| อัตราการลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จะได้รับเสื้อประชุมทางวิชาการ กระเป๋าเอกสาร วารสารการประชุมทางวิชาการฉบับพิเศษ ใบประกาศเกียรติคุณ อาหารกลางวัน อาหารว่าง โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้
- นิสิต/นักศึกษา 500 บาท
- อาจารย์/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป 1,000 บาท
- ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม แต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย ไม่เสียค่าลงทะเบียน
- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานมากกว่า 1 เรื่อง ชำระค่าลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว
- นิสิต และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามไม่เสียค่าลงทะเบียน

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงอาหารกลาง(เก่า) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 04-3754-416 เบอร์ภายใน งานวิจัย : 1756 | งานวารสาร : 1754 | งานบริการวิชาการ : 1757