แผ่นพับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


แผ่นพับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 

nuangkana0021 nuangkana0022


ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คนไทย และทุกหน่วยงานของชาติจะต้องให้ความสําคัญในการทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาให้เป็นสมบัติของประเทศชาติ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดความชื่นชมความดีงามของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์  ทั้งนี้ ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมถือเป็นหนึ่งภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาการจัดการศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันการศึกษา จึงต้องมีภารกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่นเดียวกับ  การจัดการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมให้กับนิสิต การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล การบูรณาการกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดประสานไปกับกิจกรรมการเรียน  การสอน  การวิจัย การบริการวิชาการและกระบวนการพัฒนาการศึกษา เป็นต้น  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน และได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยส่งเสริมและสร้างความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอีสานให้กับนิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป  สังคม  และชุมชน  เช่น โครงการตามประเพณี 12 เดือนของไทย โครงการบูรณสถานที่เป็นศิลปวัฒนธรรมของอีสาน การฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนให้มีการอนุรักษ์รักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา การพัฒนาฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสมผสานการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมต่างๆ อีกทั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในภาคอีสานและอยู่ในชุมชนที่มีศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม  วิถีการดำรงชีวิตแบบพื้นบ้าน  และขนบธรรมเนียมที่ดีงามหลากหลายควรค่าแก่การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ปกป้อง  และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายของประเทศ  และทิศทางตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564) จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางและเป็นกลไกในการผลักดัน  ขับเคลื่อนการอนุรักษ์  ฟื้นฟู ปกป้องศิลปะและวัฒนธรรม และการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายของแผนบริหารราชการแผ่นดิน และให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด และต้องสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ


nuangkana002  (แผ่นพับ)


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *