สาส์นทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2


สาส์นทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาที่ปฏิบัติพันธกิจตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันอันประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการดำเนินงานในลักษณะการบูรณาการพันธกิจหลักทั้ง ๔ ด้านเข้าด้วยกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญทั้งในระดับสถาบัน และระดับคณะ/หน่วยงานที่จะต้องมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้งานด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมของนิสิตทั้งโดยทางตรงและโดยอ้อม เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ มีจิตสำนึกตระหนักถึงคุณค่าเกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพในอนาคตได้ และเพื่อเป็นการตอบสนองแนวนโยบายของชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ เพื่อที่จะขยายผลโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ครอบคลุมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และบริบทด้านพื้นที่ให้ชุมชนมากขึ้น โดยสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่วัฒนธรรม โดยบูรณาการความเชี่ยวชาญของคณะ/หน่วยงานเข้ากับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ พันธกิจของมหาวิทยาลัยและชุมชน ที่ต้องการอนุรักษ์ สืบสานฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป


COVER SILL-2-1-000

COVER SILL-2-1-000 (ปก)

LAYBODYSIL-2-1-0003 (เนื้อหา)


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *