• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416
- Download เอกสารประกอบ/ กำหนดการ การประชุมทางวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานนประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” ณ ลานชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
08.30 – 08.45 น. การแสดงพิธีเปิด “.................” ณ ห้องประชุมลุ่มแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
08.45 – 09.00 น พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 13” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
09.00 – 09.15 น. - มอบของที่ระลึกแก่องค์ปาฐกถาพิเศษ หน่วยงานร่วมจัดงานและผู้สนับสนุนการจัดงาน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
09.00 – 10.00 น. การบรรยายพิเศษ “Plant Growth regulation in fruit production and postharvest physiology in fruit” โดย Prof. Satoru Kondo
09.15 – 10.30 น. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัยพื้นฐาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ
10.45 – 12.00 น. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาการนวัตกรรมเชิงพาณิช” โดย อาจารย์ ดร.อุษา กลิ่นหอม ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย
- (ห้องลำตะคอง)
- (ห้องเซบาย)
- (ห้องลำประทาว)
- (ห้องน้าก่ำ)
- (ห้องลำโดมน้อย)
- (ห้องประชุมแม่น้ำมูล)
- (ห้องประชุมแม่น้ำชี)

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
09.00 – 12.00 น. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย
- (ห้องลำตะคอง)
- (ห้องเซบาย)
- (ห้องลำประทาว)
- (ห้องแม่น้ำมูล)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. พิธีปิดการประชุมและมอบรางวัลการนำเสนอผลงานณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชมการแสดงนิทรรศการ และผลงานภาคโปสเตอร์ ณ ห้องโยธิกา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้สนับสนุน

  •