| กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

ติดต่อ/สอบถาม

ตั้งอยู่บนโรงอาหารกลาง(เก่า) ชั้น 2
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 04-3754-416
เบอร์ภายใน
- งานวิจัย : 1755
- งานวารสาร : 1757
- งานบริการวิชาการ : 1754

ผู้ประสานงานหลัก

ผู้ประสานงานการจัดโครงการ
- ปรมาภรณ์ บุตรมารศรี
- อนัญพร พรหมเมตตา
- วราภรณ์ ตาลแจ่ม
ผู้ประสานงานการส่งผลงาน
- พิชยา โชติวรรณกุล
- จิรารัตน์ ภูสีฤทธิ์
ผู้ประสานงานระบบลงทะเบียน
- นายจรัญ รัตนทิพย์

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงอาหารกลาง(เก่า) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 04-3754-416 เบอร์ภายใน งานวิจัย : 1756 | งานวารสาร : 1754 | งานบริการวิชาการ : 1757