| กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

ติดต่อ/สอบถาม

ตั้งอยู่บนโรงอาหารกลาง(เก่า) ชั้น 2
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 04-3754-416
เบอร์ภายใน
- งานวิจัย : 1756
- งานวารสาร : 1754
- งานบริการวิชาการ : 1757

ผู้ประสานงานหลัก

ผู้ประสานงานการจัดโครงการ
- ปรมาภรณ์ บุตรมารศรี
- แพรวพัชรา หอมหวล
ผู้ประสานงานการส่งผลงาน
- ชัญญา สุขะเสนา
- จิรารัตน์ ภูสีฤทธิ์
ผู้ประสานงานระบบลงทะเบียน
- นายจรัญ รัตนทิพย์

ผู้สนับสนุน