ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและการใช้ประโยชน์จากหอยเชอรี่

tanongsak

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี 

02msu_color

ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์/อาหารสัตว์/ปุ๋ยชีวภาพ

sununta

ผศ.ดร.สุนันทา  เลาวัณย์ศิริ   

aisaraporn

อ.ดร.อิสราภรณ์  สมบุญวัฒนกุล

02msu_color

ผศ.ดร.พีระยศ  แข็งขัน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์

preecha

ผศ.ปรีชา ศรีประภาคาร

wutisart

อ.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ

sununta

ผศ.ดร.สุนันทา  เลาวัณย์ศิริ

การผลิตและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร

tanongsak

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  มูลตรี

sumpun

ศ.ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช 

jukkamath

ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช

supun

ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

การพัฒนาการเลี้ยงไหม และพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นไหม

wunraya

รศ.ดร.วัลยา สุทธิขำ

02msu_color

บุคลากรของศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

เทคโนโลยีและเทคนิคการทอผ้า

gasorn

อ.ศิริลักษณ์ วงษ์เกษม

การตรวจสอบพันธุ์ข้าว และพัฒนาพันธุ์ข้าวอินทรีย์

02msu_color

ผศ.ดร.พีระยศ  แข็งขัน

การออกแบบสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง

chutya

อ.ชัญญา ทองสวัสดี

parichat

อ.ปาริชาติ ศรีสนาม

การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

panarut

ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี

vipawee

ผศ.ดร.วิภาวี ไทเมืองพล

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร/การแปรรูปอาหาร/การถนอมรักษาอาหาร

sumonwun

อ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ

การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

02msu_color

บุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

02msu_color

บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน