• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416

การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12

        เพื่อเป็นการเผยแพร่และเป็นการสร้างเวทีและโอกาสในการแสดงผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัย อีกทั้งเป็นการผลักดันการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านวิชาการให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแก่บุคคลภายนอก กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัด โครงการการประชุมทางวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 ขึ้นภายใต้ชื่อ ก้าวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนโดยบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ "Toward Sustainable Community Development by Integrating Basic and Applied Researches" โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป อันจะเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ก่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการวิจัยให้บรรลุตามปรัชญา พันธกิจ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม - รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทโปสเตอร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ - รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทบรรยาย สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ - รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาการสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ - รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาการสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้สนับสนุน

  •