ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2560


ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.2560


คำนำ


การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นยุทธศาสตร์และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน และการปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทและความเชี่ยวชาญของคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการบูรณาการด้านการเรียนการสอนระหว่างคณะ/หน่วยงาน และระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดทำแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี   พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการจัดทำแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.2560


บริบทองค์กร (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)


ปรัชญา


      ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน


พันธกิจ


1จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

3ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

4อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน


วิสัยทัศน์


        เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล


คําอธิบายวิสัยทัศน์ :


  1. เป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึง หาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถ ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพและได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  1 ใน 10 ของประเทศ 

     2. บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล หมายถึง การผสมผสานองค์ความรู้จากท้องถิ่น และองค์ความรู้วิชาการ ที่ยกระดับมาตรฐานสู่สากลตลอดจนได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน


แนวทางการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม


ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา/หน่วยงาน นำความรู้และประสบการณ์ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสอดแทรกและเชื่อมโยงเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตในด้านการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนำลงสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2560


หลักการและความเป็นมา


ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คนไทย และทุกหน่วยงานของชาติจะต้องให้ความสําคัญในการทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาให้เป็นสมบัติของประเทศชาติ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดความชื่นชมความดีงามของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์  ทั้งนี้ ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมถือเป็นหนึ่งภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาการจัดการศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันการศึกษา จึงต้องมีภารกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่นเดียวกับ  การจัดการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมให้กับนิสิต การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม    ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล การบูรณาการกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดประสานไปกับกิจกรรมการเรียน  การสอน  การวิจัย การบริการวิชาการและกระบวนการพัฒนาการศึกษา เป็นต้น  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน และได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยส่งเสริมและสร้างความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอีสานให้กับนิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป  สังคม  และชุมชน  เช่น โครงการตามประเพณี 12 เดือนของไทย โครงการบูรณสถานที่เป็นศิลปวัฒนธรรมของอีสาน การฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนให้มีการอนุรักษ์รักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา การพัฒนาฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสมผสานการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมต่างๆ อีกทั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในภาคอีสานและอยู่ในชุมชนที่มีศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม  วิถีการดำรงชีวิตแบบพื้นบ้าน  และขนบธรรมเนียมที่ดีงามหลากหลายควรค่าแก่การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ปกป้อง  และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายของประเทศ  และทิศทางตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564) จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางและเป็นกลไกในการผลักดัน  ขับเคลื่อนการอนุรักษ์  ฟื้นฟู ปกป้องศิลปะและวัฒนธรรม และการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายของแผนบริหารราชการแผ่นดิน และให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด และต้องสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3 ประเภท ดังนี้

    1. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

    ​2. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า มุ่งเน้นกลุ่มคณะที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และมุ่งเน้นกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

    ​3โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นกลุ่มคณะที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี    โดยมุ่งจัดสรรทุนในภาพรวมของคณะ หรือการบูรณาการข้ามหลักสูตร / คณะ ทั้งในระดับภายในคณะและข้ามคณะ


วัตถุประสงค์


1. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู  และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากทุนทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยและ/หรือการบริการวิชาการ

 ​


กรอบประเด็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


กรอบประเด็นด้านยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


1. การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ประเพณี ๑๒ เดือน

2. การอบรม หรือถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม

3. การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และการแสดงออกตามศาสตร์ของศิลปวัฒนธรรมแขนงนั้นๆ

4. การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหรือนวัตกรรมผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

5. ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน

6. การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7. มุ่งเป้าตามประเด็นและนโยบายของมหาวิทยาลัยและจังหวัด


2. กรอบประเด็นเชิงพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

  ​2.1 กลุ่มเป้าหมายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 กลุ่ม ได้แก่

    2.1.1 นิสิตปัจจุบัน

    2.2.อาจารย์/บุคลากร

    2.2.สังคมและชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นเขตจังหวัดมหาสารคามหรือจังหวัดใกล้เคียง

  ​2.2 สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม อาจจัดขึ้นในพื้นที่ดำเนินโครงการและในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

​  2.จากความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนดำเนินโครงการ เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

  ​2.โครงการ/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจเป็นโครงการแบบให้เปล่า โครงการที่เก็บค่าลงทะเบียนบางส่วน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย หรือเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กร/หน่วยงานภายนอกก็ได้

​  2.5 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย


การกำกับติดตามและประเมินผล


1. ทุกโครงการหรือกิจกรรมจัดทำรายงานสรุปผลโครงการและจัดส่งกองส่งเสริมการวิจัยฯ

2. กองส่งเสริมการวิจัยฯ สรุปผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนงานโครงการต่อมหาวิทยาลัย

3. จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการหลังสิ้นปีงบประมาณที่หมาวิทยาลัยมหาสารคาม

การดำเนินโครงการและการรายงานผล


1. การพัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ปรากฏในคำรับรองการปฏิบัติราชการ

2. ให้คณะ/หน่วยงาน ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม ดำเนินโครงการ/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามแผนงาน ทั้งนี้การจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ/หน่วยงาน เป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินงานภายใน 30 วันนับจากวันเสร็จสิ้นโครงการ


การดำเนินโครงการ / กิจกรรม


1. การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ประเพณี ๑๒ เดือน

เป็นกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น ฮีตสิบสอง ซึ่งเป็นประเพณีประจำเดือน ประกอบด้วย เดือนอ้ายบุญเข้ากรรม เดือนยี่บุญคูณลาน เดือนสามบุญข้าวจี่ เดือนสี่บุญผะเหวด เดือนห้าบุญสงกรานต์ เดือนหกบุญบั้งไฟ เดือนเจ็ดบุญซำฮะ เดือนแปดบุญเข้าพรรษา เดือนเก้าบุญข้าวประดับดิน เดือนสิบบุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษา เดือนสิบสองบุญกฐิน ลักษณะกิจกรรมเป็นการนำเสนอให้เห็นขั้นตอนและกระบวนการตามแบบอย่างอันดีงามของท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นการดำเนินการร่วมกับชุม หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งนี้ให้แต่ละคณะเลือกตามความประสงค์ว่าต้องการจะจัดบุญเดือนใด และในหนึ่งบุญจะร่วมกันหลายคณะก็ได้ (ในแต่ละเดือนหากมีหลายหน่วยงาน ให้จัดพร้อมกันทั้งหมด ทั้งในส่วนนิสิต บุคลากร ทั้งส่วนงานจากงบฯของคณะและงานจากงบฯส่วนกลางของมหาวิทยาลัย)

​2. การอบรม หรือถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นกิจกรรมการจัดอบรม หรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการผลิตชิ้นงาน อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆ เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปพัฒนางาน หรือพัฒนาเป็นอาชีพได้ ลักษณะการอบรมจัดเป็นหลักสูตร มีเนื้อหา กระบวนการ  และระยะเวลา ตามความเหมาะสม(จัดทำเป็นกลุ่มหรือท่านเดียวก็ได้ กรณีอาจารย์ท่านเดียวต้องมีนิสิตร่วมดำเนินการด้วย)

3. การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และการแสดงออกตามศาสตร์ของศิลปวัฒนธรรมแขนงนั้นๆ

เป็นกิจกรรมในลักษณะการค้นความ รวบรวม แปล และเรียบเรียงข้อมูลความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีกระบวนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้อ้างอิงทางวิชาการได้ โดยการดำเนินงานใช้กระบวนการทางวิชาการ และผลงานที่ออกมาจะเป็นรูปเล่มหนังสือ มัลติมีเดีย หรือเป็นฐานข้อมูลดิจิทัล (จัดทำเป็นกลุ่มหรือท่านเดียวก็ได้ กรณีอาจารย์ท่านเดียวต้องมีนิสิตร่วมดำเนินการด้วย) มีผลงานที่เป็นเชิงบวก มีสุนทรีย์

4. การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหรือนวัตกรรมผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นกิจกรรมในลักษณะการพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เคยมีอยู่แล้วในชุมชนต่างๆ ให้มีคุณภาพดีขึ้น หรือการประยุกต์งานที่มีอยู่แล้วให้เกิดเป็นผลงานใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่า และมูลค่า หรือการสร้างสรรค์ผลงาน หรือเครื่องมือขึ้นมาใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพ คุณค่า หรือกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น

5. ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน

เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในลักษณะการจัดนิทรรศการ การจัดอบรมสัมมนา การจัดทำข้อมูลความรู้ และอื่นๆ

6. การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป็นการสร้างฐานข้อมูลรวมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นเอกสาร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ได้ รวมถึงสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้บริการ และสืบค้นข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และบุคลทั่วไป ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และใช้อ้างอิงทางวิชาการได้

7. มุ่งเป้าตามประเด็นและนโยบายของมหาวิทยาลัยและจังหวัด

เป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับจังหวัด ในการขับอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง งานด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน และสร้างฐานข้อมูลหรือสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความโดดเด่น สามารถสืบค้นหรือติดตามได้ในช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสำหรับประชาชนและชุมชน


 

13900359_1144253698969286_3568359259481395637_n IMG_9356 IMG_8520 IMG_8480  IMG_7787 IMG_5210 IMG_3907 DSC_6420    14330157_1388425054504290_2081916312606026133_n  14207771_1654981084794086_6635995290575085635_o 


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *