| เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ

หลักการและเหตุผล
          มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางวิชาการทุกแขนงแก่ประชาชนในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ในการมุ่งเน้นการ ผลิตบัณฑิตตามเป้าประสงค์ สร้างผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำสู่การปฏิบัติได้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้พันธกิจที่สำคัญ 5 ประการ คือ
             1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีคุณภาพมาตรฐาน สากล
             2. สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
             3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชน
             4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน
             5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ในการบริหารทุกภาคส่วนและสามารถตรวจสอบได้ จากวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นแหล่งสะสมขององค์ความรู้ในทุกด้านมาอย่างยาวนาน ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่และเป็นการสร้างเวทีและโอกาสในการแสดงผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัย อีกทั้งเป็นการผลักดันการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านวิชาการให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแก่บุคคลภายนอก กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัด โครงการการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 10 ขึ้นภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10 : MSU to world class โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป อันจะเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ก่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการวิจัยให้บรรลุตามปรัชญา พันธกิจ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
          2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ นำมาสู่การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์กรและบุคคล
          3. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดนักวิชาการ นักศึกษาในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง
          4. เพื่อเป็นการเวทีในการจัดแสดงผลงาน/ชิ้นงานวิจัยเพื่องานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นงานของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความสอดคล้องกับแผนงานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของรัฐบาลไทย

ผู้สนับสนุน