0%

ลิงค์การให้บริการของ คลินิกเทคโนโลยี

             

ข้อมูลข่าวสารจาก คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมหารือ ค่ายนวัตกรรมออกแบบผ้านาโน ประจำปีงบประมาณ 2561

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560

คลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมการจัดค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการส่งมอบโครงการให้กับชุมชนภายใต้โครงการ “การจัดทำผังแม่บทเพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมต้นแบบ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ส่งมอบแผนผังแม่บทเกษตรกรรมอินทรีย์ต้นแบบแก่ชุมชน

คลินิกเทคโนโลยีมหาลัยมหาสารคาม นำผลงานวิจัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 18 จังหวัดร้อยเอ็ด”

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่การประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่การประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)”

1 2 3