| รายชื่อผู้ลงทะเบียน


ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวเกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11 ก.ย. 57
2 นายวรเชษฐ์ วรพุทธินันท์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11 ก.ย. 57
3 นายวีรชัย เหร่าหมัด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11 ก.ย. 57
4 นางสาวสุวิมล ภูศรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11 ก.ย. 57
5 นายธีรพล พรมโสภา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11 ก.ย. 57
6 นางสาวภัทราพร พิมพ์หมื่น มหาสารคาม 10 ก.ย. 57
7 นางสาววิภาวี ตั้งใจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ก.ย. 57
8 ผศ.ดร.ประภาส ผิวอ่อน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ก.ย. 57
9 ดร.วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ก.ย. 57
10 ดร.ปัทมาวดี ปาสาจะ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 10 ก.ย. 57
11 นายชาญยุทธ แถมวัน ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ก.ย. 57
12 ดร.อิสระ ธานี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ก.ย. 57
13 นางสาววรางคณา บุตรดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ก.ย. 57
14 นายพลยุทธ เกษโร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ก.ย. 57
15 ดร.สมชาย แก้ววังชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ก.ย. 57
16 ดร.สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ก.ย. 57
17 ดร.ประกฤติ เยาวพันธุ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 10 ก.ย. 57
18 นางโรจนี หอมชาลี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ก.ย. 57
19 ดร.ทัศน์วรรณ แก้ววังชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 10 ก.ย. 57
20 นางสาวศตพร อิสาสะวิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ก.ย. 57
21 นางสาวสายรุ่ง พิมจักร์ ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ก.ย. 57
22 ผศ.ดร.ปิยะพร แสนสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ก.ย. 57
23 นางสาวสุธามาศ บุญรัตน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ก.ย. 57
24 นายเสกสรร หาญอนุชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 ก.ย. 57
25 นางสาวเอคตานัน บริบาล ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา 9 ก.ย. 57
26 ดร.นิชชา จำเริญศักดิ์ศรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 ก.ย. 57
27 ดร.วราภรณ์ สุทธิสา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 ก.ย. 57
28 ผศ.ดร.บังอร กุมพล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 ก.ย. 57
29 นางสาว ปัทมา สิงบริคัณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 ก.ย. 57
30 นางสาวจิรารัตน์ เส็งเล็ก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 ก.ย. 57
31 นางสาวนงนุช วีระวงค์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 ก.ย. 57
32 นายอดิศักดิ์ อาจหาญ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 ก.ย. 57
33 ดร.ธนภร เพ่งศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 ก.ย. 57
34 นางสาวไพจิตร เฮียงพรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 ก.ย. 57
35 ผศ.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 9 ก.ย. 57
36 นางสาวนวพรรณ วรรณจู คณะแพทยศาสตร์ 9 ก.ย. 57
37 นางสาวเจนจิรา แสงศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 ก.ย. 57
38 นางสาวศิริพร อบสุนทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 ก.ย. 57
39 นางสาวธณัชชา เพิ่มพร คณะแพทยศาสตร์ 6 ก.ย. 57
40 นางสาวนารีวรรณ สมาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 ก.ย. 57
41 นางสาวดวงพร คงเจริญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 ก.ย. 57
42 นางสาวสุจิตรา นามศรี มหาสารคาม 5 ก.ย. 57
43 นางสาวสุพรรณี ศรีประสาน มหาสารคาม 5 ก.ย. 57
44 นางสาวพัชรีภรณ์ สาลี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 ก.ย. 57
45 นางสาวเตือนตา สง่าเนตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 ก.ย. 57
46 นายกฤตภาส กิตติวรนันท์ มหาสารคาม 5 ก.ย. 57
47 นายสุรเชษฐ์ คงศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 ก.ย. 57
48 นางสาวขวัญสิริ เนื่องมหา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 3 ก.ย. 57
49 นางสาวศศิวิมล จันทร์เปล่ง กองกลาง 3 ก.ย. 57
50 นายชวนาธร สมบัติหอม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 ก.ย. 57
51 นายสิทธิชัย ระหาญนอก กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 ก.ย. 57
52 นายพัฒนรัฐ พุดหล้า คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 ก.ย. 57
53 นายคมกริช วงศ์ภาคำ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 2 ก.ย. 57
54 นางสาวชุติมา เมฆวัน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 2 ก.ย. 57
55 นางสาวพีชยา พาณิชย์ นิสิตปริญญาโท สาขาการวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 ก.ย. 57
56 นายทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 2 ก.ย. 57
57 ดร.ศุภวิตา แสนศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 ก.ย. 57
58 นายประกันชัย ไกรรัตน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ 1 ก.ย. 57
59 นางจันทกานต์ อภิสิทธิ์ศักดิ์ สวรรค์ประชารักษ์ 30 ส.ค 57
60 นายสมควร โมทะจิตร โรงเรียนวัดบ้านประอาง ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ33180 30 ส.ค 57
61 ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30 ส.ค 57
62 ผศ.ดร.บังอร แถวโนนงิ้ว คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา 30 ส.ค 57
63 ดร.ภัททิรา เกษมศิริ คณะเทคโนโลยี 29 ส.ค 57
64 ผศ.ดร.อำภาศรี พ่อค้า คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 29 ส.ค 57
65 นางสาว ศุภัสสร ภูเงินทุ่ง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา 29 ส.ค 57
66 นางสาวรวิกานต์ ขนานไพร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29 ส.ค 57
67 นางสาวพรพรรณ กล้าหาญ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา 29 ส.ค 57
68 นางสาวจิตรลดา คงคำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 28 ส.ค 57
69 นายธนพงศ์ ภูผาลี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 28 ส.ค 57
70 ดร.พนิดา เล้าชาญวุฒิ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27 ส.ค 57
71 นางสาวชุติมา สาสังข์ ภาควิชาชีวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27 ส.ค 57
72 นายอดิสรณ์ คงคำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 26 ส.ค 57
73 นายพูลศักดิ์ แก้วเฮ้า กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ(ฟาร์ม) 26 ส.ค 57
74 นางสาวเยาวภา ศรีอาราม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ(ฟาร์ม) 26 ส.ค 57
75 นางสาวอมรรัตน์ บุญเยี่ยม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ(ฟาร์ม) 26 ส.ค 57
76 นางนริศรา ปัจฉิม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ(ฟาร์ม) 26 ส.ค 57
77 ดร.วิญญา ดุงแก้ว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 26 ส.ค 57
78 นายตะวัน ทองสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 ส.ค 57
79 นายอังคาร อินทนิล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 ส.ค 57
80 ดร.นุชิดา สุวแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 ส.ค 57
81 ผศ.ดร.ประสงค์ สีหานาม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 ส.ค 57
82 ดร.คงวิทย์ ประสิทธิ์นอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 ส.ค 57
83 ดร.กานต์สิริ ปักเคธาติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 ส.ค 57
84 นางอรอนงค์ ชีระโรจน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 ส.ค 57
85 นายเกรียงไกร พลหงษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 ส.ค 57
86 นางสาวศิรินภา ผางจันทร์ดา มหาสารคาม 25 ส.ค 57
87 นายธนัชชา ไชยคำภา คณะวิทยการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 ส.ค 57
88 นางสาวอภิญญา สุวรรณพงศ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 ส.ค 57
89 นางสาวปรียานุช ใจหาญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 ส.ค 57
90 นางสาวศศิธร สร้อยพิจิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 ส.ค 57
91 ดร.วรรณชัย ชาแท่น ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัมหาสารคาม 24 ส.ค 57
92 ดร.วิลาวัณย์ พร้อมพรม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 24 ส.ค 57
93 ดร.สุจินต์ อังกุราวิรุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 24 ส.ค 57
94 ดร.สุชานาถ บุญเที่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 21 ส.ค 57
95 นายวชิรพันธ์ วันทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 ส.ค 57
96 ดร.จิตรลดา วิชาผง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 21 ส.ค 57
97 นางสาวสรัญญา โชติรัตน์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ 20 ส.ค 57
98 นางนิตยา นารีจันทร์ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 ส.ค 57
99 นายจรินทร์เดช จำรัสภูมิ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 ส.ค 57
100 นางสาวสมสมัย บุญทศ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 ส.ค 57
101 ผศ.ดร.ชูศรี ตลับมุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17 ส.ค 57
102 นางสาวสาวิตรี ประไพเมือง นิสิตปริญญาโท สาขา วิจัยและประเมินผลการศึกษา 15 ส.ค 57
103 นายศิริพงษ์ พรหมเพรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต4 14 ส.ค 57
104 นายกัปปน์ติพัฒน์ เกียดนอก โรงเรียนนาภูพิทยาคม 13 ส.ค 57
105 นางสาวไพจิตรา แสงบุญมี นิสิตปริญญาโท สาขา วิจัยและประเมินผลการศึกษา 10 ส.ค 57
106 นางสาวรัตนาวลี เสนาวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 8 ส.ค 57
107 ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 ส.ค 57
108 นางสาวมณีรัตน์ ศิริสวัสดิ์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 ส.ค 57
109 นายธเนศ นนท์ศรีราช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ส.ค 57
110 นางสาวปรียารัตน์ ปะวาทัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 ส.ค 57
111 นางสาวชลนภา บุญอยู่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 ส.ค 57
112 นางสาวรัชนีพร โพธินาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 31 ก.ค. 57
113 นางสาวจีรสุภา อมรพันธุ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 31 ก.ค. 57
114 นางสาวอมราภรณ์ หอมดวง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 31 ก.ค. 57
115 นายจีรวัฒน์ พิมพ์ทา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 31 ก.ค. 57
116 นางสาวเบญจพร ภูกาบหิน มหาสารคาม 31 ก.ค. 57
117 นายภาณุพล มงคลศิริ มหาสารคาม 31 ก.ค. 57
118 ดร.สมบัติ อัปมระกา สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 31 ก.ค. 57
119 นายชวณัฐ เจริญชัยวัฒนโชติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 31 ก.ค. 57
120 นายออทธิพล ปักเขตะนัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 31 ก.ค. 57
121 นายวชิระ จินันทุยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 31 ก.ค. 57
122 นางสาวกมลรัตน์ งามลา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 31 ก.ค. 57
123 นายวรายุทธ บุญยะศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาสารคาม 31 ก.ค. 57
124 นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 31 ก.ค. 57
125 นางสาวปฏิพัทธ์ ผันกลาง มหาสารคาม 31 ก.ค. 57
126 นางสาวบุญญาดา มิ่งขวัญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 31 ก.ค. 57
127 นายอนุชาติ ศรีสมภาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาสารคาม 31 ก.ค. 57
128 นายจักรี กล้าขยัน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 22 ก.ค. 57
129 ผศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 21 ก.ค. 57
130 ผศ.ดร.วรัญญู แก้วดวงตา คณะเทคโนโลยี 20 ก.ค. 57
131 นางสาวปราณี เริ่มกระโทก คณะเทคโนโลยี 20 ก.ค. 57
132 นางสาวปิยาภรณ์ แสนศิลา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 ก.ค. 57
133 นายจักรพรรดิ อาจศิริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 17 ก.ค. 57
134 ดร.วินิตา เฝ้าสันเทียะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17 ก.ค. 57
135 ดร.ขวัญจิต สมพมิตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16 ก.ค. 57
136 ดร.รัตนา ขามฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 16 ก.ค. 57
137 ผศ.ดร.อภิเดช แสงดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ก.ค. 57
138 นางสตพร วรสินธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ก.ค. 57
139 ผศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 ก.ค. 57
140 นางสาวพิมพ์พรรณ กาเยนนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 ก.ค. 57
141 ผศ.ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 ก.ค. 57
142 นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 ก.ค. 57
143 นายVannak Chab Mahasarakham University, Thailand 30 มิ.ย. 57
144 นางสาวบุญฑริกา หวานอารมณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27 มิ.ย. 57
145 นางสาวนวรัตน์ พิลาแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27 มิ.ย. 57
146 รศ.ดร.อาณัติ จันทร์ถิระติกุล คณะเทคโนโลยี 25 มิ.ย. 57
147 นางศิริพรรณ พลเสน คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรสาขาการผลิตสัตว์ 24 มิ.ย. 57
148 นางสาวขวัญยืน เลี่ยมสำโรง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 24 มิ.ย. 57
149 นายกิตติ ตันเมืองปัก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 24 มิ.ย. 57
150 นางวิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 24 มิ.ย. 57
151 นางสาวอารียา สุฉันทบุตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 24 มิ.ย. 57
152 นางสาวนวลอนงค์ นาคคง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 24 มิ.ย. 57
153 xoowythj pyuwjtre 20 15 มิ.ย. 57
154 นายศุภกร เหล่าทองสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
155 นางพนิดา เหล่าทองสาร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 10 มิ.ย. 57
156 ดร.บรรลือ สังข์ทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
157 นายธีรานันท์ ขันงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 มิ.ย. 57
158 ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
159 นายนิติชัย คำปัดถา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 มิ.ย. 57
160 นางสาวพิณชนก มะลิมาตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
161 ผศ.ดร.สุรพล แสนสุข สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 10 มิ.ย. 57
162 นางกรรณทิวา แสนพรม ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 มิ.ย. 57
163 นางสาวสุทธิรา ขุมกระโทก สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
164 นางสาวจิราภรณ์ ผุดผ่อง มหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
165 นางสาวธรัชพร แก้วไพรวัน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 10 มิ.ย. 57
166 นางสาวอิสราภรณ์ อันสนั่น สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 10 มิ.ย. 57
167 นายกัมพล ลุนไธสง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
168 นางกัทลี ศักดาคำ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
169 นางสาวภารดี ศรีภิรมย์ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
170 นางสาวอัมพร แก้วแสงสุข สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 10 มิ.ย. 57
171 ผศ.ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
172 นางสาวเบญจมาศ กาลมุล สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 10 มิ.ย. 57
173 ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
174 นายวีระ ทองเนตร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 10 มิ.ย. 57
175 นายสันห์ทัศน์ ศรีโพนทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
176 นางทิพย์กาญจน์ ศรีโพนทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
177 นางสาวกนกวรรณ ศุกรนันทน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
178 ดร.ยุวดี ไชยเชษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมแลทรัพยากรศาสตร์ 10 มิ.ย. 57
179 นายคมกฤษ อุตรวิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
180 นางสาวอภิญญา คชมาตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
181 นางสาวฐิติพร กายแก้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
182 นางสาวญาณิศา นราพงษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
183 นายสุพัฒน์ ภาณุวาทกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
184 นางสาวจิตราภา อุ่นเจริญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
185 นางสาววิภาวรรณ เกี้ยวสันเทียะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
186 นางสาวสิริภัทร กายแก้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
187 นางสาวอริยะ ฮูมเปือย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
188 นางสาวนิตยา เชื้อวังคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
189 นางสาวรินทร์ชนิศ กุลพรพิพัชญ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
190 นางสาวสุรีรัตน์ วงค์ชาชม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
191 นายธนากร หอมหวล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
192 นายณัฐพล โยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
193 นางแพรวพัชรา หอมหวล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
194 นางราตรี เรืองทอง มหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
195 นางสาวสุภาพร สุดบนิด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
196 นายพนมกร เวชกามา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 มิ.ย. 57
197 ดร.พนิดา อริมัตสึ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 มิ.ย. 57
198 นายทองพัน พรมกสิกร ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 มิ.ย. 57
199 นายณรงค์กรณ์ อุทาทิพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 มิ.ย. 57
200 นางกรชนก แก่นคำ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 มิ.ย. 57
201 นายอนุรักษ์ โคตรชมภู คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 มิ.ย. 57
202 นายอภิเชษฐ์ ตีคลี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 มิ.ย. 57
203 นายอดิศร นวลอ่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 มิ.ย. 57
204 ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 มิ.ย. 57
205 นางสาวเมตตา ศิริสุข คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 มิ.ย. 57
206 ดร.นงนภัส เที่ยงกมล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 มิ.ย. 57
207 นายจิรวุธ รณเรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 มิ.ย. 57
208 นายธนดล รัตนวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 มิ.ย. 57
209 นางสาวรัตนา ชัยกัลยา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัย สยาม 7 มิ.ย. 57
210 ผศ.ดร.ขนิษฐา สมตระกูล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 มิ.ย. 57
211 ผศ.ดร.นิภาพร ชุติมันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 5 มิ.ย. 57
212 ดร.ศรัญญา มณีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3 มิ.ย. 57
213 นางสาวภิญญาพัชญ์ อักษราพรพิทักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 มิ.ย. 57
214 ดร.สุพัทรา แตงทับทิม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2 มิ.ย. 57
215 นางสาวทิพวิมล นุชกำแหง คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30 พ.ค. 57
216 นางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29 พ.ค. 57
217 นางรุ่งทิพย์ สิงพร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29 พ.ค. 57
218 นายโกวิทย์ กางนอก ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม/มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29 พ.ค. 57
219 นายนพนันท์ คณิตไธสง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29 พ.ค. 57
220 นางสาวสุภาพร ชื่นชม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29 พ.ค. 57
221 นางสาวพรพรรณ ขจรจิต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29 พ.ค. 57
222 นางสาวพัชนี ธรรมริยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 28 พ.ค. 57
223 นายทยากร สุวรรณปักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 28 พ.ค. 57
224 ดร.ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 28 พ.ค. 57
225 ดร.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27 พ.ค. 57
226 นางสุชญา โคตรวงษ์ ศูนย์นวัตกรรมไหม 27 พ.ค. 57
227 รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 26 พ.ค. 57
228 นายอนันต์ ปินะเต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 26 พ.ค. 57
229 นางสาวณัฐการณ์ ศรีวงยาง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 23 พ.ค. 57
230 นายนิพนธ์ ฐิติญาณวิโรจน์ โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 23 พ.ค. 57
231 นายเทพสถิตย์ ตะรุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22 พ.ค. 57
232 นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 21 พ.ค. 57
233 นางสาวขวัญฤทัย วงศาพรม คณะวิทยาศาสตร์ มมส 20 พ.ค. 57
234 นางสาวจีราวรรณ บุญคำภา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17 พ.ค. 57
235 นางสาววราภรณ์ ตาลแจ่ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16 พ.ค. 57
236 นายประวิทย์ รักษาแสง ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16 พ.ค. 57
237 นางสาวกุสุมา ทันอินทรอาจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 15 พ.ค. 57
238 นายธนิกพนธ์ เชื้อแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 15 พ.ค. 57
239 ดร.อนุชิต กุลมาลา โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 15 พ.ค. 57
240 นางสาวปรมาภรณ์ บุตรมารศรี กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 พ.ค. 57
241 นางอัปสร ศรีจันลี กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 พ.ค. 57
ลำดับ ชื่อผลงาน/ผู้นำเสนอ/หน่วยงาน สถานะ
1 ผู้นำเสนอ : นายณัฏฐพงษ์ ลาดบัตร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : กำลังอัดและการซึมของน้ำผ่านคอนกรีตผสมเถ้าแกลบที่ผ่านการเผา ณ อุณหภูมิต่างๆ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Compressive strength and permeability of concrete with rice-husk ash exposed to various temperatures.
ผ่าน
2 ผู้นำเสนอ : นางสาวนุชนาท วรารักษ์ประภัทร์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์โรงงานสุรา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Carbon Footprint for Organization of Thai White Spirit Factory
ผ่าน
3 ผู้นำเสนอ : นายสัฏฐวิชญ์ สาระพันธ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : เทศบาลตำบลเชียงยืน
ชื่อผลงานภาษาไทย : การบำบัดน้ำชะมูลฝอยด้วยสารไทเทเนียมไดออกไซด์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Leachate Treatment with Titanium Dioxide (TiO2)
ผ่าน
4 ผู้นำเสนอ : ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : อิทธิพลของการกำหนดฟังก์ชันเป้าหมายในออกแบบระบบรองรับการสั่นสะเทือนคอมเพรสเซอร์แบบสูบเดียว
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Incidence of Objective Function Determination in Vibration Suspension System Design in Single Cylinder Compressor
ผ่าน
5 ผู้นำเสนอ : นายนบปนม แก้วหานาม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินความหนาของผิวทางคอนกรีตสำหรับถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรจบทางหลวงหมายเลข 213 (ดอนยม)
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Evaluation of concrete pavement thickness for the entrance road of Mahasarakham University to Highway Route No. 213 (Don Yom)
ผ่าน
6 ผู้นำเสนอ : นางมัณฑนา นครเรียบ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : สารกาบ้า สารประกอบฟีโนลิกทั้งหมด และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : GABA, Totoal Phenolic Contents and Antioxidant Activities of Rice Products
ผ่าน
7 ผู้นำเสนอ : นางสาวชไมพร วรจักร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียของหอยน้ำจืด สกุล Bithynia Leach, 1818 ในแม่น้ำชี บริเวณอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Cercarial infections of freshwater snails Genus Bithynia Leach, 1818 in Chi River, Kantharawichai District, Maha Sarakham province
ผ่าน
8 ผู้นำเสนอ : นางอาภรณ์ ปัตะเวสัง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการนวดแผนไทยเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : GUIDELINES FOR DEVELOPMENT IN QUALITY OF THAILAND MASSAGES TO SERVE CUSTOMER SATISFACTION IN MUANG ROI-ED MUNICIPALITY ROI-ET PROVINCE
ผ่าน
9 ผู้นำเสนอ : นางสาวมาณิกา อยู่สำราญ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การรับรู้ระดับความวิตกกังวลและต้นเหตุความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Perceived Anxiety Level and Causes of the Pre-Operative Patients
ผ่าน
10 ผู้นำเสนอ : นายพลเดช เชาวรัตน์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : มาตรการแบบอ่อนสำหรับการส่งเสริมการใช้จักรยาน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Soft Measure for Cycling Promotion
ผ่าน
11 ผู้นำเสนอ : นางสาวศิริลักษณ์ บุญมี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผลงานภาษาไทย : คุณภาพน้ำและการปนเปื้อนสารหนูในตะกอนดินและพรรณไม้น้ำบริเวณเหมืองแร่ทองคำ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Water Quality and Arsenic Contamination in Sediment and Aquatic Plants in Gold Mining Area
ผ่าน
12 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.พยอม รอตมงคลดี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความหลากหลายของชนิดปลาน้ำจืดในแม่น้ำมูล ในเขตจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Species Diversity of Freshwater Fish in Mun River, Nakhon Ratchasima and Buriram Provinces
ผ่าน
13 ผู้นำเสนอ : นายปวิช พากฏิพัทธ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาและประเมินสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเภสัชวิทยาในบทเรียนเรื่อง ยารักษาโรคเบาหวาน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development and Evaluation of a Computer-Assisted Instructional Program of Antidiabetic Pharmacology
ผ่าน
14 ผู้นำเสนอ : นายสุริยาวุธ ธรณี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความสำคัญและความพร้อมในการผลิตนิสิตสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Importance and Readiness in Producing Tourism and Hotel Students in Relation to ASEAN Economic Community
ผ่าน
15 ผู้นำเสนอ : นางสาวกรรณิการ์ กาญจันดา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนายุทธวิธีการสอนที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการโน้มน้าว
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of Instructional Strategy to Promote English Persuasive Communication Skill of Multiple Intelligent Learners
ผ่าน
16 ผู้นำเสนอ : ผศ.วิระพล ภิมาลย์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของฟลาโวนอยด์ในการรักษาโรคริดสีดวงหนัก
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Systematic Review and Meta-analysis on Flavonoids for the Hemorrhoid Treatment
ผ่าน
17 ผู้นำเสนอ : นายสุรดิษ ภาคสุชล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การติดตามบัณฑิตและสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Tracking graduates and user satisfaction surveys Bachelor of Music. Mahasarakham University
ผ่าน
18 ผู้นำเสนอ : ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาตามผลการเรียนรู้ของบัณฑิต
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Satisfaction of the Supervisors in Undergraduated Students at Faculty of Nursing Mahasarakham University and Learning Outcomes
ผ่าน
19 ผู้นำเสนอ : นางสาวจตุรพร ป้องกัน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาผลของการปั่นแยกเซมินอลพลาสมาต่อคุณภาพน้ำเชื้อแพะแช่แข็ง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of centrification for seminal plasma on quality of frozen-thawed Goat semen.
ผ่าน
20 ผู้นำเสนอ : นายเอกชัย แก่นวงศ์คำ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาอิฐอัดจากวัสดุชีวมวลผสมตะกอนน้ำประปา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Development of compressed brick made from bio-mass ash and water supply sludge waste
ผ่าน
21 ผู้นำเสนอ : ดร.ยศฐา ศรีเทพ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : กระบวนการผสมและวิเคราะห์นาโนคอมโพสิตของพอลิเล็กติกแอซิดและนาโนเคลย์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Processing and Characterization of Poly(lactic acid)/Nanoclay Nanocomposites
ผ่าน
22 ผู้นำเสนอ : นางสาวทัศนีย์ วิสาขะ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การบำบัดน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหาสารคามโดยใช้ระบบพืชปลูกบนแพลอยน้ำ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Community Wastewater Treatment in the Mahasarakham Municipality by Using Plants on Floating Rafts
ผ่าน
23 ผู้นำเสนอ : นางสาวอังศุมาลี ทุนิจ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ชื่อผลงานภาษาไทย : จลนพลศาสตร์และการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตยางพาราแผ่น
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Kinetics and Wastewater Treatment from Rubber Sheet Manufacturing
ผ่าน
24 ผู้นำเสนอ : นางสาธนี เปรมปรีดิ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ชื่อผลงานภาษาไทย : สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณีในพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ปี2555
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The drug problem among children and adolescents:a case study probation office in the areas of Chaiyaphum 2012
ผ่าน
25 ผู้นำเสนอ : นายรณกฤต รัตนมาลา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่อผลงานภาษาไทย : การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M67
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Physical Analysis of Stars in M67 Cluster
ผ่าน
26 ผู้นำเสนอ : นางสาวอัจฉรา สุมังเกษตร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาไทย : โครงการวิจัยชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ : โรงเรียนสมุนไพรชุมชน ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Topic : Community of Practice (COP) : Herbal Community School Yodgang Sub-District, Na Mon District, Kalasin Province
ผ่าน
27 ผู้นำเสนอ : นางจตุพร ชาติบัวหลวง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ยกเลิก
28 ผู้นำเสนอ : นายณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อผลงานภาษาไทย : ศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการเข้าถึงข่าวสารทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ภายใต้กฎอัยการศึก หลังวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : investigate the problems and obstacles of the Access to Political Information of the Udonthani Municipality People under the Martial Law after 22 May 2557
ผ่าน
29 ผู้นำเสนอ : นางสาวพนิดา พันธ์สมบัติ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การเตรียมวัสดุผสมคาร์บอน-ซิลิกาแอโรเจลด้วยวิธีการอย่างง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Preparation of carbon-silica composite aerogel via facile and environmental friendly method
ผ่าน
30 ผู้นำเสนอ : นางสาวพิมพ์ลดา ภิรมย์จิตร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ๘๐ พรรษา
ชื่อผลงานภาษาไทย : ศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Knowledge and behavior regarding Pesticide use among Agriculturists in Ban Na Lao Na Wang District, Nong Bua Lam Phu Province
ไม่ผ่าน
31 ผู้นำเสนอ : นางสาวกชพรรณ วงค์เจริญ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพที่ใช้ในการผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Study of Liquid Organic Fertilizer used in Chemical Free Vegetable Production in Kalasin Province.
ผ่าน
32 ผู้นำเสนอ : นางสาวศุษมา แสนปากดี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ชื่อผลงานภาษาไทย : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในบอร์ดประชาสัมพันธ์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Augmented Reality Applications in ASEAN Economics Community Publicity Board
ผ่าน
33 ผู้นำเสนอ : นายวินัย พิมพานิช
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้สมุนไพรและยาถ่ายพยาธิในแพะ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Comparative study of efficacy herbal medicine and anthelmintic drugs in goat
ผ่าน
34 ผู้นำเสนอ : นางสาวสุเรณา คำยา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : งานบริการหอพักนิสิต
ชื่อผลงานภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาเมืองการศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Education Town Development approaches base on the concept of Sustainable Urban Development
ผ่าน
35 ผู้นำเสนอ : ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ราชภัฏร้อยเอ็ด
ยกเลิก
36 ผู้นำเสนอ : ดร.ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความหลากชนิด ความชุกชุม และความสัมพันธ์กับถิ่นอาศัยของหอยทากบก บริเวณภูเป็ง จังหวัด กาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Species diversity, abundance and habitat relationship of land snails in Phu Peng, Kalasin Province
ผ่าน
37 ผู้นำเสนอ : นายนิสิต กิวัฒนา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยกเลิก
38 ผู้นำเสนอ : ดร.ภัทรา จุลวรรณา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ( Type 2 ) ระยะที่ 1 การศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิด ที่ 2 (Type 2 ) ในบริบทจังหวัดชัยภูมิ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Model Development for Quality of life in Adolescents with Type 2 Diabetes Phase I : Quality of life and Factors Influencing in Adolescents with Type 2 Diabetes at Chaiyaphum Province
ไม่ผ่าน
39 ผู้นำเสนอ : นางสาวสุไวย์รินทร์ ศรีชัย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยกเลิก
40 ผู้นำเสนอ : นางสาวกนกวรรณ แก้วคุณ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การสังเคราะห์และตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุผสมแอโรเจล-โครงข่ายโลหะอินทรีย์ที่มีความพรุนระดับนาโนเมตร
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Synthesis and Charaterisation of nanoporous metal-organic framework aerogel composite
ผ่าน
41 ผู้นำเสนอ : นายยงยุทธ์ ศรีศุภภักดี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อผลงานภาษาไทย : การคัดเลือกและวิเคราะห์ชนิดเชื้อราเซลลูโลไลติกเพื่อการผลิตเอทานอล
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Selection and Identification of Cellulolytic Fungi for Ethanol Production
ผ่าน
42 ผู้นำเสนอ : นางสาวพรธิดา วัฒนกูล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักน้ำส้มสายชูดอกกระเจี๊ยบในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Optimization of Roselle Vinegar Fermentation for Bioactive Compounds Production
ผ่าน
43 ผู้นำเสนอ : นายจิรศักดิ์ คงเกียรติขจร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อผลงานภาษาไทย : การวิเคราะห์องค์ประกอบแอนโทไซยานินในรำข้าวสี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Analysis of Anthocyanin Composition in Pigmented Rice Brans
ผ่าน
44 ผู้นำเสนอ : นายจิรศักดิ์ คงเกียรติขจร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อผลงานภาษาไทย : การหมักไฮโดรไลเสทกากมะพร้าวเพื่อการผลิตกรดอะซิติก
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Fermentation of Coconut Pulp Hydrolysate for Production of Acetic Acid
ผ่าน
45 ผู้นำเสนอ : นางสาวเมทินี โคตรดี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ชื่อผลงานภาษาไทย : แนวทางการจัดภูมิสถาปัตยกรรมในชุมชนเมือง และพื้นที่กิจกรรม “ลานบ้านลานเมือง”เพื่อส่งเสริมการรับรู้อัตลักษณ์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : landscape Design Guideline for Urban Community Spaces (Lanban Lanmueang) to Stimulate the Perception of City identity ,A Case of Mahasarakham Municipalty
ผ่าน
46 ผู้นำเสนอ : ดร.วฐา มินเสน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผลงานภาษาไทย : การประมาณค่าดัชนีฤดูกาลในวิธีแยกส่วนประกอบด้วย GRG2
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Estimation the seasonal indexes component of decomposition method using GRG2
ผ่าน
47 ผู้นำเสนอ : นายอธิวัส บุญดา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : พลังงานสะสมรวมและพลังงานขณะใช้อาคาร กรณีศึกษาเปรียบเทียบการก่อสร้างอาคารด้วยคอนกรีตมวลเบาที่มีส่วนผสมของวัสดุเหลือทิ้งกับคอนกรีตมวลเบาทั่วไป
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Comparison of Embodied and Operating Energy between Building Treatment from Waste Materials and Conventional Concrete Blocks
ผ่าน
48 ผู้นำเสนอ : นางสาวราตรี โสโพธิ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ปัจจัยทีมีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานพัสดุ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Factors Affecting Personnel’s Work Performing Morale in Mahasarakham University
ผ่าน
49 ผู้นำเสนอ : นางสาวปาริชาติ ศรีสนาม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ชื่อผลงานภาษาไทย : โครงการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการผสมผสานเส้นใยจากธรรมชาติ กรณีศึกษา บ้านเปลือยดง เปลือยน้ำ ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of the processed products from a blend of natural fiber, case study BaanPauyDong PauyNaam, T.Makha, Kantharawichai District, Mahasarakham Province
ผ่าน
50 ผู้นำเสนอ : นายพัฒนา ภาสอน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาพันธุ์แตงขาวหนามดำเพื่อสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์บ้านเกิ้งแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Taeng-Kow-Nam-Dam Cucumber (Cucumis sativus L.) Selection to Create Unique Organic Vegetable Products by Koeng Participatory community
ผ่าน
51 ผู้นำเสนอ : นางวราภา วงษานนท์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ชื่อผลงานภาษาไทย : การใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามกระบวนการแก้ปัญหาของ Polya
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Using the Geogebra Program as a Learning Tool for Solving Word Problems on the Three-dimensional Geometric Figures and Volume of Rectangular Shape for Prathomsuksa 6 Students with Polya’s Solving Steps
ไม่ผ่าน
52 ผู้นำเสนอ : นางสาวฉัตรแก้ว ศรีวงศ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อปฏิบัติการเสมือนเพื่อเสริมการเรียนรู้
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The satisfaction of student towards Virtual Laboratory for Learning
ผ่าน
53 ผู้นำเสนอ : นางชลธิชา บรรหาร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่อง การอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนผังความคิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A DEVELOPMENT OF THAI LANGUAGE EXERCISES FOR READING AND WRITING SKILL IMPROVEMENT FOR PHATHOMSUKSA 1 STUDENT THROUGH MIND MAPING MAHASARAKHAM UNIVERSITY DEMONSTRATION SCHOOL (ELEMENTARY)
ผ่าน
54 ผู้นำเสนอ : ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การทบทวนวรรรกรรมอย่างเป็นระบบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยและผลลัพธ์ด้านสุขภาพในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Systemic Review Related Program for Caring in Patients with Heart Failure and Health Outcomes
ผ่าน
55 ผู้นำเสนอ : นายอนุรักษ์ กุศลชู
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การออกแบบระบบโถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำโดยการศึกษาประสิทธิภาพของระบบท่อระบายน้ำ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Design for Water-Efficient Toilet by Study of Drainage System Performance
ผ่าน
56 ผู้นำเสนอ : นางสาวณัชชลิดา ยุคะลัง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อผลงานภาษาไทย : การปรับปรุงคุณภาพสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรณีศึกษา: แผงจำหน่ายเนื้อในเขตตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Quality Improvement of meat distribution panel to the food sanitary standards A case study of the beef distribution panels in Kerng Sub-district, Muang , Mahasarakham
ผ่าน
57 ผู้นำเสนอ : นางสาววิชาภรณ์ ชำนิกำจร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ชื่อผลงานภาษาไทย : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่แหล่งประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาเมืองฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Community Parcitipation in Historic Conservation Area: Mueang Fa Daet SongYang , Kamalasai District ,Kalasin Province.
ผ่าน
58 ผู้นำเสนอ : นายอำนาจ วรรณมาโส
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาเกณฑ์การควบคุมบานระบายฝายชนบท จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Development of Operation Rules for the Chonnabot Barrage Khonkaen Province
ไม่ผ่าน
59 ผู้นำเสนอ : นายคณาธิป อิสระกุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อผลงานภาษาไทย : คุณลักษณะของกระเบื้องเซรามิกที่ผสมเถ้าแกลบและเถ้าลอยลิกไนต์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิการเผาที่ต่างกัน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Characteristics of ceramic tiles mixing rice husk ash and lignite fly ash under condition of different burning temperature
ผ่าน
60 ผู้นำเสนอ : นางสาวธิญาดา ชัยกระทาง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ชื่อผลงานภาษาไทย : การบำบัดน้ำเสียสีย้อมไหมโดยการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Silk textile wastewater treatment by Electrocoagulation process
ผ่าน
61 ผู้นำเสนอ : ดร.สุภาวดี ปิระเต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความชุกของการติดเชื้อปรสิตในระบบทางเดินอาหารของสุนัขจรและแมวจรในจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Prevalence of gastrointestinal parasitic infections in stray dogs and stray cats in Mahasarakham province
ผ่าน
62 ผู้นำเสนอ : ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลกระทบของสมรรถนะหัวฉีดน้ำต่อการผลิตไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันน้ำ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effects of Performance of Water Injectors on Electricity Production of Water Pressure Electric Generators
ผ่าน
63 ผู้นำเสนอ : นางสาวบังอร นารีรบ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : กรอบการวิจัยเทคโนโลยีการออกแบบแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานภายในอาคาร
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Research Framework for Lighting Design Technology towards the Energy Efficient Building
ไม่ผ่าน
64 ผู้นำเสนอ : นายวรากฤช นันท์แก้ว
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development Diagnostic Test of Mathematics Learning Deficiencies on Substance 5: Data analysis and Probability of MathayomSuksa 3.
ผ่าน
65 ผู้นำเสนอ : ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ชื่อผลงานภาษาไทย : ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Performance of Thai Manufacturing Small Enterprises
ผ่าน
66 ผู้นำเสนอ : ดร.เกื้อพันธ์ กลั่นการดี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานตามบริบทชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาลชุมชน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of Diabetes Mellitus Patient s Health in Community Context Community Nursing Process
ผ่าน
67 ผู้นำเสนอ : นางสาวธิดารัตน์ แพนพา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : นานาชาติแสตมฟอร์ด
ชื่อผลงานภาษาไทย : วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Organizational culture that affects the performance of the employees of Sub-district Administrative Organization, Phetchaburi Province
ผ่าน
68 ผู้นำเสนอ : นายไพรัช สุริยะ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ดที่มีผลต่อการทำงานของหม้อผลิตไอน้ำ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of Dryer room Propagation Bag on the Steam Boiler
ผ่าน
69 ผู้นำเสนอ : นางลำเทียน ภัทรโกศล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Develop basic math skills of children from kindergarten to 2 by using Computer - assisted instruction
ผ่าน
70 ผู้นำเสนอ : นายวรรณชัย วรรณสิงห์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อผลงานภาษาไทย : ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินและสมบัติของดินในพื้นที่ดินเค็ม ลุ่มน้ำชีตอนกลาง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Soil organic carbon contents and soil properties in saline soils in central Chi River Basin
ไม่ผ่าน
71 ผู้นำเสนอ : นางสาวพิมนภา บุญขยาย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของวิตามินซีต่อน้ำหนักร่างกาย ค่าสังเกตทางสรีรวิทยา ค่าสังเกตของการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่น ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดและพยาธิสรีรวิทยาของตับในไก่เนื้อระหว่างการขนส่งผล
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effects of Ascorbic Acid on Body weight, Physiology, Oxidative Stress ,Total antioxidant power (FRAP) and Pathology of Liver in Broiler during Transportation.
ผ่าน
72 ผู้นำเสนอ : นายกาญจน์ ณ ศรีธะ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความทนทานของเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อการพยากรณ์ต่อข้อมูลรบกวน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Robustness of Data Mining Techniques for Predicting in Noisy Data
ผ่าน
73 ผู้นำเสนอ : ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ชื่อผลงานภาษาไทย : การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของผงซิลิกาจากเถ้าชานอ้อย บุรีรัมย์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Synthesis and Characterization of Silica Powder from Buriram Sugarcane Bagasse Ash
ผ่าน
74 ผู้นำเสนอ : นางสาวอุมาพร จันโสภา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การวิเคราะห์บันทึกการใช้งานของระบบอีเลิร์นนิงเพื่อให้คะแนนจิตพิสัย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : E-learning Log Analysis to Generate Behavioral Mark
ผ่าน
75 ผู้นำเสนอ : ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยกเลิก
76 ผู้นำเสนอ : ผศ.สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ยกเลิก
77 ผู้นำเสนอ : ดร.มะลิวัลย์ คุตะโค
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ชื่อผลงานภาษาไทย : การฟื้นสภาพและประสิทธิภาพการบำบัดแอมโมเนียของไนตริไฟอิงแบคทีเรียในดินพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งที่ผ่านการตากแดด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Recovery and Ammonia Removal Efficiency of Nitrifying Bacteria in Sun-Dried Bottom Soil from Shrimp Pond
ผ่าน
78 ผู้นำเสนอ : นางสาวพลอยชนก ปทุมานนท์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อผลงานภาษาไทย : ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถาบันศึกษาของนิสิต นักศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตในสถาบันระดับอุดมศึกษา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Factors Relating to The Selection of Educational Institution of Applied Thai Traditional Medicine Students
ผ่าน
79 ผู้นำเสนอ : ดร.วาสนา ศิริแสน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาคิชาสัตวแทพย์สาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชื่อผลงานภาษาไทย : การสำรวจระบบการเลี้ยงโคนมและคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรรายย่อย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Survey on dairy farm production system and raw milk quality under a smallholder farm
ผ่าน
80 ผู้นำเสนอ : นายอมร ดอนเมือง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบวงรอบชนิดคอยล์ขดในแนวตั้ง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Study of Heat Transfer Characteristics form Vertical Helical Loop Heat Pipe
ผ่าน
81 ผู้นำเสนอ : นางสาวปาริชาติ ยงไสว
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผลงานภาษาไทย : แนวทางการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กระแสรายวันของธนาคารพาณิชย์บีเอทีประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A marketing plan to increase number of customer users current account service at bat bank
ผ่าน
82 ผู้นำเสนอ : นายฐาปนา กิ่งคาน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การฝึกโปรแกรมเชิงซ้อนที่มีต่อความสามารถในการวิ่ง 31 ขา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Effect of Complex Training on 31 Legged Race Performance
ผ่าน
83 ผู้นำเสนอ : นายธวัชชัย ลีหล้าน้อย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : สมบัติของดินและความหลากหลายของพรรณไม้ในพื้นที่ดินเค็ม ลุ่มน้ำชีตอนกลาง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Soil properties and Vegetation Diversity in Saline Soil in Central Chi River Basin
ไม่ผ่าน
84 ผู้นำเสนอ : ดร.สมเสาวนุช จมูศรี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาความสามารถนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ:
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of Students’ Capacities on Health Promoting School (HPS):
ผ่าน
85 ผู้นำเสนอ : นายวิทวัส พาโคกทม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยกเลิก
86 ผู้นำเสนอ : นางสาวมัทนาวัลย์ พูลสวัสดิ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อผลงานภาษาไทย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างนักเรียนที่ใช้และไม่ใช้แท็บเล็ตประกอบการเรียนการสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต2
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A comparison of Grade One’s academic achievements between students who use and do not use tablet in their studies: A case of Phranakhon si ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2
ผ่าน
87 ผู้นำเสนอ : นางสาวลลิตา คำแท่ง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : จำนวนโครโมโซมของพืชวงศ์ขิงในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Chromosome number of Zingiberaceae in Phu Laenkha National Park, Chaiyaphum Province
ผ่าน
88 ผู้นำเสนอ : นายวรวัฒน์ ทิพจ้อย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม และทฤษฎีการสร้างความรู้ ต่อความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความตระหนักต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of Learning Activities based on Science-Technology-Society and Constructivism Theory for Understanding of Science and Technology and Awareness of Science and Technology on Society
ผ่าน
89 ผู้นำเสนอ : นายวัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of Marketing Mix Model of Community Products Pha Sook, Kumpawapee, Udonthani
ผ่าน
90 ผู้นำเสนอ : นายวุฒิไกร ป้อมมะรัง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The development of a database system to evaluate the performance of the personnel for Faculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts, Mahasarakham University
ผ่าน
91 ผู้นำเสนอ : นางอัจฉรี จันทมูล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การออกแบบลวดลายพระพุทธรูปบนผ้าทอพื้นบ้านอีสาน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Buddha patterns Design in the I-san fabric
ผ่าน
92 ผู้นำเสนอ : ดร.ศิราณีย์ อินธนหนองไผ่
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาสถานการณ์ความปวดเรื้อรังและการหาแนวทางพัฒนาการจัดการแก้ไขปัญหาปวดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Chronic Pain Situational Analysis and Pain Management through Community Participation
ผ่าน
93 ผู้นำเสนอ : นางนิ่มนวล จันทรุญ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาโครงสร้างผ้าทอท้องถิ่น
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Structure of Local Textiles
ผ่าน
94 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของคีเฟอร์จากนมข้าวเหนียว
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Antioxidant Activities of Thai Glutinous Rice Milk Kefir
ผ่าน
95 ผู้นำเสนอ : นายดุลยเทพ ภัทรโกศล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนด้วยอุปกรณ์พกพาไร้สาย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The development of Authentication System by Portable Wireless device
ไม่ผ่าน
96 ผู้นำเสนอ : ดร.อังคณา จันทรพลพันธ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : คุณสมบัติทางเคมี และเคมีกายภาพของเส้นใยอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจากมะม่วงสายพันธุ์แก้วเขียว (Mangifera indica L.)
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Chemical and physico-chemical properties of antioxidant dietary fiber (AODF) from the Kaew mango (Mangifera indica L.)
ผ่าน
97 ผู้นำเสนอ : นางสาวอุษณา ไตรนอก
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของไคโตซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บรักษาของมะม่วงพันธุ์มหาชนก
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effects of Chitosan on Postharvest Qualities and Storage life of ‘Mahajanaka’ Mango
ผ่าน
98 ผู้นำเสนอ : นายวรวุฒิ จำลองนาค
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลจากการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกต่อการจัดการพื้นที่การค้าชายแดนจังหวัดมุกดาหาร
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Result of the Development of East-West Economic Corridor towards Area Management in Mukdahan Province.
ผ่าน
99 ผู้นำเสนอ : นางสาวรัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความสัมพันธ์ของที่ว่างและการออกแบบโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวัสดุและการก่อสร้าง3
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Relations of Space and Structure Design in Architecture Case study: Learning and Teaching in Materials and Construction 3
ไม่ผ่าน
100 ผู้นำเสนอ : นางสาวจินตนา กิ่งแก้ว
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : นิสิต ป.โท คณะพยาบาลศาสตร์
ชื่อผลงานภาษาไทย : การปรับตัวด้านโภชนาการของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวร (ซีเอพีดี) ที่มีระดับอัลบูมินในเลือดต่ำกว่าเกณฑ์ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Nutritional Adaptation among the End-stage Renal Failure Patients Receiving Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) and Albumin level in blood below normal range in Srisaket Hospital
ผ่าน
101 ผู้นำเสนอ : นางสาวทัตดาว ภาษีผล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : เครื่องดื่มสมุนไพรจากไหมข้าวโพดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Herbal Drink from Corn Silk (Zea mays L.) with Antioxidant Capacities
ผ่าน
102 ผู้นำเสนอ : นายบริรักษ์ อินทรกุลไชย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยกเลิก
103 ผู้นำเสนอ : นางสาวอุราภรณ์ ยาตรา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548 – 2552
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Achievement on the implementation of the strategic plan of the Faculty of Medicine, Mahasarakham University during 2005 – 2010
ผ่าน
104 ผู้นำเสนอ : นางสาวสุริสา ศรีสุวรรณ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : สารสกัดจากผลองุ่นป่า: พฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Wild grape (Ampelocissus martinii Planch.) fruit extracts: Phytochemical and antioxidant activities
ผ่าน
105 ผู้นำเสนอ : นางสาวจุฑามาศ ศาสตรวาหา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลกระทบของกลยุทธ์การพัฒนาความจงรักภักดีต่อตราสินค้าที่มีต่อความสำเร็จขององค์กร ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of Brand Loyalty Development Strategy on Organizational of Success of Hotel Business in Thailand
ผ่าน
106 ผู้นำเสนอ : นางสาวอณัญญา สีนอเนตร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาปรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรค Brucellosis ในแพะ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Study of prevalence and risk factors of Brucellosis in goat
ผ่าน
107 ผู้นำเสนอ : นายเจษฎา ตงศิริ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินน้ำท่าโดยข้อมูลฝนเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาลุ่มน้ำลำตะคองตอนบน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Streamflow Estimation Using Spatial Rainfall Data Case study Lumtakong upper watershad
ผ่าน
108 ผู้นำเสนอ : นางสาวลัทธกาญจน์ กุยแก้ว
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการระบบสารสนเทศที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effects of Information System Management Strategy on Operational Efficiency of Municipalities in the Northeast
ผ่าน
109 ผู้นำเสนอ : นายอดุลย์สมาน สุขแก้ว
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ยกเลิก
110 ผู้นำเสนอ : นางสมพร ผายสระน้อย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่อผลงานภาษาไทย : การใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Utilization Graphical Calculator for Mathematics Problem Solving on Relations and Functions for the 4th Year High School Students.
ไม่ผ่าน
111 ผู้นำเสนอ : นายเมธี พิริยการนนท์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาวิวัฒนาการของเมืองกับความสัมพันธ์ด้านมิติทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Study on Urban Evolution and Relationship of Historical Dimension; Case Study of Mahasarakham Municipal, Maha Sarakham Province.
ผ่าน
112 ผู้นำเสนอ : ดร.อรอุมา ลาสุนนท์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การประยุกต์การศึกษาวิธีทำงานในการเพิ่มผลผลิตเครื่องเรือนไม้
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Application of Method Study for Improving Wood Furniture Productivity
ผ่าน
113 ผู้นำเสนอ : นางสาวศิริญญาภรณ์ แก้วสีเขียว
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยกเลิก
114 ผู้นำเสนอ : นางสาวปิรันญา ยีมิน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผลงานภาษาไทย : แนวทางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้สำหรับบริษัท เอเจนท์แนะแนว จำกัด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A MARKETING PLAN FOR REVENUE ENHANCEMENT AT AGENT NAENAW COMPANY LIMITED
ผ่าน
115 ผู้นำเสนอ : นายชัยวัฒน์ นิรันดร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจการผลิตและค้าส่งอินโดนิเซียเทมเป้ในจังหวัดชลบุรี
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : A Feasibility Study of the Indonesian Tempeh Manufacturing and Distributing Business in Chonburi Province
ผ่าน
116 ผู้นำเสนอ : นางสาวจอมขวัญ ชั่งกุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพฯ
ยกเลิก
117 ผู้นำเสนอ : นางสาวบุษกร ทองใบ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของสารสกัดจากกาบมะพร้าวและกรดฟูมาริกต่อจุลินทรีย์ในโหระพาสด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of coconut coir extract and fumaric acid on microflora of fresh sweet basil
ผ่าน
118 ผู้นำเสนอ : นางเบญจพร หอมจัด
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนครพนม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การดำเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับปฐมวัย ในโรงเรียนเอกชนและของรัฐในอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Implementation of the Educational Standards Childhood Learner of Schools in
ผ่าน
119 ผู้นำเสนอ : นางธัญญาศิริ สุวรรณศรี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะการท่องเที่่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวภูหินลาดช่อฟ้า จังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Community Participation in Managing the Tourist Attraction, Phu Hin Lad Cho Fah Nongbualamphu Province.
ผ่าน
120 ผู้นำเสนอ : ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ยกเลิก
121 ผู้นำเสนอ : ผศ.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ยกเลิก
122 ผู้นำเสนอ : นายSom Lisa
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลกระทบการมุ่งเน้นด้านกลยุทธ์ที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศกัมพูชา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effects of Strategic Orientation on the Export Performance of Garment Manufacturing Businesses in Cambodia
ไม่ผ่าน
123 ผู้นำเสนอ : นางสาวพรชนก กุลไชย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาโครงสร้างผลึกและสมบัติทางแม่เหล็กของอนุภาคนาโนโคบอลต์เฟอร์ไรต์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Microstructure and Magnetic Properties of Cobalt Ferrites Nanoparticles
ผ่าน
124 ผู้นำเสนอ : นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่น
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ตามแนวความคิดของโซลตาน โคดาย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTONAL PACKAGE ON TEACHING ESARN FOLK MUSIC FOR PRATHOM 5 STUDENTS BY USING THE ZOTAN KODALY THEORY LEARNING APPROACH
ผ่าน
125 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของธาตุผสมต่อความแข็งขณะทำกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กหล่อขาวที่เติมธาตุผสมหลายชนิด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of Alloying Elements on Hardness during Heat Treatment of Multi-alloyed White Cast Iron
ผ่าน
126 ผู้นำเสนอ : นางเสาวรี ภูบาลชื่น
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง รำวงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม )ตามแนวคิดของซิมพ์ซัน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTONAL PACKAGE ON TEACHING THAI TRADITIONAL DANCE STANDARDS FOR PRATHOM 4 STUDENTS BY USING THE SIMPSON THEORY LEARNING APPROACH
ผ่าน
127 ผู้นำเสนอ : นายณัฎฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ชื่อผลงานภาษาไทย : สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน: ความเข้มแข็งจากฐานรากรองรับประชาคมอาเซียน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Community Fund Management Institution: The Strength of Foundation for ASEAN
ผ่าน
128 ผู้นำเสนอ : นางสาวนวลใจ โคตรแสง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาคุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีในน้ำดื่มที่ผ่านระบบเครื่องกรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Study of Physical Quality and Chemical Quality in Filtered Drinking Water at Kalasin Rajabhat University
ผ่าน
129 ผู้นำเสนอ : นายTola Ka
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สาขาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของระดับแกรมม่าอะมิโนบิวทีริค แอซิด (GABA) จากข้าวเปลือกงอกในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของไก่กระทง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of the gamma amino butyric acid (GABA) from germinated paddy rice in ration on growth performance and carcass characteristics in broilers
ผ่าน
130 ผู้นำเสนอ : นางสาวสุพัตรา ปะนันโต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการจัดเตรียมข้อมูลทางการบัญชีกับประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Relationships between of Accounting Information Preparation Quality and Decision Making Efficiency of Electrical Appliances and Electronics Businesses in Thailand
ไม่ผ่าน
131 ผู้นำเสนอ : นางสาวนันทนา ศรีพระนาม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลกระทบของความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานการบัญชีที่มีต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าของสำนักงานบัญชีในเขตภาคเหนือ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effects of Accounting Practice Expertise on Customer Reliability of Accounting Firms in the North
ไม่ผ่าน
132 ผู้นำเสนอ : นางสาวสุขกมล เกตุพลทอง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาน้ำยาทดสอบการอักเสบของเต้านมโค
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Reagent development for bovine mastitis test
ผ่าน
133 ผู้นำเสนอ : นายประสม มารศรี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Factors that Affect the Effectiveness of the Operations under the Child Development Center Organization Nakhon Ratchasima
ผ่าน
134 ผู้นำเสนอ : นางสาวสุนันทรา พงษ์เสือ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : สภาพ ปัญหา และความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : State Problems and needs to be involved in the management Board of Education Child Development Center under the Tambon Administration Organization. Nakhon Ratchasima
ผ่าน
135 ผู้นำเสนอ : นางสาววันวิสา รักพ่วง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผลงานภาษาไทย : การปรับปรุงความถูกต้องของการทำนายแบบจำลอง GMC(1,N) ในการทำนายอนุกรมเวลา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : An Approach to Improve Accuracy of GMC(1,N) Model in Time Series Prediction
ผ่าน
136 ผู้นำเสนอ : นางสาววรัญญา สอาดยิ่ง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลกระทบของระบบความปลอดภัยของข้อมูลที่มีต่อความได้เปรียบของข้อมูลของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effects of Information Security System on Information Advantage of Private Hospital Business in Thailand
ผ่าน
137 ผู้นำเสนอ : นายธีรศาสตร์ คณาศรี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อผลงานภาษาไทย : การทดสอบเตาอบย่างไก่ประหยัดพลังงานด้วยความร้อนจากเตาถ่าน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Testing of a Grill Chicken Save Energy Using Charcoal Direct Fired Oven
ผ่าน
138 ผู้นำเสนอ : นางสาวพัทธมน ขบวนฉลาด
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะการจัดการท่องเที่ยวและการโรงเเรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ประสิทธิภาพในการจัดการของผู้ประกอบการโฮมสเตย์ หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ กับความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Efficiency of Home Stay Enterprise Management in The - Sawang Silk Weaving Village,Surin and Community Strength.
ผ่าน
139 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การติดเชื้อบรูเซลโลซิสในฟาร์มผู้เลี้ยงแพะรายใหม่
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Brucellosis infection in the new commercial goat farms
ผ่าน
140 ผู้นำเสนอ : นายสิทธิโชค หายโสก
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ยกเลิก
141 ผู้นำเสนอ : นางสาวพรสวรรค์ ศรีคำ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การเตรียมและวิเคราะห์สมบัติวัสดุนาโนคอมโพสิต TiO2/ZnO
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Preparation and Characterization of Nanocomposites TiO2/ZnO
ผ่าน
142 ผู้นำเสนอ : นายอนุชิต อนุศรี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยกเลิก
143 ผู้นำเสนอ : นายธนากร รัตนพันธุ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : คุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในห้องปฎิบัติการของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Indoor Air Quality and Environment in Laboratories of Paleontological Research and Education Center of Mahasarakham University
ไม่ผ่าน
144 ผู้นำเสนอ : นางวิจิตรา โพธิสาร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ชื่อผลงานภาษาไทย : การทดสอบประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดียบนโมบายแอพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้การเต้นรำพื้นเมือง เรื่อง เรือมอันเร
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : An evaluation of a mobile multimedia application for learning a folk dancing of Reum An-re
ผ่าน
145 ผู้นำเสนอ : นายพุฒน์ ภาณุวณิชชากร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อผลงานภาษาไทย : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแบ่งส่วนภาพ บนภาพดอกกล้วยไม้รองเท้านารีพันธ์พื้นเมืองของประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Using Image Segmentation Technique on the Image of Orchids Paphiopedilum Native Species of Thailand
ผ่าน
146 ผู้นำเสนอ : ผศ.ทรงกรด พิมพิศาล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศวัฒนธรรมและชนชาติบนเทือกเขาภูพาน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The study and development of an Information System for culture and race on Phuphan mountain range.
ไม่ผ่าน
147 ผู้นำเสนอ : นางสาวธัญญรัตน์ อัศวนนท์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การออกแบบและพัฒนาเรขศิลป์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง กรณีศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Design and development of graphic design to promote urban identity: a case study of Maha Sarakham municipality, Maha Sarakham.
ผ่าน
148 ผู้นำเสนอ : นางสาวสราลี กิจเจริญศักดิ์กุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ศูนย์นวัตกรรมไหม
ยกเลิก
149 ผู้นำเสนอ : นางสาววิชุดา ณ ลำปาง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาโรคเมลิออยโดสิสในแพะในจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่น
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Study of Goat Serum Melioidosis in Mahasarakham province Roi Et province and Khon Kaen province
ผ่าน
150 ผู้นำเสนอ : นางสาวธัญญรัตน์ อัศวนนท์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์องค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Study of Perception of Corporate Identity in Faculty of Architecture Urban Design and Creative Arts, Mahasarakham University to Guideline for Develop the Publication Design.
ผ่าน
151 ผู้นำเสนอ : นางสาวศิวณัฐ คงสวัสดิ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยกเลิก
152 ผู้นำเสนอ : นางจินตนา ชาญวงษ์สนิท
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The development of network Group learning courses Thailand. No matter what kind of word in Thailand. For students in grade 6.
ผ่าน
153 ผู้นำเสนอ : นายอนุสรณ์ กุลวงษ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ชื่อผลงานภาษาไทย : ศึกษาประสิทธิภาพการให้หน่อของไผ่กิมซุงที่ปลูกในสภาพดินลูกรัง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Study on Quality tiller of Pai Kim Sung Grown on Lateritic Soil
ผ่าน
154 ผู้นำเสนอ : ผศ.อนิรุทธ์ โชติถนอม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : อุปกรณ์สำหรับช่วยถ่ายภาพเสมือนจริง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Equipment for virtual images shooting.
ผ่าน
155 ผู้นำเสนอ : นายอุเทน จันละบุตร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในดินในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่างๆ ของลุ่มน้ำชีตอนกลาง
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Potential of Soil Carbon Stocks in Different Land Uses, Central Chi River Basin
ไม่ผ่าน
156 ผู้นำเสนอ : นางสุภาภรณ์ ประทุมชัน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นสมรรถนหลักกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Relationships between Core Competency Focus and Working Efficiency of Supporting staffs of Mahasarakham University
ผ่าน
157 ผู้นำเสนอ : นายจันลา ตู๊จ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลกระทบของคุณภาพเว็บไซต์ที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้าในจังหวัดมหาสารคาม: กรณีศึกษา www.tarad.com
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effects of Website Quality on Customer Satisfaction in Mahasarakham Province: a Case Study of www.tarad.com
ไม่ผ่าน
158 ผู้นำเสนอ : นายสุริยานนท์ พลสิม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผลงานภาษาไทย : สถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Information Technology Usage Status in Local Administrative Organization in a Case Study of Banped Municipality, Maung District, Khon Kaen Province
ผ่าน
159 ผู้นำเสนอ : นายวีระยุทธ มายุศิริ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์การรักษาซ้ำของผู้ป่วยโรคจิตเภทโดยเทคนิคเหมืองข้อมูล
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Developing the Prediction Models for Readmission of Schizophrenia Patients using Data Mining Techniques
ผ่าน
160 ผู้นำเสนอ : นางนาฏยา ลีพรหมมา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การทดสอบแบบจำลองการกำหนดวาระของ Dearing and Rogers บริบทการเมืองไทย ในกรณีร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Test of the Model in Agenda Setting’s Dearing and Rogers , Thai politics context : the amnesty bill in PM Yingluck Chinnawat
ผ่าน
161 ผู้นำเสนอ : นายรุจิภาส เหลื่อมสีจันทร์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ยกเลิก
162 ผู้นำเสนอ : นายนพพล อัคฮาด
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาไทย : บทบาทของผู้แทนราษฎรในการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูระหว่าง พ.ศ. 2536 - 2556
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Roles of Member of Parliament (MP) in the Developing Nongbua Lamphu ,1993-2013.
ผ่าน
163 ผู้นำเสนอ : นายศักรินทร์ นนทพจน์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวการท่องเที่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Relationship between Tourism Expansion and CO2 Emissions in Thailand
ผ่าน
164 ผู้นำเสนอ : นายจิระศักดิ์ ดงแสง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนและการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ของเตาสนาม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Factors Affecting on Thermal Efficiency and CO Emission of Camping Stoves
ผ่าน
165 ผู้นำเสนอ : ดร.กนกพร ไชยอนันต์พร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบชุมเห็ดเทศที่สกัดโดย Soxhlet extraction และ Maceration ในการยับยั้งการเจริญของ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Inhibitory Effect of Senna alata Extracted by Soxhlet extraction and Maceration on Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
ผ่าน
166 ผู้นำเสนอ : ดร.ในตะวัน กำหอม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยทองสุข
ยกเลิก
167 ผู้นำเสนอ : นายประทีป ตุ้มทอง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ยกเลิก
168 ผู้นำเสนอ : นางสาวนิดหน่อย ศรียะวงษ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความต้องการพัฒนามาตรฐานวิชาการของข้าราชการและพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : THE NEED TO DEVELOPMENT ACADEMIC STANDARDS OF PUBLIC VERVANT AND EMPLOYEES UNDER OFFICE OFTHE NON - FORMAL EDUCATION AND FORMAL EDUCATION NAKHON PHANOM PROVINCE
ผ่าน
169 ผู้นำเสนอ : นางสาวพิมลพร พรมสิทธิ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผลงานภาษาไทย : การประเมินความผิดปกติของโครโมโซมปลาช่อน (Channa striata) ในแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบจากน้ำชะมูลฝอยบริเวณพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Chromosomal Aberration Assessment of Snakehead Fish (Channa striata) in Reservoir Affected by Leachate in Municipal Landfill
ผ่าน
170 ผู้นำเสนอ : นายปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลของการใช้เชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพสำหรับหม้อไอน้ำขนาดเล็กความดันต่ำต่อการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง พลังงานจากไอน้ำ ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effect of used biogas fuel for small low pressure boiler on fuel consumption, energy from steam, heat value of fuel and boiler efficiency
ผ่าน
171 ผู้นำเสนอ : นางสาวเมตตา เทียนชนะไชยา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อผลงานภาษาไทย : ระบบฐานข้อมูลกลางเวชระเบียนผู้ป่วยนอก กรณีศึกษาโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Central Database System for Outpatient Medical Record: A Case Study of Rheumatology
ผ่าน
172 ผู้นำเสนอ : นางสาวกมลวรรณ เทศสีหา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผลงานภาษาไทย : การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม GMM Z รุ่น HD สำหรับบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : STRATEGIC MARKETING PLAN OF SATELLITE TELEVISION OF GMM GRAMMY PLC CO.,LTD FOR SUSTAINABLE GROWTH
ผ่าน
173 ผู้นำเสนอ : นายเอกชัย ธีรภัคสิริ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : เทคนิคการสอนเปียโนของรองศาสตราจารย์อัลเบิร์ท ทิว วิทยาลัยดนตรียงเซียวโถ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Piano Teaching Techniques of Associate Professor Albert Tiu at Yong Siew Toh Conservatory of Music, National University of Singapore.
ไม่ผ่าน
174 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การดูดซับสีไดเร็กซ์เรโดยใช้เถ้าแกลบดำ
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Adsorption of Direct Red Dye Using Rice Husk Ash
ผ่าน
175 ผู้นำเสนอ : นายวันพิชิต ศรีสุข
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อผลงานภาษาไทย : กระบวนการสร้างและ พัฒนาเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Process of a Public Minded Youth Creation and Development, Laharnsai District, Burirum Province
ผ่าน
176 ผู้นำเสนอ : นางสาวรัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับบ้านพักอาศัย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Prefabrication Manufacturing Technology for Residential Housing Case study: Real Estate Entrepreneurs in the Private Sector
ไม่ผ่าน
177 ผู้นำเสนอ : ดร.ธนา ยีรัมย์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : โครงสร้างแผ่นกระแสเฮลิโอสเฟียร์และขบวนที่เวียนซ้ำของแอนไอโซโทรปีที่เพิ่มขนาดของรังสีคอสมิกกาแล็กติกในวัฏจักรสุริยะต่ำสุดที่ 23
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Structures of Heliospheric Current Sheet and Recurrent Trains of Enhanced Anisotropy of Galactic Cosmic Rays in the 23rd Solar Minimum Cycle
ผ่าน
178 ผู้นำเสนอ : นางสาวชรินทร์ญา กล้าแข็ง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The development of information center website on faculty of management science at Loei Rajabhat University
ผ่าน
179 ผู้นำเสนอ : นางสาวจันทร์จิรา เหลาราช
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยกเลิก
180 ผู้นำเสนอ : นายนันทพัทธ์ โนนศรีเมือง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาไทย : การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และความเครียด จากงานที่มีต่อประสิทธิภาพองค์กร
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Effect of Perceived Organizational Support, Transformational Leadership and Job Stress on Organizational Efficacy
ผ่าน
181 ผู้นำเสนอ : นางกันยพร ณ อุบล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ยกเลิก
182 ผู้นำเสนอ : นางบุษราคัม บุญกลาง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Comparison of Learning Achievement, Analytical Thinking and Attitudes toward Science Learning of Matthayomsuksa 5 Students between the Organizations of 7E Learning Cycle and Organization of Problem-based Learning Activities
ไม่ผ่าน
183 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดวงใจ ลิ้มอำไพ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนากระบวนการคิดเชิงมโนทัศน์เพื่อบูรณาการวิธีคิดของเด็กไทย : กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Developing Conceptional Thinking Processes of Thinking Integration for Thai Children : A Case Study of Buriram Province.
ผ่าน
184 ผู้นำเสนอ : นายวิชัย จันทร์นุช
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชื่อผลงานภาษาไทย : การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการช่วยในการแก้ไขปัญหาขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน กรณีศึกษาบริษัท ไทย ไทโย จำกัด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Study of Design and Developing Computer Program for Reducing the Duplicated Production Plan Case Study Thai Taiyo Co.,Ltd
ไม่ผ่าน
185 ผู้นำเสนอ : นายภัทรดร จั้นวันดี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยลัยราชภัฏสกลนคร
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเกี่ยวกับการนำระบบ E - learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Attitude and satisfaction of students. Sakon Nakhon Rajabhat University on the system E - learning used for teaching and learning
ผ่าน
186 ผู้นำเสนอ : ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : เคอร์คูมินพัฒนาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียด ในตับหนูไมซ์ที่ถูกแยกเลี้ยงเดี่ยว
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Curcumin improved the expression of stress-related genes in the liver of social isolation mice
ผ่าน
187 ผู้นำเสนอ : นางนันทิดา พลศักดิ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยกเลิก
188 ผู้นำเสนอ : นางสมจิตร สายบุญลี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาโปรแกรมการเรียนตามแนวคิดสมองเป็นฐานที่มีต่อการอ่านจับใจความ การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development of Learning Program through Brain-based Learning Affecting Reading Comprehension, Analytical Thinking, and Attitude towards Thai Learning for Prathomsuksa 3 students
ไม่ผ่าน
189 ผู้นำเสนอ : นางสาริศา บุญแจ่ม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบการบริการสังคม เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Inquiry-based Learning and Service Learning of Mathayomsuksa 3 Students, Entitied Environment and Natural Resources to enhancing Learning Achievement, Analytical Thinking, and Public Mind
ไม่ผ่าน
190 ผู้นำเสนอ : นางสาวสุทธิรักษ์ อ้วนศิริ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยกเลิก
191 ผู้นำเสนอ : นางสิริอร สกุลเดช
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยกเลิก
192 ผู้นำเสนอ : นางวิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การเพิ่มพูนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานของนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้วยกลวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบเฟซบุ๊ก
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Integrated Facebook to enhance English Writing for Job Application among Computer Engineering Students
ผ่าน
193 ผู้นำเสนอ : นายบรรพรต แขวงภูเขียว
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การเตรียมอนุภาคไมโครบรรจุยาของพอลิดี,แอล-แล็กไทด์ผสมกรดเสตียริกและพฤติกรรมการปลดปล่อยยา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Preparation of Drug-loaded Poly(D,L-lactide)/Stearic acid Blend Microparticles and Their Drug Release Behaviors
ผ่าน
194 ผู้นำเสนอ : ดร.วิจิตรา หลวงอินทร์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : Biotechnology Department, Faculty of Technology, Mahasarakham University
ชื่อผลงานภาษาไทย : เมแทบอลิซึมของกลูโคซิโนเลทโดยแบคทีเรียที่แยกได้จากลำไส้ของมนุษย์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The metabolism of glucosinolates by a selection of human gut bacteria
ไม่ผ่าน
195 ผู้นำเสนอ : นางสาวชนัญชิดา แคนไธสง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ผลกระทบของแรงจูงใจในวิชาชีพบัญชีที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Effects of Accounting Professional Motivation on Practices Quality of Tax Auditors in Bangkok
ผ่าน
196 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ซิสิกกา วรรณจันทร์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาเปรียบเทียบการดูดซึมน้ำผ้าทอพื้นเมืองที่ผลิตจากเส้นใยไผ่ ฝ้าย ไหม เพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Study for Comparing Water Absorption of Local Textile made by Bamboo, Cotton and Silk Fibres for Developing Commercial Textile
ผ่าน
197 ผู้นำเสนอ : นางสาวเมธาวี รอตมงคลดี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความหลากหลายของชนิดปลาน้ำจืดในแม่น้ำชี: กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดยโสธร
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Species Diversity of Freshwater Fish in Chi River, Yasothon Province
ไม่ผ่าน
198 ผู้นำเสนอ : นายวีระวัฒน์ ศรีชา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาหม้อผลิตไอน้ำ โดยใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ด
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Development Steam Boiler Using Fire-Wood For Sterilization of Mushroom Propagation Bag
ผ่าน
199 ผู้นำเสนอ : นายณรงค์ ศรีชัยบุญสูง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ชื่อผลงานภาษาไทย : ตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Management Model of Local Administrative for Community Sustainability
ผ่าน
200 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงานภาษาไทย : การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและเทคนิคการประมวลผลภาพสำหรับการวิเคราะห์เมฆทางอุตุนิยมวิทยา
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Using Satellite Data and Image Processing Techniques for Cloud Analysis in Meteorology
ผ่าน
201 ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ศุภวรรณ พรหมเพรา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ชื่อผลงานภาษาไทย : การศึกษาความหลากหลายของยุงในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Study of biodiversity of mosquitoes at Khuan Kreang peat lands, Kreang Sub-District, Cha-Uat District, Nakhon Si Thammarat
ผ่าน
202 ผู้นำเสนอ : นายนิติกร ภู่สุวรรณ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ชื่อผลงานภาษาไทย : ความเครียดของผู้สูงอายุ ในเขตตำบลแห่งหนึ่ง จังหวัดสกลนคร
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The stress of elderly in a district, Sakonnakhon Province
ผ่าน
203 ผู้นำเสนอ : นายถิรเดช พรหมคช
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยกเลิก
204 ผู้นำเสนอ : นางสาวปัทมา เร่งพิมาย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะวิทายศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยกเลิก
205 ผู้นำเสนอ : นายคะนอง พิลุน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนารูปแบบการป้องกันยาเสพติดโดยประชาชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านฮองฮี ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : Participatory Development of the People in Protection for Drug Problems Model : A Case Study Honghee Village, Yangtarad Sub-District, Yangtarad District, Kalasin Province
ไม่ผ่าน
206 ผู้นำเสนอ : ผศ.ปณัยกร บุญกอบ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยกฎหมายและปกครอง
ยกเลิก
207 ผู้นำเสนอ : นางพัทยา หวังสุข
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยกเลิก
ลำดับ ชื่อ-สกุล วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวไพรรินทร์ จิตรี 12 ก.ย. 57
2 นางสาวสกุลกานต์ สิมลา 12 ก.ย. 57
3 นายสุรศักดิ์ บุญแต่ง 12 ก.ย. 57
4 นางสาวพัชรี สิริตระกูลศักดิ์ 12 ก.ย. 57
5 รศ.ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 12 ก.ย. 57
6 ผศ.ดร.เบญจวรรณ ชุติชูเดช 12 ก.ย. 57
7 นายทินกร ราชวงค์ 12 ก.ย. 57
8 นางสาวน้ำฝน กางหอม 12 ก.ย. 57
9 นางสาววิภาพรรณ กาญบุตร 12 ก.ย. 57
10 นางสาวชนาภา นาใจคง 12 ก.ย. 57
11 นางสาวจิราภรณ์ หน่อใหม่ 12 ก.ย. 57
12 นางสาวอารดา กล่อมใจ 12 ก.ย. 57
13 นางสาวทิพยรัตน์ ข่วนกระโทก 12 ก.ย. 57
14 นางสาวเนาวรัตน์ จันทะพงษ์ 12 ก.ย. 57
15 นางสาวนงศ์นุช สุรัตนวดี 12 ก.ย. 57
16 นางสาวจีรนันท์ จันทพร 12 ก.ย. 57
17 นางสาวนงลักษณ์ ผิวผุย 12 ก.ย. 57
18 นางสาวรัตนาภรณ์ เฉลิมศรี 12 ก.ย. 57
19 นางสาวสุกัลยา สีภูทอง 12 ก.ย. 57
20 นางสาวสกุณา บัวเขียว 12 ก.ย. 57
21 นายศุภกิจ ขานทะราชา 12 ก.ย. 57
22 นางสาวรัชนีกร กุรัมย์ 12 ก.ย. 57
23 นายวิรัตน์ รากทอง 12 ก.ย. 57
24 นายศุภกฤษ บุญละคร 12 ก.ย. 57
25 นายพรชัย คำผา 12 ก.ย. 57
26 นายวิทวัส ภูเยี่ยมจิตร 12 ก.ย. 57
27 นางสาวมีนา วรรณรส 12 ก.ย. 57
28 นายผดุงศักดิ์ ศรีวาส 12 ก.ย. 57
29 นางสาวนาถยา สุมามาร 12 ก.ย. 57
30 นางสาวพรพมล ยุระพันธุ์ 12 ก.ย. 57
31 นางสาวทิพวัลย์ สุวรรณชัยรบ 12 ก.ย. 57
32 นางสาวอรอุมา รัตนประเสริฐ 12 ก.ย. 57
33 นางสาวรุ่งนภา คำแข 12 ก.ย. 57
34 นางสาวรัตนา แสงสุข 12 ก.ย. 57
35 นางสาวเมวดี ศรีจำปา 12 ก.ย. 57
36 นางสาวอรทัย บุญพันธ์ 12 ก.ย. 57
37 นางสาวจิราภรณ์ โชคเหมาะ 12 ก.ย. 57
38 นางสาวพัชรี ครองสตรี 12 ก.ย. 57
39 นางสาวเพชรนภา สุพร 12 ก.ย. 57
40 นางสาวเวณุกา ชาติสูญญา 12 ก.ย. 57
41 นางสาวภมรมาศ หัตถสาร 12 ก.ย. 57
42 นางสาวจันทร์เพ็ญ พลอาจทัน 12 ก.ย. 57
43 นางสาวคุณัญญา แสนแสง 12 ก.ย. 57
44 นางสาวธิดารัตน์ พิมบุตย์ 12 ก.ย. 57
45 นางสาวณัฐิยา ไกยนารถ 12 ก.ย. 57
46 นางสาวกัญญาภัทร บัวพินธุ 12 ก.ย. 57
47 นายชัยวุฒิ บัวเนี่ยว 12 ก.ย. 57
48 นางสาวปาริชาต พิสิทากุล 12 ก.ย. 57
49 นางสาววราภรณ์ ทิพย์ธำรงทรัพย์ 12 ก.ย. 57
50 นางสาวหฤทัย โพธฺ์ธานี 12 ก.ย. 57
51 นางสาวเปรมกมล มาลัยพวง 12 ก.ย. 57
52 นางสาวร่วมฤดี พานจันทร์ 12 ก.ย. 57
53 นางสาวขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ 12 ก.ย. 57
54 นายธีระวัช จิบจันทร์ 12 ก.ย. 57
55 นางสาวพรสุดา อุทรักษ์ 12 ก.ย. 57
56 นางสาวเจษดาพร ธรรมดาลพ 12 ก.ย. 57
57 นางสาวชลนา เนาว์โนนทอง 12 ก.ย. 57
58 นางสาวศศิธร เค้าคำ 12 ก.ย. 57
59 นางสาวศิริพร นิบุญธรรม 12 ก.ย. 57
60 นางสาวสุพรรษา ศรีระพงษ์ 12 ก.ย. 57
61 นางสาวมยุรี ดาช่วย 12 ก.ย. 57
62 นายธนะพัฒน์ ทักษิณทร์ 12 ก.ย. 57
63 นางสาวพรรณราย สุขมณี 12 ก.ย. 57
64 นางสาวธีดารัตน์ อยู่แท้กูล 12 ก.ย. 57
65 นายพีรภัทร ห้าวเหิม 12 ก.ย. 57
66 นางสาวปิยนันท์ เป้ากลาง 12 ก.ย. 57
67 นายกิตติศักดิ์ โม้แซง 12 ก.ย. 57
68 นางสาวสุชาวดี ศรีมุงคุณ 12 ก.ย. 57
69 นางสาววรัชยา วรรณภักดิ์ 12 ก.ย. 57
70 นางสาวสิริโฉม ขามธรรมมา 12 ก.ย. 57
71 นางสาวปิยฉัตร ไวคำ 12 ก.ย. 57
72 นางสาวภทรกมลวรรณ ไชยมีเจริญทรัพย์ 12 ก.ย. 57
73 นางสาวสุกัญญา เปาะนอก 12 ก.ย. 57
74 นางสาวรัตนาวดี อาจชมภู 12 ก.ย. 57
75 นางสาววิไลลักษณ์ อุ่นจิตร 12 ก.ย. 57
76 นางสาวศุภลักษณ์ ดวงตา 12 ก.ย. 57
77 นางสาวจันทร์ธิภา บัวกอง 12 ก.ย. 57
78 นางสาวพิมพ์นารา วรบุตร 12 ก.ย. 57
79 นางสาวศศิกาญจน์ หาญชาติ 12 ก.ย. 57
80 นางสาวกัญญารัตน์ จูวัฒนสำราญ 12 ก.ย. 57
81 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ตลอดโพษ์ 12 ก.ย. 57
82 นางสาวรุจิรา ดิเรกศรี 12 ก.ย. 57
83 นายสุทัศน์สรรค์ สันทัด 12 ก.ย. 57
84 นายรัฐพันธ์ แสงลุน 12 ก.ย. 57
85 นางสาวสกาวรัตน์ หล้าคำภา 12 ก.ย. 57
86 นายอภิวัฒน์ ตุ่นลำ 12 ก.ย. 57
87 นายภานุพงษ์ ทาโพธิ์ 12 ก.ย. 57
88 นางสาวกัลยาณี จิราธิวัฒนาณุกุล 12 ก.ย. 57
89 นางสาวเบญญาภา จอมไธสง 12 ก.ย. 57
90 นางสาวพรสวรรค์ ปุณริบูรณ์ 12 ก.ย. 57
91 นางสาวเบญจพร ตะคอนรัมย์ 12 ก.ย. 57
92 นางสาวมณทิชา เทียมคำ 12 ก.ย. 57
93 นายอนุสรณ์ วันทา 12 ก.ย. 57
94 นางสาวนภาพร เจริญพันธ์ 12 ก.ย. 57
95 นางสาวศิริวรรณ แผ่นทอง 12 ก.ย. 57
96 นางสาวภัทรา กับพะวงค์ 12 ก.ย. 57
97 นางสาวอุมาวดี แจ่มศรี 12 ก.ย. 57
98 นางสาวประภัสรา หาญละคร 12 ก.ย. 57
99 นายจักรพงษ์ ทองคำ 12 ก.ย. 57
100 นางสาววนิพร กองณรงค์ 12 ก.ย. 57
101 นางสาวพัทธชนก พุทธมนต์สิงห์ 12 ก.ย. 57
102 นางสาวสาวิกา สามารถงาน 12 ก.ย. 57
103 นายวัฒนา โคตรทัศน์ 12 ก.ย. 57
104 นางสาวณัฐกานท์ ภูผิวเดือน 12 ก.ย. 57
105 นางสาวณัฐรุจา ไชยคำภา 12 ก.ย. 57
106 นายนันทพงศ์ มงคลแก้วเลิศ 12 ก.ย. 57
107 นางสาวศรีแพร โมรานอก 12 ก.ย. 57
108 นางสาวเพ็ญฤทัย วิรุณพันธ์ 12 ก.ย. 57
109 นางสาวจุฑารัตน์ นาคดี 12 ก.ย. 57
110 นางสาวนูรยานี บุกะอะ 12 ก.ย. 57
111 นายสมศักดิ์ น้ำทอง 12 ก.ย. 57
112 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีสร้อย 12 ก.ย. 57
113 นางสาวยลดา เวียงคำ 12 ก.ย. 57
114 นางสาวฑิฆัมพร สิเนหะวัฒนะ 12 ก.ย. 57
115 นางสาวรัฐวรรณ ชัยธนาราวิสิฐ 12 ก.ย. 57
116 นางสาวพรศิริ สอนลิลา 12 ก.ย. 57
117 นางสาวสุพัฒตรา พากเพียร 12 ก.ย. 57
118 นางสาวสุธิดา สอนสืบ 12 ก.ย. 57
119 นางสาวบุรีรัตน์ ผลสุข 12 ก.ย. 57
120 นางสาวเสาวลักษณ์ ผลศิริ 12 ก.ย. 57
121 นางสาวจันทร์งาม ประกอบตระกูล 12 ก.ย. 57
122 นางสาวกมลชนก ปริปุณณะ 12 ก.ย. 57
123 นางสาวสุนิสา กัญญาวงศ์ 12 ก.ย. 57
124 นายธนพล นามลัย 12 ก.ย. 57
125 นางสาวกนกกาญจน์ ขวัญพรหม 12 ก.ย. 57
126 นายเอกลักษณ์ สมสิงห์ 12 ก.ย. 57
127 นางสาวณัฐวิภา อุดชุมนารี 12 ก.ย. 57
128 นายปฐมพร แสงสว่าง 12 ก.ย. 57
129 นางสาวชนนิการต์ ฉ่ำเมืองปักษ์ 12 ก.ย. 57
130 นายธนาธิป แสนพินิจ 12 ก.ย. 57
131 นายบูรณ์ยวิชญ์ วรสิงห์ 12 ก.ย. 57
132 นางสาวลักขณา คณาศรี 12 ก.ย. 57
133 นางสาวมัณทนา วงษ์สุนระเมธ 12 ก.ย. 57
134 นางสาวปทุมทอง บัวละคร 12 ก.ย. 57
135 นายชัยวัฒน์ ไพรบึง 12 ก.ย. 57
136 นางสาวอัจฉริยา ประวันเณย์ 12 ก.ย. 57
137 นางสาวภัทรีญา สุมนาพันธ์ 12 ก.ย. 57
138 นางสาวละอองดาว อัมบัส 12 ก.ย. 57
139 นางสาวพิมพ์ประภัสสร ปู่หลุ่น 12 ก.ย. 57
140 นายณัฐกิตติ์ ทาบุราญ 12 ก.ย. 57
141 นางสาวณัฐพร ลีนวิภาต 12 ก.ย. 57
142 นางสาวสุภาพร วรวงศ์ 12 ก.ย. 57
143 นางสาววรรณิสา สุภโส 12 ก.ย. 57
144 นางสาววิภาณี มุมแดง 12 ก.ย. 57
145 นางสาวกนกวรรณ วรชินา 12 ก.ย. 57
146 นางสาวสุภารัตน์ สุขแสง 12 ก.ย. 57
147 นางสาวปาริชาต มณีทำ 12 ก.ย. 57
148 นางสาวกิติยา รื่นคำ 12 ก.ย. 57
149 นางสาวสุภาพรรณ อิติวุตตา 12 ก.ย. 57
150 นางสาวณัฐสุดา ขันขวา 12 ก.ย. 57
151 นางสาวสุภาพร ทองแฉล้ม 12 ก.ย. 57
152 นางสาวสุพัตรา แก้วเมือง 12 ก.ย. 57
153 นางสาวเพ็ญลักษณ์ ศิริวานก 12 ก.ย. 57
154 นางสาวเจนจิรา พจนา 12 ก.ย. 57
155 นางสาวสุลักขณา ขันประกอบ 12 ก.ย. 57
156 นางสาวสุทัตตา พงศ์พรทรัพย์ 12 ก.ย. 57
157 นางสาวอามิเน๊าะ ดีสะเอะ 12 ก.ย. 57
158 นางสาวรุ่งตะวัน ภูมิคอนสาร 12 ก.ย. 57
159 นางสาวธิดาพร บับพาน 12 ก.ย. 57
160 นางสาวอโนชา วงศ์พัน 12 ก.ย. 57
161 นางสาวนิสามณี ศรีบุญเรือง 12 ก.ย. 57
162 นางสาวธัญญา แว่นระเว 12 ก.ย. 57
163 นางสาวพรไพลิน งาคชสาร 12 ก.ย. 57
164 นางสาวดาราวรรณ รัตนศรี 12 ก.ย. 57
165 นางสาวนิรชา ลาดหิบ 12 ก.ย. 57
166 นายพิรพันธ์ ทองส่งโสม 12 ก.ย. 57
167 นายวโรดม อัคนิจ 12 ก.ย. 57
168 นายธันยโสภาคย์ มั่งศิริ 12 ก.ย. 57
169 นายเวนิช แพงแซง 12 ก.ย. 57
170 นายคณิต ชนิดพันธ์ 12 ก.ย. 57
171 นายแทนไท มัฐผา 12 ก.ย. 57
172 นางสาวสุพินตรา วัฒนานุสิทธฺ์ 12 ก.ย. 57
173 นางสาวธนัชพร บัวหุ่ง 12 ก.ย. 57
174 นางสาวจุณามาส พุ่มนุ่ม 12 ก.ย. 57
175 นางสาวศศิพิมพ์ ดวงแพงมาศ 12 ก.ย. 57
176 นายพีรพงษ์ สิริวันต์ 12 ก.ย. 57
177 นายวสันต์ ด้วงคำจันทร์ 12 ก.ย. 57
178 นางสาวสุดาทิพย์ อิทร์ชื่น 12 ก.ย. 57
179 นางกนกพร กุลวงษ์ 12 ก.ย. 57
180 นางสาวธิดารัตน์ ขวัญสวัสดิ์ 12 ก.ย. 57
181 นายสิทธิเดช หมอกมีชัย 12 ก.ย. 57
182 นายประหยัด ไชยนามล 12 ก.ย. 57
183 นายอดิศักดิ์ สุทธิประภา 12 ก.ย. 57
184 นางสาวอรอุมา สงชะวา 12 ก.ย. 57
185 นางสาวกนิษฐา นามใหม่ 12 ก.ย. 57
186 นายไพศาล วงศ์กระโซ่ 12 ก.ย. 57
187 นางประภัสสร บุษหมั่น 12 ก.ย. 57
188 นางสาวพีรยา โชติถนอม 12 ก.ย. 57
189 นางสาวชลาธร ถาวรสวัสดิ์ 12 ก.ย. 57
190 นางสาวปริศนา หงส์จุมพล 12 ก.ย. 57
191 นางสาวพนิดา โฮมฮัก 12 ก.ย. 57
192 นางสาวศุภลักษ์ ราตรีพรทิพย์ 12 ก.ย. 57
193 นายธีรวัฒน์ จันทะโมคา 12 ก.ย. 57
194 นายสาน วิไล 12 ก.ย. 57
195 นายปราโมทย์ รังศรี 12 ก.ย. 57
196 นางสาวพรพิมล ระวันประโคน 11 ก.ย. 57
197 นางสาวจุทามาส คชโคตร 11 ก.ย. 57
198 นางกฤตยา แสนศักดิ์ 11 ก.ย. 57
199 นางแจ่มจันทร์ รีละชาติ 11 ก.ย. 57
200 นางสาวกาญจนา จิตกังวัน 11 ก.ย. 57
201 นางกฤติยา จงรักษ์ 11 ก.ย. 57
202 นายพิชิตทอง ครองพลขวา 11 ก.ย. 57
203 นางสาวเจษฎา ฤทะิ์ศรีบุญ 11 ก.ย. 57
204 นายกฤษณุ ปะทานัง 11 ก.ย. 57
205 นายวัชรพงษ์ ราคาแพง 11 ก.ย. 57
206 นายรัฐพงษ์ มะพันธ์ 11 ก.ย. 57
207 นางสาวศุภากร พวงยอด 11 ก.ย. 57
208 นางสาวมัทยาภรณ์ รังษีคาร 11 ก.ย. 57
209 นางสาวขนิษฐา กฤษวี 11 ก.ย. 57
210 นางสาวพัชรียา ศรีประทุม 11 ก.ย. 57
211 นายภานุวัฒน์ เวทำ 11 ก.ย. 57
212 นายปรเมศวร์ วงส์ชาชม 11 ก.ย. 57
213 นายสุชินวัตร ยังสุข 11 ก.ย. 57
214 นางโสภิดา ยงยอด 11 ก.ย. 57
215 นางสาวทอรุ้ง ประนิล 11 ก.ย. 57
216 นางสาวพรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์ 11 ก.ย. 57
217 นางสาววชิราภรณ์ วรรณโชติ 11 ก.ย. 57
218 นายวิทยา จารุพูนผล 11 ก.ย. 57
219 นางสาวพันธิพา แทนกุดเรือ 11 ก.ย. 57
220 นายสมพร แก้วทอง 11 ก.ย. 57
221 รศ.ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 11 ก.ย. 57
222 นางสาวราตรี โสโพธิ์ 11 ก.ย. 57
223 นางสาวสิริสุดา สิริภักดิ์ 11 ก.ย. 57
224 นางรวิวรรณ พลบำรุง 11 ก.ย. 57
225 นางนงลักษณ์ วิริยะพงษ์ 11 ก.ย. 57
226 นางสาวพรรณี แก้วบุญเรือง 11 ก.ย. 57
227 นางสาวจันทร์สุดา การดี 11 ก.ย. 57
228 นายอัครพงษ์ ดีกัณกง 11 ก.ย. 57
229 นางสาวอรจิรา ตั้งอิสระภาพ 11 ก.ย. 57
230 นางสาวพิชญาภา อะเวลา 11 ก.ย. 57
231 นางสาวชณิดาภา วุฒิพันธ์ 11 ก.ย. 57
232 นางขวัญใจ ศุกรนันทน์ 11 ก.ย. 57
233 นายพรชัย อุทรักษ์ 11 ก.ย. 57
234 นางสาวอรปรียา เวียงอินทร์ 11 ก.ย. 57
235 นางสาวสุวรรณ โสระมัด 11 ก.ย. 57
236 นางสาวนันทวรรณ ทิพยเนตร 11 ก.ย. 57
237 ผศ.ดร.สุจิตตา สุระภี 11 ก.ย. 57
238 นางวิภาวดี ได้ผลมาก 11 ก.ย. 57
239 นางสาวปภาดา จันทะคาม 11 ก.ย. 57
240 นางสาวสุนารี เกตุจังหรีด 11 ก.ย. 57
241 นางสาวอรพิน จันตะแสง 11 ก.ย. 57
242 นางสาวหทัยทิพย์ ศรีหาหนู 11 ก.ย. 57
243 นางสาวชลธิชา ลุนสำโรง 11 ก.ย. 57
244 นายพิมเสน บัวระภา 11 ก.ย. 57
245 นางสาวลลิตา แสงจันดา 11 ก.ย. 57
246 นางสาวจิราภา บุติมาลย์ 11 ก.ย. 57
247 นางสาวหทัยรัตน์ แย้มยวน 11 ก.ย. 57
248 นางสาวกันธารัตน์ อยู่ทน 11 ก.ย. 57
249 นางสาวอมรรัตน์ เจือสุข 11 ก.ย. 57
250 นางสาวสุภัคศิริ คำก้อน 11 ก.ย. 57
251 นางสาวจิราภรณ์ แสงวงศ์ 11 ก.ย. 57
252 นางสาวชัชฎาภรณ์ รักษาพวก 11 ก.ย. 57
253 นางสาวLu Xiaoqin 11 ก.ย. 57
254 นายสมัย ลาประวัติ 11 ก.ย. 57
255 นายกำพล เข็มทอง 11 ก.ย. 57
256 นางวรรณี สมัปปิโต 11 ก.ย. 57
257 นางสาวอุไรวรรณ กุมลภพ 11 ก.ย. 57
258 นางนฤมล วงหาแทน 11 ก.ย. 57
259 นายณัฐพงษ์ ประทุมชัน 11 ก.ย. 57
260 นายธัญญา สังขพันธานนท์ 11 ก.ย. 57
261 นางสาวสันศนีย์ มะชิมะ 11 ก.ย. 57
262 นางสาวสิริยาภรณ์ แสงอรุณ 11 ก.ย. 57
263 นายอณวัตร ทองพันชั่ง 11 ก.ย. 57
264 นายภานุพงษ์ คงสวัสดิ์ 11 ก.ย. 57
265 นายวิชาภรณ์ เลิศวีรพล 11 ก.ย. 57
266 นายวีระชัย สายจันทา 11 ก.ย. 57
267 นางสาวมัลลิกา สระศรี 11 ก.ย. 57
268 นางสาวชลลดา ไม้งาม 11 ก.ย. 57
269 นายเกื้อกูล สายธิไชย 11 ก.ย. 57
270 นายสุรศักดิ์ สุเทวี 11 ก.ย. 57
271 นางอิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล 11 ก.ย. 57
272 นายปกรณ์่เกียรติ ุสุทธิประภา 11 ก.ย. 57
273 นายนิวัฒน์ เทอดวงศ์วิโรจน์ 11 ก.ย. 57
274 นายสุรพล ยินดี 11 ก.ย. 57
275 นายสุรศักดิ์ วิเศษดอนหวาน 11 ก.ย. 57
276 นางสาวภัทร์ลดา สุธรรมวงศ์ 11 ก.ย. 57
277 นายคมสันต์ พิมพ์หล่อ 11 ก.ย. 57
278 นางสาวูธรพร บุศย์น้ำเพชร 11 ก.ย. 57
279 นางสาวเพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ 11 ก.ย. 57
280 นางสาวอุไรวรรณ แซ่ว่อง 11 ก.ย. 57
281 นายสุรพล ยอดศิริ 11 ก.ย. 57
282 นางสาวพิศมัย หอมจำปา 11 ก.ย. 57
283 นายโชคชัย วิริยะพงษ์ 11 ก.ย. 57
284 นางสาวเสาวลักษณ์ ทูลธรรม 11 ก.ย. 57
285 นายอภิวัฒน์ โพธิ์สาน 11 ก.ย. 57
286 นางสาวเอริกา พฤฒิกิตติ 11 ก.ย. 57
287 นายยุรนันท์ โสมณวัตร 11 ก.ย. 57
288 นางสาวปัณณพร ปิณฒวิรุจน์ 11 ก.ย. 57
289 นายเทพรัตน์ โคตรมงคล 11 ก.ย. 57
290 นางชฎาพร เสนาคุณ 11 ก.ย. 57
291 นายนิธิศ นามชารี 11 ก.ย. 57
292 นางสาวอนุธิดา ศรีภิรมย์ 11 ก.ย. 57
293 นายวีรภัทร พิพัฒน์ธาดานุกูล 11 ก.ย. 57
294 นางสาวรัตนา หอมวิเชียร 11 ก.ย. 57
295 นายสาทิศ เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ 11 ก.ย. 57
296 นายจรัญ รัตนทิพย์ 11 ก.ย. 57

ผู้สนับสนุน