| การนำเสนอผลงาน

1. แบบบรรยาย (Oral Presentation)
  - ให้นำเสนอ Microsoft Power Point 
  - ส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม ส่งภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558

2. แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
  - ให้จัดทำโปสเตอร์ กว้าง 70 ซ.ม. สูง 110 ซ.ม.
  - ส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม ส่งภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558
* หมายเหตุ : ผู้นำเสนอผลงานจะต้องนำโปสเตอร์มาติดตั้งก่อนการประชุมล่วงหน้า 1 วัน

3. การนำเสนอผลงานสำหรับผลงานที่เป็นวิทยานิพนธ์
  1. ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของนิสิต/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศ
  2. ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วของผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศ
  3. ผลงานวิทยานิพนธ์จากข้อ 1และข้อ 2 ต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
  4. ขอบข่ายของวิทยานิพนธ์ให้อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ 
    4.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกายภาพ
    4.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
    4.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    4.4 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  5. ประเภทการนำเสนอผลงาน
    - การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำเสนอด้วย Microsoft Power Point ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที
    - การนำเสนอแบบโปสเตอร์(Poster Presentation) ต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด ให้ ทั้งนี้การตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยขึ้นอยู่กับการคัดเลือกของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  6. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  7. ผลงานวิจัยเรื่องเต็มต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน
  8. สำหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับพิเศษ) และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์(ฉบับพิเศษ) จะถูกนำเผยแพร่บนเว็บไซต์วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (http://journal.msu.ac.th/) รวมทั้งเล่มบทคัดย่อ

การนำเสนอแบบโปสเตอร์
    เตรียมโปสเตอร์ ขนาดความกว้าง 70 เซนติเมตร ความสูง 110 เซนติเมตร สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษรในโปสเตอร์ให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 0.5 เซนติเมตร สามารถอ่านได้ชัดเจนในระยะห่าง 1 เมตร เนื้อหาภายในโปสเตอร์ประกอบด้วย
    - บทนำ
    - วิธีการวิจัย
    - อภิปรายผลการวิจัย
    - สรุปผลการวิจัย 
    - กิติกรรมประกาศ
    - รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม
และให้มีรูปถ่ายของผู้นำเสนอผลงานลงในโปสเตอร์ด้วย
  1. ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของนิสิต/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศ
  2. ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วของผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศ
  3. ผลงานวิทยานิพนธ์จากข้อ 1และข้อ 2 ต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
  4. ขอบข่ายของวิทยานิพนธ์ให้อยู่ในกลุ่มต่อไปนี

รางวัลการนำเสนอผลงาน 
  รางวัลการนำเสนอภาคบรรยายยอดเยี่ยม จำนวน 11 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
  รางวัลชนะเลิศการนำเสนอภาคโปสเตอร์ จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
  รางวัลชมเชยการนำเสนอภาคโปสเตอร์ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

กำหนดการในการเปิดรับผลงานวิจัย

วัน/เดือน /ปี กิจกรรม
1 พ.ค.- 19 มิ.ย. 58 เปิดรับผลงานวิจัย
19 มิ.ย. - 23 ก.ค. 58 ส่งผลงานวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
30 ก.ค. 58 ประกาศผลการพิจารณาผลงานวิจัย
3 ส.ค. 58 แจ้งชำระค่าลงทะเบียน
20 - 21 ส.ค. 58 นำเสนอผลงานวิจัย

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงอาหารกลาง(เก่า) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 04-3754-416 เบอร์ภายใน งานวิจัย : 1756 | งานวารสาร : 1754 | งานบริการวิชาการ : 1757