วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บรรณาธิการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการr