| กรุณากรอกข้อมูลงานวิจัย !

        ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอผลงานวิจัยในงาน "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10" ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ แต่มีบางท่านยังไม่บันทึกข้อมูล และแนบเอกสารงานวิจัยที่ท่านจะนำเสนอ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะปิดรับสมัครในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 นี้         จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเข้าไปบันทึกข้อูลงานวิจัยของท่าน โดยใช้ Email และ password ที่ท่านใช้ลงทะเบียนในครั้งแรกเข้าไปบันทึกข้อมูล หากมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ กรุณาติดต่อ นายจรัญ รัตนทิพย์ (Tel : 094-2861352)

ผู้สนับสนุน