• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416

การสมัครและส่งบทความวิจัย

     1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เข้าไปที่ => ลงทะเบียนออนไลน์ โดยเลือกประเภทการลงทะเบียนเป็น ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
     2. ลงทะเบียนนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
          - ลงทะเบียนออนไลน์ โดยเลือกประเภทการลงทะเบียนเป็น ลงทะเบียนนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
          - เข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมล์และพาสเวริ์ดที่ท่านระบุ เพื่อกรอกข้อมูลผลงานที่จะนำเสนอ
          - แนบไฟล์ผลงานที่ตีพิมพ์บทความเรื่องเต็ม ในรูปแบบของ Word และ PDF
          - รอผลการพิจารณา โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://research.msu.ac.th/mrc13


          ***ผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานขอให้เช็คความเรียบร้อยของไฟล์งานและอัพโหลดไฟล์ผลงานให้เรียบร้อยในวันลงทะเบียน
          ทั้งนี้หากท่านไม่อัพโหลดผลงานตามวันที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการส่งผลงาน***


          

* เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 *


อัตราการลงทะเบียน

     สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จะได้รับกระเป๋าเอกสาร วารสารการประชุมทางวิชาการฉบับพิเศษ ใบประกาศเกียรติคุณ อาหารกลางวัน อาหารว่าง โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้
          - บุคลากรภายนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2,000 บาท (เฉพาะผู้ที่นำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์)
          - ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม แต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย ไม่เสียค่าลงทะเบียน
          - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานมากกว่า 1 เรื่อง ชำระค่าลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว

ผู้สนับสนุน

  •