บทบาทของคลินิกเทคโนโลยี

  1.  เป็นศูนย์ประสานงานและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและบริการข้อมูลกับชุมชน
  2. เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับชุมชน
  3. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี