| รายชื่อผู้ลงทะเบียน


ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวปัทมาภรณ์ รักสนุก คณะเทคโนโลยี 13 ส.ค 58
2 นายปราโมทย์ วังสะอาด โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 10 ส.ค 58
3 นางสาววารุณี ศรีแกวิน 8 ส.ค 58
4 นางพรวีนัส นุ่มท้วม ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)/มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 ส.ค 58
5 นางสาวทัดสุดา อิ่มสุวรรณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 ส.ค 58
6 นางสาวจุฑามาศ ภูนีรับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 ส.ค 58
7 ผศ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 ส.ค 58
8 นายสมนึก ไชยสงค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 ส.ค 58
9 ผศ.ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 6 ส.ค 58
10 ดร.กฤษณี สระมุณี คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม 5 ส.ค 58
11 นายกวินธร รัฐอาจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 5 ส.ค 58
12 นายศุภวิชญ์ บุตรดีสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 5 ส.ค 58
13 นายกำพล เข็มทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ส.ค 58
14 นางภัทรนรินทร์ บิชอป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 4 ส.ค 58
15 นายสัญญา ควรคิด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ส.ค 58
16 นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ส.ค 58
17 นายสุรพล ยอดศิริ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ส.ค 58
18 ผศ.ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ส.ค 58
19 นายปณิฐิ แสนจิตร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 ส.ค 58
20 นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 ส.ค 58
21 นางคณิศรา แม็กนุสเซ่น ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 31 ก.ค. 58
22 นายณัฐวุฒิ วงศ์อนันต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29 ก.ค. 58
23 นางสาวพลอยวดี ศรีผดุง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29 ก.ค. 58
24 นางสาวสุภัคศิริ คำก้อน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29 ก.ค. 58
25 นายณรงค์ศักดิ์ จันทะวัง คณะแพทยศาสตร์ มมส. 27 ก.ค. 58
26 นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27 ก.ค. 58
27 นางสาวปัฐมาภรณ์ นทีศิริกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 26 ก.ค. 58
28 นางสาวสุกัญญา นาคะวงศ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 ก.ค. 58
29 นางสาวจิราภรณ์ แสงวงศ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 24 ก.ค. 58
30 ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม 21 ก.ค. 58
31 นายคงวิทย์ ประสิทธิ์นอก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 20 ก.ค. 58
32 นางสาวศิริลักษณ์ ไกยวินิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 19 ก.ค. 58
33 ผศ.ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 ก.ค. 58
34 ดร.เกรียงไกร พลหงษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 ก.ค. 58
35 ดร.กานต์สิริ ปักเคธาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 ก.ค. 58
36 ดร.อรอนงค์ ชีระโรจน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 ก.ค. 58
37 ดร.จักรพงษ์ ชายคง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 ก.ค. 58
38 นายประดิษฐ์ เมฆไชยภักดิ์ มหาสารคาม 7 ก.ค. 58
39 ดร.จิตรลดา วิชาผง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 ก.ค. 58
40 นายประวิทย์ รักษาแสง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 ก.ค. 58
41 นายคะนอง พิลุน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2 ก.ค. 58
42 นางสาวจุฑานันท์ ศิริถาวรวงศ์ 1 ก.ค. 58
43 ดร.บุญมา สุนทราวิรัตน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 24 มิ.ย. 58
44 นายนครไทย สายสิม มหาวิทยาลับเวสเทิร์น 24 มิ.ย. 58
45 ผศ.ดร.วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 24 มิ.ย. 58
46 นายโกศล พิทักษ์สัตยาพรต มหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 23 มิ.ย. 58
47 ผศ.ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา คณะพยาบาลศาสตร์ 20 มิ.ย. 58
48 ผศ.ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน 19 มิ.ย. 58
49 นายจรัญ รัตนทิพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 19 มิ.ย. 58
50 นางนางแจ่มจันทร์ รีละชาติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 19 มิ.ย. 58
51 นายคมกฤษ อุตรวิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศษสตร์ สาขาชีววิทยา 19 มิ.ย. 58
52 ผศ.ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 19 มิ.ย. 58
53 ผศ.ดร.กมลหทัย แวงวาสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 มิ.ย. 58
54 ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 มิ.ย. 58
55 นางสาวณัฐกานต์ อ้วนมะโฮง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17 มิ.ย. 58
56 นางสาวศิริอร เพ็ชรน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17 มิ.ย. 58
57 นางสาวกนกวรรณ ศุกรนันทน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17 มิ.ย. 58
58 ดร.ยุวดี ไชยเชษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 17 มิ.ย. 58
59 ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17 มิ.ย. 58
60 นางสาววิไลวรรณ สิมเชื้อ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17 มิ.ย. 58
61 ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17 มิ.ย. 58
62 นางสาวจิราภรณ์ โสดาจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ มมส. 16 มิ.ย. 58
63 ดร.สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16 มิ.ย. 58
64 ดร.วัสกา ศิริอังคาวุธ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16 มิ.ย. 58
65 ผศ.ดร.วรนันต์ นาคบรรพต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16 มิ.ย. 58
66 นายอนาวิล ปะกิระตัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16 มิ.ย. 58
67 นายศุภกร เหล่าทองสาร 16 มิ.ย. 58
68 นางพนิดา เหล่าทองสาร 16 มิ.ย. 58
69 นางสาวปัทมา จันทาศรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 มิ.ย. 58
70 นายชัชวาลย์ พัฒนโยธากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 มิ.ย. 58
71 นายไกรวิชญ์ เรืองสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 มิ.ย. 58
72 นางสาวจิราภรณ์ ผุดผ่อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 มิ.ย. 58
73 ดร.รัชนี นามมาตย์ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 15 มิ.ย. 58
74 นางสาวราตรี โสโพธิ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 มิ.ย. 58
75 นางสาวธรพร บุศย์น้ำเพชร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 มิ.ย. 58
76 นางสาวเบญจพร ภูกาบหิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 มิ.ย. 58
77 นางสาวมัลลิกา สระศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 มิ.ย. 58
78 ผศ.ดร.บังอร กองอิ้ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 มิ.ย. 58
79 ผศ.ดร.วิลาวัณย์ พร้อมพรม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 มิ.ย. 58
80 นายสุรดิษ ภาคสุชล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 มิ.ย. 58
81 ดร.วรรณชัย ชาแท่น ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 มิ.ย. 58
82 นายพีระพล ใสสะอาด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 มิ.ย. 58
83 ดร.นัทธมน ตั้งจิตวัฒนาชัย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13 มิ.ย. 58
84 นายปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 12 มิ.ย. 58
85 ดร.สุทธิรา ขุมกระโทก สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 มิ.ย. 58
86 นางสาวภารดี ศรีภิรมย์ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 มิ.ย. 58
87 นายสุรศักดิ์ บุญร่วม โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 12 มิ.ย. 58
88 นางสาวฝนทิพย์ นัดทะยาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11 มิ.ย. 58
89 นางสาวณัชชา ทัดภูธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11 มิ.ย. 58
90 นางเคียงขวัญ ดงภักดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11 มิ.ย. 58
91 นางสาวนรีรัตน์ เบี้ยพัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11 มิ.ย. 58
92 นางสาวฉัตรวิมล ชาสุวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11 มิ.ย. 58
93 นางสาวปิลันธร ชินกร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11 มิ.ย. 58
94 นางสาวหัถยา บุญปก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11 มิ.ย. 58
95 นางสาวอนุธิดา ศรีภิรมย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 58
96 นายคณพัชญ์ ปินาถา มมส. 10 มิ.ย. 58
97 นางสาวธนาพร บัวมั่น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 58
98 นางสาวปัณณพร ปิณฑวิรุจน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 58
99 ผศ.ดร.สาน วิไล คณะวิทยาศาสตร์ 10 มิ.ย. 58
100 รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช คณะวิศวกรรมศาสตร์/มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 58
101 ดร.บุษรา ยงคำชา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 58
102 ดร.ปิยนุช คะเณมา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 58
103 รศ.ดร.อุทัย สาขี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 58
104 ผศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล มหาสารคาม 10 มิ.ย. 58
105 รศ.ดร.อาณัติ จันทร์ถิระติกุล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 58
106 ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 58
107 นางสุริยา หล้าก่ำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (นิสิตหลักสูตร พย.ม.) 10 มิ.ย. 58
108 ผศ.ดร.นพคุณ ภักดีณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 มิ.ย. 58
109 นางสาวนิตยา เชื้อวังคำ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 มิ.ย. 58
110 ดร.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 มิ.ย. 58
111 นางวิภาดา จันทร์มณฑล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 มิ.ย. 58
112 ผศ.ดร.สมชาย แก้ววังชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 มิ.ย. 58
113 ดร.ทัศน์วรรณ แก้ววังชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 มิ.ย. 58
114 ผศ.ดร.ประภัสสร บุษหมั่น คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 มิ.ย. 58
115 นางสุพัฒน์ ภาณุวาทกุล สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะศึกษาศาสคร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 มิ.ย. 58
116 ผศ.ดร.อภิเดช แสงดี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 มิ.ย. 58
117 นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง คณะวิศวกรรมศสาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 มิ.ย. 58
118 นายภัทรนัย ไชยพรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 27 พ.ค. 58
119 ผศ.ดร.วรัญญู แก้วดวงตา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 พ.ค. 58
120 ผศ.ดร.ขนิษฐา สมตระกูล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 พ.ค. 58
121 นายมนตรี วงค์ศิริวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 21 พ.ค. 58
122 นายธีรพล พรมโสภา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 พ.ค. 58
123 นายวรเชษฐ์ วรพุทธินันท์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 พ.ค. 58
124 นายประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 พ.ค. 58
ลำดับ ชื่อผลงาน/ผู้นำเสนอ/หน่วยงาน สถานะ
1 ผู้นำเสนอ : นายเจษฎา ชาญศิริรัตนา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ประสิทธิภาพของ Pseudomonas sp. และ Yarrowia lioplytica ในการกำจัดไขมันในน้ำเสียร้านหมูกะทะ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Efficiency of Pseudomonas sp. and Yarrowia lipolytica to Remove Fat from Barbecue Pork Restaurant Waste Water
ผ่าน
2 ผู้นำเสนอ : นายอนุชา ม่วงใหญ่
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : -
ชื่อผลงานภาษาไทย : พัฒนาการของราชนาวีสยามในรอบ ๑๐๐ ปี (พุทธศักราช ๒๓๙๔ – พุทธศักราช ๒๔๙๔)
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of the Siamese navy in 100 years (2394 AD - 2494 AD)
ผ่าน
3 ผู้นำเสนอ : นายสมนึก ไชยสงค์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : รัฐประสาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลการดำเนินงานและแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Operation Outputs and Guides for Developing the Community Welfare Fund of Wangsang Sub-district, Kaedam District, Maha Sarakham Province
ผ่าน
4 ผู้นำเสนอ : นางสาวสุภาพร อาญาเมือง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเยาวชนที่มีน้ำหนักเกินและอ้วน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Strategy of Changing Health Behavior in Youth with Over Weight and Obesity
ผ่าน
5 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิตร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของนิสิตพยาบาล
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Guideline of Leadership Development for Nursing Students
ผ่าน
6 ผู้นำเสนอ : นายตะวัน เขตปัญญา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะก่อนผ่าตัด ที่ได้รับการผ่าตัดแบบช่องทางด่วน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Outcome of Care in Patients with Breast Cancer During Pre Surgery Under Fast Track Surgery :
ผ่าน
7 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.สมเสาวนุช จมูศรี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนชนบท
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of Health Promotion for Diabetic Patients in Community
ผ่าน
8 ผู้นำเสนอ : ดร.มลฤดี เชาวรัตน์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การผลิตเอทานอลจากกล้วยที่ไม่ใช้บริโภคภายใต้สภาวะไม่ฆ่าเชื้อ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Ethanol production from inedible banana under non-sterilized condition
ผ่าน
9 ผู้นำเสนอ : นายสถิตย์ เจ็กมา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ชื่อผลงานภาษาไทย : รูปแบบสินค้าของที่ระลึกทางวัฒนธรรมในสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Forms of Cultural Souvenirs Sold at Tourist Attractions inMaha sarakham Province
ผ่าน
10 ผู้นำเสนอ : นางสาววรางคณา วงศ์อุ้ย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ชื่อผลงานภาษาไทย : โครงการศึกษาอัตลักษณ์ชาวไทหล่มเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบภายในพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Study of Thai Lom Identity to be Ideas for The Interior Design of Lom Sak Museum
ผ่าน
11 ผู้นำเสนอ : ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส.
ชื่อผลงานภาษาไทย : การผลิตพลังงานชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบึงประดิษฐ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Biofuel Production from Napier Grass through Constructed Wetland
ผ่าน
12 ผู้นำเสนอ : นางสาวสุภาวดี ตรีรัตนถวัลย์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ศึกษาประสิทธิผลของการทับหม้อเกลือในการลดขนาดรอบเอวในบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The effectiveness of the salt pot method in waistline reduction among Ramkhamhaeng University personnel.
ผ่าน
13 ผู้นำเสนอ : นางสาวพัชรี พูลศิลป์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดพลูคาวในหนูปกติและหนูที่ถูกเหนี่ยวนำ ให้เป็นเบาหวาน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Hypoglycemic effect of extract of Houttuynia cordata Thumb.in normal and streptozotocin-induced diabetic rats
ผ่าน
14 ผู้นำเสนอ : นางลัดดาวัลย์ ทองบัวรุ่ง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราของพืชสมุนไพรบางชนิด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effects of Storage Time on Antifungal Activities of Some Herbs
ผ่าน
15 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจในองค์การที่มีอิทธิพลต่อ ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรเทศบาลนครนครปฐม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Supervisory Trust and Organizational Trust Influencing Individual Creativity of Nakhon Pathom Municipality’s Officer
ผ่าน
16 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยังไม่บันทึกข้อมูล
17 ผู้นำเสนอ : นายอัคเดช ทองสัมฤทธิ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน
ยังไม่บันทึกข้อมูล
18 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : เชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนในกุ้งฝอยหลังการแช่แข็งและให้ความร้อน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Pathogenic Bacteria Contaminated in Lanchester Freshwater Prawn After Freezing and Thermal Process
ผ่าน
19 ผู้นำเสนอ : ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของสารกระตุ้นต่อการชักนำโปรโตคอร์มของกล้วยไม้ลูกผสมสกุลหวาย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of elicitors on protocorm induction in Dendrobium hybrid orchid
ผ่าน
20 ผู้นำเสนอ : นางสาวอำภา คนซื่อ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดไมยราบ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : α-Glucosidase inhibitory activity of extracts from Mimosa pudica L.
ผ่าน
21 ผู้นำเสนอ : นางสาวสุขกมล เกตุพลทอง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสัตวแพทยสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : เปรียบเทียบอิทธิพลของเชื้อจุลินทรีย์ Saccharomyces cerevisiae , Rhizopus oligosporus เอนไซม์ และระยะเวลาในการหมักที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของกากมันสำปะหลัง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Comparison effect of Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oligosporus, enzyme and fermentation period on nutritive value of fermented cassava pulp
ผ่าน
22 ผู้นำเสนอ : ดร.วาสนา ศิริแสน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของกากชานอ้อยหมักร่วมกับด่าง ความร้อน และเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Study on nutritive value of sugar cane baggase fermented with alkaline, heating and effective microorganism
ผ่าน
23 ผู้นำเสนอ : ดร.วาสนา ศิริแสน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยังไม่บันทึกข้อมูล
24 ผู้นำเสนอ : นายบุญรุ่ง แสงยศ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มมส.
ชื่อผลงานภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาการให้บริการของงานไปรษณีย์ตามหลักธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Guidelines for the development of postal services in accordance with the principles of good governance Mahasarakham province
ผ่าน
25 ผู้นำเสนอ : นางสาวดาราลัย ไซมะเริง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
ชื่อผลงานภาษาไทย : เกณฑ์ในการออกแบบและการบริหารจัดการ พื้นที่สาธารณะสำหรับชุมชน ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ห้องสมุดชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Design criteria and management in public area for community by participatory process case study : library in Min Buriuptham community
ผ่าน
26 ผู้นำเสนอ : ดร.สุภาวดี ปิระเต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การตรวจหาการติดเชื้อ Ehrlichia canis ในสุนัขจรจัดในจังหวัดมหาสารคามโดยเทคนิคทางโมเลกุล
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Molecular detection of Ehrlichia canis infection in stray dogs in Mahasarakham province
ผ่าน
27 ผู้นำเสนอ : นางศิริพรรณ พลเสน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ค่าทางโลหิตวิทยาบางประการและพยาธิในเลือดของกบโป้งและเขียดแลวที่เพาะเลี้ยงในสถานีประมงน้ำจืด จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Hematological Values and Blood Parasites in Giant Asian River Frog (Limnonectes blythii Boulenger, 1920) and Large-Headed Frog (L. kuhlii Tschudi, 1838) in Inland Fisheries Station Maehongson Province.
ผ่าน
28 ผู้นำเสนอ : นางสาวรุ่งลักษมี ประทุมชัย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ข้าวแดงจากปลายข้าวและการใช้เป็นสีผสมอาหารในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Red yeast rice from broken rice and application as food coloring in northeastern style sausage
ผ่าน
29 ผู้นำเสนอ : ผศ.ธิดารัตน์ สมดี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้การเรียนรู้ด้วยโครงงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนวิชา 1406 203 เคมีวิเคราะห์ในงานโภชนาการ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Teaching of Emphasize on the Leaner is Importance with Project-Based Learning to Develop the Study: 1406 203 Analytical Chemistry for Nutrition
ผ่าน
30 ผู้นำเสนอ : นางสาวช่อจิต จันทา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่อผลงานภาษาไทย : การเปลี่ยนคาบวงโคจรของระบบดาวคู่ XY Leo
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Orbital Period Change of a Binary System XY Leo
ผ่าน
31 ผู้นำเสนอ : ผศ.เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาใช้กากขี้แป้งยางธรรมชาติในซีเมนต์คอนกรีต
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Study the used of Natural Rubber Sludge in Cement Concrete
ผ่าน
32 ผู้นำเสนอ : นางสาวเฟื่องฟ้า คะเช็นเชื้อ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่อผลงานภาษาไทย : การเปลี่ยนคาบของดาวแปรแสง จีพี แอนโดรมีดา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Period Change of Variable Star GP Andromeda
ผ่าน
33 ผู้นำเสนอ : นางสาวลภัสรดา โงนมะณี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาศาตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของสารสกัดหยาบจากผิวมะกรูดและใบตะไคร้หอมต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of Aedes aegypti Linn larvae by peel extract from kaffir lime and leaf extract from citronella grass
ผ่าน
34 ผู้นำเสนอ : นางนิ่มนวล จันทรุญ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ยังไม่บันทึกข้อมูล
35 ผู้นำเสนอ : นางสาววันประเสริฐ ทุมพะลา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์ / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของสารสกัดจากใบคนทีสอ (Vitex trifolia L.) ต่อระบบสืบพันธุ์ในหนูตัดรังไข่
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effects of Chaste Tree leaf extract (Vitex trifolia L.) on reproductive systems in ovariectomized rats
ผ่าน
36 ผู้นำเสนอ : นางสาววณิชาพัชร พัชรกุลเศรษฐี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของสารสกัดหยาบจากผลหนามแท่งต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linn.)
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of Catunaregamtomentosa (Blume ex DC.) Tirveng fruit crude extracs on Aedes aegypti Linn. larve
ผ่าน
37 ผู้นำเสนอ : ดร.Arsenio Nicolas
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : College of Music, Mahasarakham University
ชื่อผลงานภาษาไทย : -
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Musical Ideas in New Music Compositions in Southeast Asia
ผ่าน
38 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : -
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Angeint Pwe Dramatic Arts in Mandalay
ผ่าน
39 ผู้นำเสนอ : นางสาวศุภธิดา สว่างแจ้ง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : แนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานไปโรงเรียน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Guide to Promote Cycling to School
ผ่าน
40 ผู้นำเสนอ : นางสาวสุภาภรณ์ ศรีจันทร์ฮด
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ยังไม่บันทึกข้อมูล
41 ผู้นำเสนอ : นายอธิวัตน์ วัฒนะพิทักษ์สกุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยังไม่บันทึกข้อมูล
42 ผู้นำเสนอ : ผศ.เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อผลงานภาษาไทย : เศษพื้นยางอีวีเอนำมาใช้ใหม่ร่วมกับยางอีพีดีเอ็มและพอลิเอทธิลีน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : EVA Waste of Rubber Soles Blended EPDM and LDPE
ผ่าน
43 ผู้นำเสนอ : นายนครินทร์ ปรีชา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาระบบโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนการประมวลผมแบบกลุ่มเมฆแบบ IaaS
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of Electronic School System on IaaS Cloud Computing
ผ่าน
44 ผู้นำเสนอ : ดร.บุษกร ทองใบ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ประสิทธิภาพของกรดฟูมาริกและสารสกัดกาบมะพร้าวต่อการลดปริมาณโคลิฟอร์มที่ปนเปื้อนเนื้อหมูสด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Efficacies of fumaric acid and coconut coir extract on reducing coliforms of fresh pork
ผ่าน
45 ผู้นำเสนอ : ผศ.วิระพล ภิมาลย์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาโรคเรื้อรังของผู้ป่วยสูงอายุ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Factors Affecting Medicine Use in Elderly with Chronic Diseases
ผ่าน
46 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์/มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : เครื่องคัดแยกสำหรับดักแด้ไหมอีรี่โดยใช้แมชชีนวิชั่น
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Sorting Machine for Eri Silkworm Pupae Based on Machine Vision
ผ่าน
47 ผู้นำเสนอ : ดร.สมบัติ อัปมระกา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส.
ชื่อผลงานภาษาไทย : ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อปริมาณผลผลิตและสารแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจร
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Types of organic fertilizer on increase yield and andrographolide of Andrographis paniculata (Burm.F.) Wall. ex Nees
ผ่าน
48 ผู้นำเสนอ : นายนพปฎล เสงี่ยมศักดิ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : พฤติกรรมการดูดซับโลหะหนักของเถ้าชานอ้อย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Adsorption behaviors of heavy metals on bagasse ash
ผ่าน
49 ผู้นำเสนอ : นายศิวณัทร ศรีโลห้อ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Wireless Sensor Networks for a Village Surface Water Supply System
ผ่าน
50 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาการสารสนเทศ / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาและพัฒนาต้นแบบการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The learning and developing of Information Technology model for University Engagement: Case study Mahasakham University
ผ่าน
51 ผู้นำเสนอ : นายสมชาติ โสนะแสง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : นิสิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : วงจรแบ่งกำลังงานวิลคินสันแบบผลต่างเฟสสัญญาณเอาต์พุต 180 องศา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A 180 Degree Output Phase Difference Wilkinson Power Divider
ผ่าน
52 ผู้นำเสนอ : นายนพนันท์ คณิตไธสง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความหลากหลายของหญ้าในวงศ์ย่อย Chloridoideae (Poaceae) ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Diversity of grasses in the subfamily Chloridoideae (Gramineae) in Phu Langka national park, Nakhon Phanom province
ผ่าน
53 ผู้นำเสนอ : นายวีระ ทองเนตร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ชื่อผลงานภาษาไทย : สัดส่วนสัมพันธ์ของลักษณะภายนอกของกิ้งก่าหัวแดง [Calotes versicolor (Daudin, 1802)] ในพื้นที่ลำน้ำโขงตอนล่าง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Morphological relations of Red headed lizard [Calotes versicolor (Daudin, 1802)] along the lower Mekong River
ผ่าน
54 ผู้นำเสนอ : นางสาวสุกัญญา ทองขัน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การสังเคราะห์ อินโดล-3-ไธโอเซมิคาร์บาโซน ที่มีหมู่แทนที่ในตำแหน่งที่สอง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Synthesis of 2-substituted indole 3-thiosemicarbazone
ผ่าน
55 ผู้นำเสนอ : นางสาวสุทธิรักษ์ อ้วนศิริ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การวิเคราะห์หาปริมาณสารกลุ่มพธาเลทเอสเทอร์ 4 ชนิดในตัวอย่างน้ำมันพืช
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Determination of Four Phthalate Esters in Vegetable Oil Samples
ผ่าน
56 ผู้นำเสนอ : ดร.ธีรพร กทิศาสตร์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของรากและใบย่านาง (Tiliacora trianda Diels.)
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Anti-oxidant activity of root and leaf extract from Tiliacora trianda Diels.
ผ่าน
57 ผู้นำเสนอ : นางสาวรพีพรรณ จันทับ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยังไม่บันทึกข้อมูล
58 ผู้นำเสนอ : นางสาวลลิตา บริสุทธิ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ระดับความเป็นพิษของซีลีเนียมจากต้นคะน้างอก (Brassica oleracea var. albogiabla L.) ซีลีเนียมสูงต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพไข่ในไก่ระยะไข่
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Toxic levels of selenium from selenium - enriched kale sprout (Brassica oleracea var. albogiabla L.) on performance and egg quality in laying hens
ผ่าน
59 ผู้นำเสนอ : นายอดิศร นวลอ่อน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การตรวจสอบการเจือปนของน้ำในน้ำผึ้งด้วยเซนเซอร์ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแกนร่วม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Detection of Water Adulteration in Honey using Coaxial Capacitor Sensor
ผ่าน
60 ผู้นำเสนอ : นายภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของอัตราการป้อนแกลบต่อพฤติกรรมการเผาไหม้ในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีครีบเอียงทำมุมจัดเรียงแบบสลับกัน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of feed rate of rice husk on combustion behavior in a square-duct fluidized-bed combustor with staggered angled ribs
ผ่าน
61 ผู้นำเสนอ : นางสาวรุ่งทิวา จินดาศรี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : นิสิตปริญญาโท คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยังไม่บันทึกข้อมูล
62 ผู้นำเสนอ : นางสาววาสนา สมประสงค์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะเทคโนโลยี/มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินคุณค่าทางโภชนะ และการย่อยได้ปรากฏของโภชนะของปลายข้าวเจ้า ปลายข้าวเหนียว และรำละเอียดในไก่เนื้อ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Evaluation of nutrient composition and apparent nutrient digestibility of broken rice, glutinous broken rice and rice bran in broilers
ผ่าน
63 ผู้นำเสนอ : นายสำเริง คำมีวงษ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินคุณภาพและความมั่นคงของระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Security and Quality Evaluation of Rajabhat Roi-et University’s VoIP System
ผ่าน
64 ผู้นำเสนอ : นางสาวจิรนาถ อุ่นเพ็ญ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ประกอบเกมฝึกคำศัพท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Development of English Reading Skills Using TAI Technique and Vocabulary Games for Prathomsuksa 6 Students
ผ่าน
65 ผู้นำเสนอ : นายอภิสิทธิ์ เบื้องบน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยังไม่บันทึกข้อมูล
66 ผู้นำเสนอ : ดร.ณัฏฐนัณ แสนทวีสุข
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของกรดอินทรีย์ต่อสัณฐานวิทยาของลำไส้เล็กในไก่เนื้อ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of Organic Acid on Small Intestine Morphology in Broiler
ผ่าน
67 ผู้นำเสนอ : นางสาวชลิดา เหล่าจุมพล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ไดโนเสาร์ในช่วงระหว่างช่วงยุคไทรแอสสิกถึงยุคจูแรสสิกในประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Triassic-Jurassic boundary Dinosaur from Thailand: a Review
ผ่าน
68 ผู้นำเสนอ : นางเพ็ญสิริ คลังบุญครอง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ยังไม่บันทึกข้อมูล
69 ผู้นำเสนอ : นายไกรวี โนศรี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อผลงานภาษาไทย : อิทธิพลของระยะความสูงก้นหม้อต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนและปริมาณไอเสียของเตาแก๊สหุงต้ม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Influence of Heating Height on Thermal Efficiency and Emissions of Gas Cooking Burners
ผ่าน
70 ผู้นำเสนอ : นางสาวอรอำไพ นับสิบ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ลักษณะหลังสมัยใหม่ในวรรณกรรมของปราบดา หยุ่น และวินทร์ เลียววาริณ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Postmodern Characteristics in the Literature of Prabda Yoon and Win Lyovarin
ผ่าน
71 ผู้นำเสนอ : นางสาวขวัญยืน เลี่ยมสำโรง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ยังไม่บันทึกข้อมูล
72 ผู้นำเสนอ : นางสาวศุษมา แสนปากดี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ชื่อผลงานภาษาไทย : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการสร้างสื่อแผ่นพับดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Application Augmented Reality Technology in Creating Digital Brochures for Publicity.
ผ่าน
73 ผู้นำเสนอ : นางสุวรรณา ภาชะนีย์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาไทย : การมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : THE PARTICIPATION OF CIVIC SOCIETY FOR MANAGEMENT OF KLONGKHAM SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORANIZATION,
ผ่าน
74 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.พยอม รอตมงคลดี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความหลากหลายของชนิดปลาน้ำจืดในแม่น้ำโขง ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหารและนครพนม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Species Diversity of Freshwater Fish in Mekong River, Ubon Ratchathani, Amnatcharoen, Mukdahan, and Nakhon Phanom Provinces
ไม่ผ่าน
75 ผู้นำเสนอ : นายเมธี พิริยการนนท์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : มาตรการแบบอ่อนเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Soft Measures for Cycling Promotion in the Northeast of Thailand
ผ่าน
76 ผู้นำเสนอ : นางสาวบุษราพร นาถมทอง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของวัสดุพรุนที่มีต่อประสิทธิภาพแผงเก็บรังสีแบบราบเรียบ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of Porous Media on Solar Collector Efficiency of Flat Plate Solar Collector
ผ่าน
77 ผู้นำเสนอ : นางสาวโศภิดา บุญจำนง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ยังไม่บันทึกข้อมูล
78 ผู้นำเสนอ : นายยงยุทธ มุ่งหมาย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ เรื่อง เรื่องดีๆ ของเด็กชายดิน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Development of 2D cartoon animation, to promote moral integrity issues .The Din boy Story. For Grade 6 students of elementary school
ไม่ผ่าน
79 ผู้นำเสนอ : นายทิณกร กุระอิ่ม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของการบำบัดเย็นต่อการเปลี่ยนแปลงความแข็งของเหล็กหล่อโดรเมียมสูงที่มีปริมาณโครเมียมแตกต่างกัน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : effect of sub-zero treatment on variation of hardness of high Cr cast iront with different Cr content
ผ่าน
80 ผู้นำเสนอ : ดร.บุญร่วม คิดค้า
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพะเยา
ยังไม่บันทึกข้อมูล
81 ผู้นำเสนอ : รศ.ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลการเรียนรู้ด้วยวิธีนำตนเองในนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Results of Self-directed Learning of Community Health Nursing Practice Subject in Undergraduate Nursing Students, Faculty of Nursing, Mahasarakham University
ผ่าน
82 ผู้นำเสนอ : นายกฤต จันทรสมัย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การปรับปรุงเส้นทางขนส่งด้วยวิธีฮิวริสติก กรณีศึกษา : น้ำดื่มยูนิเพียว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Improvement of Vehicle Routes with Heuristic Method Case Study : Unipure Drinking Water, Mahasarakham University
ผ่าน
83 ผู้นำเสนอ : ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผลงานภาษาไทย : การยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (SNS) ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y)
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Acceptance of Social Network Service of Generation Y
ผ่าน
84 ผู้นำเสนอ : นางสาวเมธาวี รอตมงคลดี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : สังคมเศรษฐกิจของการเลี้ยงปลานิลกระชังในแม่น้ำชี จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Socio-Economic of Tilapia Cages Farming in Chi River, Maha Sarakham
ผ่าน
85 ผู้นำเสนอ : ดร.ลินจง โพชารี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ในเมืองพัทยา ประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Travel Motives Influence of Russian Tourists’ Destination Loyalty at Pattaya, Thailand
ผ่าน
86 ผู้นำเสนอ : นายรพีพัฒน์ ลาดศรีทา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาเชิงทดลองการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดเกลียวขด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Experimental Investigation on Heat Transfer in Helical Oscillating Heat Pipes
ผ่าน
87 ผู้นำเสนอ : นางสาธนี เปรมปรีดิ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิตามแบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร์ บริกจ์(MBTI)
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Study of Personality of Students of Rajabhat chaiyaphum University with the Use of Myers-Briggs Type Indicator: MBTI
ผ่าน
88 ผู้นำเสนอ : นางอัจฉรี จันทมูล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การประยุกต์ใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 150 ปี ของการตั้งเมืองมหาสารคาม กับผ้าทอพื้นบ้านอีสาน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : THE APPLICATION OF LOGO 150Th ANNIVERSARY OF MAHA SARAKHAM WITH I-SAN WOVEN FABRIC
ผ่าน
89 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยังไม่บันทึกข้อมูล
90 ผู้นำเสนอ : นายสมชาย ชมภูคำ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : โรงพยาบาลภูเรือ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
ชื่อผลงานภาษาไทย : สุขภาพจิตผู้ป่วยเรื้อรังสูงอายุ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Mental Health of Chronic Disease Elderly Ageing Phurua District Loei Province.
ผ่าน
91 ผู้นำเสนอ : นางสาวอริยะ ฮูมเปือย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบแผ่นฟันของหอยทากบกสกุล Quantula Baker, 1941 และ Phuphania Tumpeesuwan, Naggs & Panha, 2007 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Comparative Radula Morphology of Land Snails Genus Quantula Baker, 1941 and Genus Phuphania Tumpeesuwan, Naggs & Panha, 2007 in Northeastern Thailand
ผ่าน
92 ผู้นำเสนอ : นายทศพล มานะศรี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สาขาวิชาเทคโนโยลีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาการหาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางพาราสดด้วยวงจรกรองสัญญาณความถี่สูงผ่าน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Study of Determination of Dry Rubber Content in Fresh Latex using Highpass Filter
ผ่าน
93 ผู้นำเสนอ : นางสาวกนกวรรณ กลางคาร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของสารสกัดดอกกระดุมทองเลื้อย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Hypoglycemic and hypolipidemic activities of flower extract from Sphagneticola trilobata (L) Pruski.
ผ่าน
94 ผู้นำเสนอ : นายจิรศักดิ์ คงเกียรติขจร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
ชื่อผลงานภาษาไทย : การเปรียบเทียบระหว่างปริมาณสารประกอบเอมีนในแหนมที่มีขิงสกัดและไม่มีขิงสกัด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Comparison of Biogenic Amine Contents in Nham Sausage with and without Ginger Extract
ผ่าน
95 ผู้นำเสนอ : นายจเร ยาหอมทอง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อผลงานภาษาไทย : สภาวะที่เหมาะสมในการงอกต่อสารประกอบชีวภาพในข้าวงอก
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Optimization of Germination Conditions on Bioactive Compounds in Germinated Rice
ผ่าน
96 ผู้นำเสนอ : นายจิรศักดิ์ คงเกียรติขจร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
ชื่อผลงานภาษาไทย : การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำของไทเทเนียมไดออกไซด์โฟโตแคทตาไลซิสโดยแสงยูวีและแสงอาทิตย์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Titanium Dioxide-Photocatalytic Inactivation of Bacteria in Water by UV and Solar Irradiation
ผ่าน
97 ผู้นำเสนอ : นางสาวอภิญญา จันทคัต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (นิสิตหลักสูตร พย.ม.)
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพของสตรีที่ไม่มารับบริการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Relationship between Knowlege, Health Beliefs Perception of Mis-screening for Cervical, Cancer, Chiangkwan District, Roi et Province.
ผ่าน
98 ผู้นำเสนอ : นางสาวสุรางคณา คงเสือ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (นิสิตหลักสูตร พย.ม.)
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Relationship between Health Belief Perception and Disease Prevention in Risk Group of Pre-Hypertension, Suwannaphum District, Roi et Province
ไม่ผ่าน
99 ผู้นำเสนอ : นางสาวธิดาทิพย์ สุพรรณผิว
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (นิสิตหลักสูตร พย.ม.)
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Relationship between Self-Efficacy Perception and Behavior in Risk Group of Diabetes in Nongbok Sub District, Laosueakok District, Ubonratchathani Province
ผ่าน
100 ผู้นำเสนอ : นายพลเดช เชาวรัตน์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษากระบวนการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกขี่จักรยานไปโรงเรียน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Decision making procedure of Pupils Cycling to School
ผ่าน
101 ผู้นำเสนอ : นางสาวสุภาพร ชื่นชม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์/ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : พิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเฉียบพลันของผงคีเฟอร์จากน้ำนมข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Acute and sub-acute toxicities of kefir powder from Khao Dawk Mali 105 brown rice milk
ผ่าน
102 ผู้นำเสนอ : นางสาวรมย์ธีรา ศิริพงศ์วรกุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนเรื่องรามเกียรติ์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of Programmed Instructional Associated with Cartoon Illustrations on “Ramayana” for Mathayomsuksa 2 Students of Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)
ผ่าน
103 ผู้นำเสนอ : นางสาวกิ่งกาญจน์ แสงสุวอ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินหลังการใช้งานเพื่อหาแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพห้องพัก ในหอพักนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Post Occupancy Evaluation for Physical Environmental Guideline of Women’s Dormitory Bedroom, Mahasarakham University
ผ่าน
104 ผู้นำเสนอ : นายสุริยานนท์ พลสิม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผลงานภาษาไทย : สถานภาพการปกครองท้องถิ่นไทยภายใต้นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยุคปัจจุบัน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Thai Local Government Status under Public Administration Policy of Prayuth Chan-ocha’s Government
ผ่าน
105 ผู้นำเสนอ : นางสาววนารัตน์ บุญธรรม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : นิสิตปริญญาโท คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : แรงจูงใจที่มีผลต่อโอกาสที่จะก่อให้เกิดความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ในเมืองพัทยา ประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Travel Motives Affecting the Possibility of Russian Tourists’ Destination Loyalty at Pattaya, Thailand
ผ่าน
106 ผู้นำเสนอ : นางปาริชาด ทวีรัตน์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยังไม่บันทึกข้อมูล
107 ผู้นำเสนอ : นางสาวนริศรา นนทภา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของสารสกัดจากมะก่องข้าว (Abutilon indicum (L.) Sweet ต่ออวัยวะสืบพันธุ์และวงจรการเป็นสัดของหนูเพศเมีย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effectsof Abutilon indicum(L.) Sweet extract on reproductive organs and the estrous cycleof female rats
ผ่าน
108 ผู้นำเสนอ : ดร.อภินันต์ นามเขต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลกระทบของขนาดรูหัวฉีดต่อคุณลักษณะการเผาไหม้ของเตาแก๊สหุงต้ม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of Injector Orifice Dimension on Combustion Characteristics of a Gas Cooking Burner
ผ่าน
109 ผู้นำเสนอ : นางสาวศุภัสสร ภูเงินทุ่ง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ชนิด สัณฐานวิทยา และการกระจายของหอยกาบน้ำจืดสกุล Pilsbroconcha และ Pseudodon ในประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Species, morphology and distribution of freshwater bivalves genus Pilsbroconcha and Pseudodon in Thailand
ผ่าน
110 ผู้นำเสนอ : นายนบปนม แก้วหานาม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้านกำลังของดินตะกอนปนทรายในสภาพระบายน้ำ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Estimation of the drained strength parameters of sandy silt
ผ่าน
111 ผู้นำเสนอ : นางสาวกฤชอร สอสมิง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์
ยังไม่บันทึกข้อมูล
112 ผู้นำเสนอ : นางสาวดวงมณี ปิ่นแก้ว
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : แนวทางการออกแบบห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และการทำงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในกรณีศึกษา : ห้องปฏิบัติการ AR-412-1/AR-412-2 และ AR-508 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : DESIGN GUIDELINE FOR LEARNING STUDIO AND INTERIOR ARCHITECTURE WORKS CASE STUDY: STUDIO AR-412-1/AR-412-2 AND AR-508 FACULTY ARCHITECTURE URBAN DESIGN AND CREATIVE ARTS
ผ่าน
113 ผู้นำเสนอ : นางสาวดาราลัย ไซมะเริง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับนิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Guideline for develop to English learning appropriate for students of interior architectural
ผ่าน
114 ผู้นำเสนอ : นางกัทลี ศักดาคำ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การวินิจฉัยข้าวป่าในระดับซับสปีชีส์โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Identification of wild rice varieties at subspecies level by using molecular markers
ผ่าน
115 ผู้นำเสนอ : นางสาวจิตราภา อุ่นเจริญ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกสกุล Landouria Godwin-Austen, 1918 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Radula morphology of land snails Genus Landouria Godwin-Austen, 1918 in Northeastern Thailand
ผ่าน
116 ผู้นำเสนอ : นายรังสิทธิ์ ตันสุขี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาพัฒนาการรูปแบบสถาปัตยกรรม ในเขตเทศบาลเมือง จ.มหาสารคาม กรณีศึกษา เรือนแถวไม้ (เรือนค้าขายไม้) ถนนนครสวรรค์ จ.มหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Architectural Forming Development in the municipality area of Mahasarakham Province; Case Study of Wood Built Row House (Wooden Shop House)
ผ่าน
117 ผู้นำเสนอ : นางสาวศุษมา แสนปากดี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาสื่อการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of Instruction Media in Engineering with Augmented Reality.
ไม่ผ่าน
118 ผู้นำเสนอ : นางวันวิสา ประมวล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์และการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ตามกระบวนการแบบย้อนกลับ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of the critical thinking and analytical reading skills using the backward design instructional plan
ผ่าน
119 ผู้นำเสนอ : นางลัดดาวัลย์ ทองบัวรุ่ง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยังไม่บันทึกข้อมูล
120 ผู้นำเสนอ : นางสาวศิริกมล ประภาสพงษ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารและรักษาโรคตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Development of the database of biodiversity medicinal plants used for food and medicinal tourism economies along the route Sisaket
ผ่าน
121 ผู้นำเสนอ : นายภาคย์ พราหมณ์แก้ว
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ยังไม่บันทึกข้อมูล
122 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยังไม่บันทึกข้อมูล
123 ผู้นำเสนอ : นายสุรศักดิ์ ณ อุบล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : องค์ประกอบทางเคมีและความเป็นพิษของสารสกัดดอกกระดุมทองเลื้อยในหนูขาว
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Chemical Constituents and toxicity of flower extract from Sphagneticola trilobata (L.) Pruski. In wistar rats.
ผ่าน
124 ผู้นำเสนอ : นายจักรพงษ์ ศิริชัยราวรรณ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อผลงานภาษาไทย : สมบัติทางไฟฟ้าและทางกายภาพของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบบดละเอียด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Electrical and Physical Properties of Concrete Containing Fine Ground Rice Husk Ash
ไม่ผ่าน
125 ผู้นำเสนอ : นางสาวญาณิศา นราพงษ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ระบาดวิทยาและความชุกของหนอนพยาธิในทางเดินอาหารหนู (Murid) ในจังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Epidemiology and Prevalence of Gastrointestinal Tract Helminthes of Murid in Si Sa Ket and Ubon Ratchathani Provinces
ผ่าน
126 ผู้นำเสนอ : นางสาวทิพวัลย์ ประสงสุข
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การปรับปรุงการอบแห้งแบบในที่เก็บโดยใช้อากาศร้อนจากหลังคาที่เป็นแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ร่วมกับเตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตรสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเม็ด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Improvement of in-store drying by using hot-air from combination of roof-integrated solar collector and agricultural waste furnace for producing bio-0rganic fertilizer
ไม่ผ่าน
127 ผู้นำเสนอ : นางรักเร่ ถิตย์กุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ยังไม่บันทึกข้อมูล
128 ผู้นำเสนอ : นางสาวจันทิมา สว่างลาภ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชื่อผลงานภาษาไทย : กลวิธีการใช้ภาษาในปริจเฉทการสัมภาษณ์ของสรยุทธ สุทัศนะจินดาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ที่มีสถานภาพทางสังคมต่างกันในภาษาไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Language Strategies Used by Sorayut Suthatsanajinda in Interviews with People from Different Social Status
ผ่าน
129 ผู้นำเสนอ : นางกรชนก แก่นคำ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การคัดเลือกแบคทีเรียที่ย่อยสลายเซลลูโลส จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธี Gram’s iodine
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Screening of cellulolytic bacteria isolated from Dun Lamphan No-hunting Area Maha Sarakham Province using Gram’s iodine method
ผ่าน
130 ผู้นำเสนอ : นางจำปี วงศ์นาค
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ตามสภาพจริงในชุมชน โดยใช้วิธีการประชุมแบบมีส่วนร่วม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Risks Affecting Community-Authentic Learning: The Appreciation-Influence-Control Approach
ผ่าน
131 ผู้นำเสนอ : นางสาวคณิตา หอมทรัพย์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อผลงานภาษาไทย : มุมมองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในนวนิยายเรื่อง “ในม่านเมฆ”
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Point of View on His Majesty King Bhumibol Adulyadej in ‘Nai-Man-Mek’ novel
ผ่าน
132 ผู้นำเสนอ : ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสัตว์น้ำต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Biodiversity of Aquatic Animals for Local Tradition and Culture on the Basin Lam Pao Dam Kalasin Province
ไม่ผ่าน
133 ผู้นำเสนอ : นายรุจิภาส เหลื่อมสีจันทร์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่อผลงานภาษาไทย : สมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มบางอนุภาคนาโนนิกเกิลออกไซด์ที่เตรียมโดยเทคนิคการสปาร์ค
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Electrical Properties of Nickel Oxide Nanoparticle Thin Films Using Sparking Process
ผ่าน
134 ผู้นำเสนอ : นางสาวลียานา บินมะยะโกะ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี
ยังไม่บันทึกข้อมูล
135 ผู้นำเสนอ : นางสาวจารุวรรณ เกษสมบูรณ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผลงานภาษาไทย : การปรับตัวของชุมชนบ้านกระซ้าขาวต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : ADAPTATION OF BAN KRA SA KHAO COMMUNITY FOR COASTAL ERUPTION PROBLEM
ผ่าน
136 ผู้นำเสนอ : นายอาคม ปาสีโล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 34190
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาสมบัติทางกลของแผ่นกระเบื้องมุงหลังคา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Study Mechanical Properties of Roofing tiles
ผ่าน
137 ผู้นำเสนอ : นายศตพล วรกำแหง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ยังไม่บันทึกข้อมูล
138 ผู้นำเสนอ : นายวีระพงษ์ ศรีโยธี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : LEARNING ACHIEVEMEN IN BIOLOGY OF MATHAYOMSUKSA 6 STUDENTS USING PROGRAM INSTRUCTION
ผ่าน
139 ผู้นำเสนอ : นางสาวรุ่งอรุณโรจน์ สุจจิตรจูล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาสมรรถนะของผู้เรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศกับความต้องการของนายจ้างในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Study of the Student Competencies of the Information Technology Program to the Needs of Employers in the Digital Economy Age
ผ่าน
140 ผู้นำเสนอ : นายบริรักษ์ อินทรกุลไชย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การบูรณาการแสงธรรมชาติร่วมกับแสงประดิษฐ์ ในห้องเรียนภาคปฏิบัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Integrating Daylighting and Artificial lighting of Design Studio in Faculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts, Mahasarakham University
ผ่าน
141 ผู้นำเสนอ : นายภาสกร แซ่ตั้น
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยตาปี
ยังไม่บันทึกข้อมูล
142 ผู้นำเสนอ : นายสุทธิศักดิ์ ศาริจิต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ยังไม่บันทึกข้อมูล
143 ผู้นำเสนอ : นายนันทพัทธ์ โนนศรีเมือง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ยังไม่บันทึกข้อมูล
144 ผู้นำเสนอ : ผศ.ปณัยกร บุญกอบ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ยังไม่บันทึกข้อมูล
145 ผู้นำเสนอ : ผศ.ปณัยกร บุญกอบ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ยังไม่บันทึกข้อมูล
146 ผู้นำเสนอ : นางสาวจินตนา กิ่งแก้ว
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยังไม่บันทึกข้อมูล
ลำดับ ชื่อ-สกุล วันที่ลงทะเบียน
ไม่มีข้อมูลผู้ลงทะเบียน

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงอาหารกลาง(เก่า) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 04-3754-416 เบอร์ภายใน งานวิจัย : 1756 | งานวารสาร : 1754 | งานบริการวิชาการ : 1757