Home / ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

8

ประวัติความเป็นมา

 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้อนุมัติให้จัดตั้งภายใต้ชื่อโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ หรือ โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นสถานีดำเนินการด้านเกษตร และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติสำหรับนิสิตสาขาเกษตรศาสตร์ โดยใช้สถานที่ดำเนินการชั่วคราวภายในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนคณาสวัสดิ์เทคโนโลยี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม แต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ โรงเรือน สิ่งก่อสร้าง และแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ จึงย้ายสถานที่ดำเนินการไปยัง “โคกหนองขวาง” ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ให้เป็นพื้นที่ถาวร โดยเน้นหนักด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อรองรับการเรียน การสอน วิจัย และบริการวิชาการ ให้แก่คณะหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ประสงค์ใช้บริการ

      พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เป็น ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมีฐานะเป็นกลุ่มงานหนึ่งภายใต้โครงสร้างกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน