| กำหนดการ

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

08.30

16.30 น.
คณะนิติศาสตร์ เวทีเสวนา “ผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับกฎหมาย” ณ ชั้น 3 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยี การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์)
กิจกรรมร่วมกันภายใต้ชื่อ The 1st MSU – Congress of Health Science : From Local Wisdom to Global Recognition ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ หัวข้อ “Emerging infectious disease in Southeast Asia: Past, present and future direction” ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
คณะพยาบาลศาสตร์ การประชุมวิชาการประจำปี เกี่ยวกับ “การพัฒนาศักยภาพการพยาบาลและการวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง” ณ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House
บัณฑิตวิทยาลัย “โครงการเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียน” ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

08.30

16.30 น.
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง งานฉลอง 12 ปี COPAC ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์
(เปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์)
คณะเทคโนโลยี การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยี
คณะวิทยาการสารสนเทศ โครงการประชุมวิชาการด้านวิทยาการสารสนเทศสู่สากล ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์)
กิจกรรมร่วมกันภายใต้ชื่อ The 1st MSU – Congress of Health Science : From Local Wisdom to Global Recognition ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ หัวข้อ “Emerging infectious disease in Southeast Asia: Past, present and future direction” ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
คณะพยาบาลศาสตร์ การประชุมวิชาการประจำปี เกี่ยวกับ “การพัฒนาศักยภาพการพยาบาลและการวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง” ณ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์ ณ ชั้น 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House
บัณฑิตวิทยาลัย “โครงการเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียน” ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

08.30

16.30 น.
คณะวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์
(การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์ ณ ชั้น 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

08.30

16.30 น.
คณะวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์ ณ ชั้น 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามม
9.00

12.00 น.
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม การเสวนาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองมหาสารคาม โดย คุณยายทองเลี่ยม เวียงแก้ว และคณะ
13.00

15.00 น.
การบรรยายพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รศ. ยืน ภู่วรวรรณ

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

09.00

12.00 น.
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม การบรรยายพิเศษ ด้าน Food safety โดย Prof. Dr. Ian

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงอาหารกลาง(เก่า) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 04-3754-416 เบอร์ภายใน งานวิจัย : 1756 | งานวารสาร : 1754 | งานบริการวิชาการ : 1757