0%

ลิงค์การให้บริการของ คลินิกเทคโนโลยี

             

ข้อมูลข่าวสารจาก คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

“คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” จัดนิทรรศการเข้าร่วม “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”

 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่ติดตามและสังเกตการณ์โครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประชุมชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ของผู้เสนอขอทุนคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเมินโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

คลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมหารือ ค่ายนวัตกรรมออกแบบผ้านาโน ประจำปีงบประมาณ 2561

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560

คลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมการจัดค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการส่งมอบโครงการให้กับชุมชนภายใต้โครงการ “การจัดทำผังแม่บทเพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมต้นแบบ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”

1 2 3 4 5 6