โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนการผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

“คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ได้เดินทางไปเข้าร่วม “โครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)”

การจัดประชุมหารือแผนการดำเนินงาน “การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563”

“คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ได้เดินทางไปเข้าร่วม “โครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วมงานแถลงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

ผศ.ดร.ธีรยุทธชาติชนะยืนยง ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยงเดินทางไปเยี่ยมหมู่บ้านเหล่าจั่น : หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินในปี พ.ศ.2561

ลงพื้นที่ประเมินโครงการบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน ปี 2562 โครงการ “สารสนเทศการใช้ยาในฟาร์มโคนม เพื่อน้ำนมปลอดภัย ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับมอบโล่ จาก รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1 2 3 4