ติดต่อเรา

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชั้น 2 โรงอาหารกลางเก่า ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ :  043-754416
E-mail:research at msu.ac.th

____

Division of Research Facilitation and Dissemination
Mahasarakham University
2nd Floor The old Center cafeteria.  Karmreang. Kantharawichai District. Mahasarakham Province.
Thailand 44150
Tel :  043-754416