0%

ลิงค์การให้บริการของ คลินิกเทคโนโลยี

             

ข้อมูลข่าวสารจาก คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ส่งมอบแผนผังแม่บทเกษตรกรรมอินทรีย์ต้นแบบแก่ชุมชน

คลินิกเทคโนโลยีมหาลัยมหาสารคาม นำผลงานวิจัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 18 จังหวัดร้อยเอ็ด”

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่การประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่การประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. เข้าร่วม “ค่ายนวัตกรรมการออกแบบสิ่งทอนาโน” ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่ติดตามและประเมินโครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ของเสียในชุมชน ปี 2560

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)”

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามและสังเกตการณ์โครงการคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ “การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ขยะอินทรีย์และของเสียในชุมชน”

1 2 3 4 5 6