ติดต่อเรา

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น 2

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์: 04375-4416 ภายใน 1756,1757  โทรสาร:043754416

website: http://research.msu.ac.th

Emil:info@research.msu.ac.th