกัด/ หน่วยงาน : นิสิตปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล
กำลังพิจารณา
45 ชื่อผลงานภาษาไทย : การเปรียบเทียบความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของแผงแสงอาทิตย์จากการใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำที่แตกต่างกัน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Comparison of Electrical Production Performance of Solar Panel Using Different Water Cooling Systems
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายอิทธิพล หินดี | สังกัด/ หน่วยงาน : อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สาถาบันการอาชีวะภาคกลาง 1
กำลังพิจารณา
46 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของค่าคาร์บอนสมดุลต่อความแข็งขณะทำกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กหล่อขาวที่เติมธาตุผสมหลายชนิด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of the Carbon Balance on Heat Treatment Behavior of the Multi-alloyed White Cast Iron
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายภูริต สินภักดี | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
47 ชื่อผลงานภาษาไทย : การเคลื่อนที่ของกำแพงโดเมนที่ขับเคลื่อนด้วยสปินทอร์กในเส้นลวดแม่เหล็ก
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Domain wall motion driven by conventional spin torque in magnetic nanowire
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.พรรณวดี จุรีมาศ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์
กำลังพิจารณา
48 ชื่อผลงานภาษาไทย : ลุ่มน้ำโขง : พื้นที่แห่งการช่วงชิงอำนาจและผลประโยชน์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Mekong Basin: The Area of Beneficial Struggle and Exploitation
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
กำลังพิจารณา
49 ชื่อผลงานภาษาไทย : แบบจำลองเพื่อพยากรณ์การออกกลางคันของนักศึกษา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Forecasting Model for Student Dropout
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
50 ชื่อผลงานภาษาไทย : มนุษย์ค้างคาว เจ้าชายนิทรา รอยประทับตรา และมายาพระจันทร์: นัยยะคำสาปแห่งธรรมชาติใน “ภูตพระจันทร์”
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Bat-Human, The Sleeping Prince, The Mark and Magic of The moon: Meaning of curse in “Poot-Pra-Jun”
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวอรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
51 ชื่อผลงานภาษาไทย : การปรับปรุงเส้นทางขนส่งน้ำแข็งด้วยวิธีฮิวริสติก
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Improvement of Ice Vehicle Routes with Heuristic Method
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายกฤต จันทรสมัย | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
52 ชื่อผลงานภาษาไทย : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้าไหมมัดหมี่ จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Design and Development of Creative Products from Mudmee Silk fabrics Mahasarakham Province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางทัศนีย์ บัวระภา | สังกัด/ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
กำลังพิจารณา
53 ชื่อผลงานภาษาไทย : อิทธิพลของอัตราโบรอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of boron rates on growth and yield of peanut variety Tainan 9
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
54 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของธาตุซิลิกอนต่อความแข็งขณะทำกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง16%Cr ที่เติม 2%Mo
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of Silicon on Hardness during Heat Treatment of 16%Cr Cast Iron with 2%Mo
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายพิสิฐชัย โคสะสุ | สังกัด/ หน่วยงาน : สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
กำลังพิจารณา
55 ชื่อผลงานภาษาไทย : องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากกระเจียวขาวป้องกันกำจัดด้วงถั่วเขียว
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Chemical Compositions and Efficiency of White Angel Essential Oil Against Cowpea Weevil
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ฤชุอร วรรณะ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
56 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลการออกแบบแผ่นบันทึกข้อมูลแลลใหม่ด้วยวิธีการจำลองพลศาสตร์สปินในระดับอะตอม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Effect of Media Design in Advanced Recording Media by the Atomistic Spin Dynamics Simulation
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.เจษฎา จุรีมาศ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
57 ชื่อผลงานภาษาไทย : การเทียบโอนรายวิชาโดยความคล้ายคลึงของประโยค
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Transfer of Course by similarity of clauses
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาการสารสนเทศ
ผู้นำเสนอ : ผศ.วุฒิชัย วิเชียรไชย | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
58 ชื่อผลงานภาษาไทย : วิธีการตรวจสอบอุณหภูมิพื้นผิวจากข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซทช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Land Surface Temperature Detection Methods from Landsat Thermal Infrared Sensor Data
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : รศ.ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
59 ชื่อผลงานภาษาไทย : อิทธิพลสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการเรียนรู้ของเด็กเรียนรู้ล่าช้า
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Environmental Influence on Slow Learners’ Learning Proficiency
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : สถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ดร.นิพัทธา น้อยประวัติ | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส.
กำลังพิจารณา
60 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาไลบรารี่ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ MCE@MSU สำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบมีล้อ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of MCE@MSU Robotic Software Library for Wheeled Mobile Robots
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำลังพิจารณา
61 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ระหว่างสถานพยาบาล โรงพยาบาลเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of Quality Referral System in Emergency Patients Between Hospital of ChiangKhwan Hospital, Roi-Et Province.
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : นายวาสิทธิ์ นงนุช | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
62 ชื่อผลงานภาษาไทย : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรคอหิวาโดยการแยกกลุ่มเสี่ยงและแนวทางการควบคุมการระบาดโดยการฉีดวัคซีน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A two risk group cholera mathematical model with optimal vaccination control strategy
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ชัยรัตน์ มดนาค | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กำลังพิจารณา
63 ชื่อผลงานภาษาไทย : การกระจายตัวของอิเล็กตรอนในระหว่างพายุแม่เหล็กโลกที่เวียนซ้ำ:กรณีศึกษา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Electron Distributions during Recurrent Geomagnetic Storms: Case Studies
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ธนา ยีรัมย์ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
กำลังพิจารณา
64 ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาระบบจัดตารางคุมสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบอัตโนมัติ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of an Automatic Scheduled Invigilation of General Education Curriculum
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสุลีพร อยู่หว้า | สังกัด/ หน่วยงาน : สำนักศืกษาทั่วไป
กำลังพิจารณา
65 ชื่อผลงานภาษาไทย : Input current control of a boost converter with an input LC filter using flatness based control
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Input current control of a boost converter with an input LC filter using flatness based control
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ | สังกัด/ หน่วยงาน : ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กำลังพิจารณา
66 ชื่อผลงานภาษาไทย : รูปแบบการใช้ภาษาที่แสดงอำนาจในป้ายเตือน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Forms of Language Usage Expressing Power in Warning Signs
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กำลังพิจารณา
67 ชื่อผลงานภาษาไทย : กลยุทธ์การตั้งจุดตรวจของตำรวจกับมุมมองและแนวทางการหลีกเลี่ยง ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเมื่อเผชิญกับการตั้งจุดตรวจ : กรณีศึกษา สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Police Checkpoints Strategies and the Public Attitude and Tactics in Avoiding the Policemen: The case of Roi-Et Police Station and Urban Dwellers in Roi-Et Municipality
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นางสาวศิริญญา ลาน้ำเที่ยง | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
68 ชื่อผลงานภาษาไทย : ตำบลต้นแบบการจัดการสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี: มุมมองประชาสังคม จังหวัดสกลนคร เขตสุขภาพที่ 8
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : “The model of sub-district health management for prevention and control of liver fluke and cholangiocarcinoma: The civil societal perspective Sakonnakhon Province 8th Region Health Service, Thailand”.
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้นำเสนอ : ดร.บุญมา สุนทราวิรัตน์ | สังกัด/ หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน
กำลังพิจารณา
69 ชื่อผลงานภาษาไทย : แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Guideline for Enhancing Democratic Characteristics of Upper Secondary School Students in Kosum Phisai district, Mahasarakham province
หมวดวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายพชร สมคำ | สังกัด/ หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังพิจารณา
70 ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของอายุคอนกรีตที่มีต่อการทดสอบค่ากำลังอัดด้วยค้อนสะท้อน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of concrete age on the compressive strength testing by rebound hammer
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : นายทรงฤทธิ์ พุทธลา | สังกัด/ หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
กำลังพิจารณา

ผู้สนับสนุน

  •